Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        705. Kassai Géza fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Kassai (Goldhammer) Géza memoárjához készített feljegyzései, naplórészletekd. n.62 lap
2

Ismertetés az Akasztott ember c. bécsi újság céljairól, előfizetési felhívás

19224 lap
3Kassa városi képviselőtestületi tagsága alatt keletkezett iratok.
Közötte jegyzőkönyv, magyar középiskola alapításáról szóló kérvény, határozat utazási költség kifizetéséről
1923-192410 lap
4Kassai Géza tartalékos katonai szolgálata idején keletkezett iratok.
Közötte gazdasági hivataltól küldött számlák, levelezés lakóhelyével és a nyelvet nem ismerő tartalékos tisztek rangjának megfosztásával kapcsolatban
1923-19249 lap
5

Kassai tartózkodása alatt keletkezett magánjellegű számlák

1922-192415 lap
6Kassai Géza levelezése könyvkereskedésekkel, nyomdával, könyvei kiadásáról 1922-1924, d. n.16 lap
7A Csehszlovák Kommunista Párt kassai titkárságának ismertetése az orosz pártvitáról1926, d. n.2 lap
8A Magyar Nap Kiadóhivatal levele Kassai Gézának a moszkvai Forradalmi Múzeum részére, melyben tájékoztat Ipolybél /Bielovce/ községről a tanácsköztársaság időszakában1938. május 31.2 lap
9Kassai Géza levele Rákosi Mátyásnak a marxizmus-leninizmus oktatásáról, propagandájáról, kivonatos összeállítás az MDP vezető szerveihez e témakörben írt leveleiből.
Közötte Rákosi, Gerő, Révai állásfoglalása a II. világháború jellegéről
1949-195634 lap
10Levelezés arról, hogy a nagy-budapesti pártaktíván miért nem vettek részt a pártiskola hallgatói1949. december11 lap
11Az MDP PB 1954. január 6-i ülésének határozata a Pártfőiskola SZKP története tanszék helyzetéről.
Közötte az ülésre készült jelentés változatai, Kassai Géza felszólalása, tanszéki vitákról készült iratok
1953-195457 lap
12A LEMP információs bulletinjeiről, pártfőiskolai oktatáshoz lefordított anyagokról készült irodalomjegyzék.
Megjegyzés: A bulletinek témáii a hazafiság, Nemzeti Front, a lengyel nép harca a békéért
1954, d. n.27 lap
13Javaslatok a Pártfőiskola elvégzése utáni gazdaságvezetési továbbképzésre; előterjesztés a KB titkárságának a Pártfőiskola munkájának kérdéseiről és az iskola továbbfejlesztéséről.
Mellette az iskola 1958. május 12-17-i programja
1958, 1961, d. n.38 lap
14

Az MDP KB Előadó Iroda marxizmus-leninizmus alapjai munkaközösségének iratai.
Közötte a munkaközösségi tagok névsora, ülések jegyzőkönyvei, határozatai, jelentések, tematikák, meghívók

1949-1952, d. n.221 lap
15

Jelentések az ELTE és a Műszaki Egyetem marxizmus-leninizmus tanszékének munkájáról, a marxizmus-leninizmus oktatásról az egyetemeken és főiskolákon.

Közötte javaslat a marxizmus oktatására vonatkozó határozat végrehajtására

1951-1952, d. n.92 lap
16A Lenin Intézet I. és II. Diákköri Konferenciájának iratai.
Közötte Kassai Géza megnyitó beszédei, meghívó, napirend, konferencia híradó
1953-195428 lap
17Feljegyzés a Lenin Intézet helyzetéről1954. november 9., d. n.15 lap
18Az MDP központi vezetőség 1956. januári üléséről készített tervezet a marxizmus-leninizmus propagandájáról.
Mellette a vizsgálatra alakult bizottság munkája során keletkezett iratok
1955119 lap
19Összefoglaló jelentés a marizmus-leninizmus propagandájáról a sajtóban és a rádióban 1953-1955 között.
Közötte Cservenka Ferencné levele Kassai Gézának, amelyben értékeli a részjelentéseket, a jelentés tervezetei
195679 lap
20

