Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        793. Révai József fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Révai József ifjúkori irodalmi tárgyú cikkei, kritikái.

Megjegyzés: A cikkek a Ma c. irodalmi hetilapban jelentek meg

1917. június 15. – november 15.50 lap
2

Révai József: Lenin műve c. cikke a Magyar Újságban

1945. január 21.3 lap
3

Révai József: Jegyzetek a munkásmozgalom kádereinek marxista neveléséről tartott előadáshoz.

Megjegyzés: Az előadás a Kunfi-gárda előadássorozatában hangzott el

d. n. [1945–1948]5 lap
4

Révai József záróbeszéde az MKP IV. kongresszusán és hozzászólása az MDP I. kongresszusának 1. napirendi pontjához (A politikai helyzet és az MDP programja)

1948. június 12–13.76 lap
5

Révai József hozzászólása „a proletárdiktatúra kérdéséről” az MDP KV ülésén

1949. március 5.27 lap
6

Révai József kézírásával készült törvénytervezet az első népgazdasági tervről és indoklás a törvénytervezet kultúrpolitikai és szociálpolitikai részéhez.

Mellette az Országos Tervhivatal kimutatásai termelési adatokról az ötéves tervhez

1949, d. n.25 lap
7

Révai József referátuma a „klerikális reakció” elleni harcról az MDP KV ülésén.

Mellette Rákosi Mátyás és Kádár János megjegyzései a referátumról, Révai József feljegyzései a vitáról

1950. május 26., 31., június 1.59 lap
8

Révai József feljegyzései Rákosi Mátyásnak és jegyzetei az ún. selejtlista –ügyről.

Mellette az MDP KV agitációs- és propaganda osztálya által kiküldött bizottság jelentése, Losonczy Géza feljegyzése és beadványa, Losonczy Géza és Rusznyák István levélváltása

1950. október– 1951. január 9., d. n.31 lap
9

Révai József hozzászólása „a párt feladatairól és a kultúrforradalomról” az MDP II. kongresszusán.

Mellette Horváth Márton megjegyzései a hozzászólás tervezetéhez

1951. február 19., 26.133 lap
10

Révai József kézírásával készült fogalmazvány, az MDP KV üdvözlő sorai az SZKP XIX. kongresszusához

d. n. [1952. október]2 lap
11

Révai József bírálata Kassai Géza MDP PB-nek küldött beadványára.

Mellette Mód Aladár és Horváth Márton feljegyzései a beadványban felvetett kérdésekről.

Megjegyzés: Kassai Géza beadványa nincs az őrzési egységben

1953. január 5., szeptember 8., október 1.101 lap
12

Révai József feljegyzései a budapesti történész kongresszusról, Pankratova szovjet történész felszólalásáról.

Mellette a Szabad Népben megjelent híradás a kongresszusról és a lengyel küldött hozzászólása

1953. június 6–13.22 lap
13

Révai József hozzászólásának vázlata és feljegyzései az MDP KV ülés vitájáról.

Mellette jegyzetek

1953. június 27–28.37 lap
14

Révai József: Harcban az új feladatok megvalósításáért c.Társadalmi Szemlében megjelent cikke.

Mellette jegyzetei a cikkhez

1953. október–november45 lap
15

Révai József kézírásával készült előterjesztés és az MDP PB elé szánt vitaanyag „a párt politikájában történt változások elméleti alapjairól”.

Mellette [Rákosi Mátyásnak készített] jegyzetek, a Nagy Imrével 1948-ban folytatott vitáról a kisparaszti földtulajdon kérdésében

d. n. [1953. október]125 lap
16

Révai József kézírásos bejegyzései és javításai az MDP KV 1953. október 31-i ülésén elhangzott politikai beszámoló közlésre szánt szövegén.

Mellette Horvát Márton levele Révaihoz, melyben az anyag javítását kéri

1953. november 9.38 lap
17

Révai József megjegyzései Rákosi Mátyásnak az MDP III. kongresszusára készített beszámolójához

1954. május 22–23.2 lap
18

Révai József megjegyzései Nagy Imrének az MDP III. kongresszusára készített „Az államigazgatás és a tanácsok feladatai” c