Jegyzőkönyv Földes Istvánnak a Marxizmus elméleti kérdései sajtónkban c. előadásának vitájáról.
Megjegyzés: A Magyar Újságírók Szövetségében tartott előadás

1955. november 25.39 lap
21Kassai Géza levele Rákosi Mátyásnak és Szakasits Árpádnak, melyben támogatásukat kéri az Új Világ kampányhoz.
Mellette levél azokról az iratokról, amelyeket átadott a pártmúzeumnak
1948-19493 lap
22Az MDP oktatási osztályának vezetõ-helyettesi beosztása során keletkezett levelezése azokról az írásokról és cikkekrõl, amelyeket véleményezett.
Közötte Nemes László és Vilmos József levelei az MDP káderosztályának és az oktatási osztálynak Nagy Tamásról
1949-195034 lap
23A szocialista országok párttörténeti intézeteinek varsói értekezletén elfogadott javaslat, valamint az intézetek együttműködéséről készült magyar előadás1955. május 2.21 lap
24

Jelentések és tájékoztatók a lengyel és NDK tanulmányútról.

Közötte feljegyzés a magyar irodalmi események hatásáról Varsóban és Berlinben

1955. november-december72 lap
25

Részlet az SZKP XX. kongresszusának a személyi kultusz időszakáról szóló referátumából.

Mellette az MDP KV XX. kongresszussal kapcsolatos 1956. márciusi határozata

1956. február-március23 lap
26Kassai Géza levele Rákosi Mátyásnak a párton belül és a párt politikájában tapasztalt hiányosságokról1955. január13 lap
27Az MDP központi vezetőségének 1955. március 2-4.-i ülésén elhangzott Rákosi referátum és zárszó a politikai helyzetről és a párt feladatairól, jegyzetek a felszólalásokról1955. március 2-4.46 lap
28Feljegyzés Nagy Imréről az MDP központi vezetősége március 4-i határozata alapján, melyben elítélik működését és magatartását1955. április 14.7 lap
29Kassai Géza feljegyzései az 1956-os eseményekről és a forradalom előzményeirőld. n.7 lap
30

Az MSZMP budapesti bizottsága 1957. június 8-i küldöttértekezletének jegyzőkönyve.

Mellette Kassa Géza felszólalása

1957. június 8.105 lap
31Feljegyzés a párt Társadalomtudományi Akadémiájának létesítéséről1961. március 16.6 lap
32

Kassai Géza levelei Berei Andornak, Ács Lajosnak, Földes Istvánnak és Mekis Józsefnek, melyekben kifogásolja a Társadalmi Szemle és a Szabad Nép eljárását személye ellen

1954, 195625 lap
33Kassai Géza levelei az MSZMP titkárságának és Kádár Jánosnak az 1956 októberében ért sérelmeiről1957. május 23.3 lap
34

A Magyar Partizán Szövetség levele Kassai Gézának az antifasiszta küzdelem tárgyi és írásos emlékeinek összegyűjtéséről.

Megjegyzés: kérik, hogy írjon visszaemlékezést a II. Világháború időszakáról, a magyar munkásmozgalom dokumentumait bemutató kötetbe

1961. február3 lap
35Kassai Géza levele Ortutay Gyulának, az ELTE rektorának, az egyetemi doktori cím megadásáról1961. február 13.1 lap
36Kassai Géza magánlevelezése feleségével, családjával, barátaival1920-1949, d. n.45 lap
37Levelek, hozzászólások cikkekről, írásairól1949-1952, 1954, d. n.15 lap
38Kassai Géza levele Rózsa Annának, kéziratainak sorsáról1960. november 22.2 lap
39Kassai Géza felszólalása az Országos Tanszékvezető tanévnyitó értekezleten1956. augusztus 27.60 lap
40Kassai Géza, Székely György, Haász Árpád felszólalása az Oktatásügyi Minisztériumban tartott rektori értekezleten1956. szeptember 28.27 lap
41Kassai Géza felszólalása és jegyzetei az I. kerületi veteránok 1958. november 20-i összejövetelén1958. november 20.20 lap
42Kassai Géza előadásai a magyar munkásmozgalom története és a marxizmus-leninizmus témaköréből1949, 1952157 lap
43Kassai Géza előadásai az SZKP története témaköréből1950, 1952-1954396 lap
44A kapitalizmus témaköréből tartott előadások feltehetőleg Kassai Gézátóld. n.124 lap
45A kapitalizmus válságának témaköréből tartott előadások töredékeid. n.112 lap
46

Kassai Géza: Két cikk Lukács Györgytől c. írása

1949-195022 lap
47

Kassai Géza: Mozzanatok Schönherz Zoltán életéből c. írása

1961. március 18.7 lap
48

Kassai Géza: Kisnépek sorsfordulója - A Nagy Októberi Szocialista Forradalom c. tanulmány kézirata

d. n.58 lap
49

Kassai Géza: Kisnépek sorsfordulója c. tanulmányának változatai

d. n.109 lap
50

Kassai Géza: Kisnépek sorsfordulója c. tanulmányának kézirata

d. n.82 lap
51

Tanulmánytöredékek a Kisnépek sorsfordulója c. tanulmányokból

d. n.55 lap
52

Kassai Géza: Gábor Andor a háború alatt c. tanulmányának kézirata

d. n.20 lap
53

Kassai Géza: A Nagy Vihar hullámverései c. visszaemlékezése és a hozzá készült jegyzetek

d. n.103 lap
54Kassai Géza versei, anekdotái Hitlerről1942, 195110 lap
55Jegyzetek, jegyzettöredékekd. n.57 lap
56Feltehetőleg Kassai Géza összeállítása id. Horváth János mozgalmi tevékenységéről1961. augusztus 14.2 lap
57Nagy Tamás előadása a kapitalizmus általános válságáról1950. január 14.41 lap
58

Idegen szerzők előadásai.

Közötte Bálint Andor, Sulyok Béla a szovjet mezőgazdaságról, pénzügyi és hitelrendszerről, Gerő Ernő megnyitója a Pártfőiskolán

1950-195159 lap
59Ignatyev tájékoztatója a Szovjet Társadalomtudományi Akadémiáról1955. december 16.11 lap
60Boleszlav Bierut a LEMP központi vezetősége első titkárának előadása a Lengyel Társadalomtudományok Intézete és a Pártfőiskola tanévnyitójánd. n.21 lap
61Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai Szerkesztési Szabályzata1955. május32 lap
62

Cikk-kivágat a Pártépítés 1955. májusi számából: Harc a jobboldali nézetek ellen a Lenin Intézet egy alapszervezetében

1955. május2 lap
63Lenin idézetekd. n.2 lap
64Újságcikkek, újságcikk-kivágatok, brosúra a kassai munkásmozgalom 30 évéről1947, 1951, 1955. d. n.8 lap
65Oldner Vladimir jelentésének fogalmazványa katonai felettesének Grekul őrnagynak1943. március 18.2 lap
66Kassai Gézáné önéletrajzai.
Mellette a Magyar Jogász Szövetség főtitkárának levele kitüntetése alakalmából
1948, 1955, d. n.6 lap
67Ismeretlen személy naplótöredéke feltehetőleg a tarnopoli gettóból1943. április12 lap
68Kassai Géza kassai bírósági kihallgatási jegyzőkönyve19244 lap
69Feljegyzés a Lenin Intézetben tartott DISZ vitáról1955. március 1.3 lap
70Kassai Géza cikkeinek kézirataid. n. [1926-1932]54 lap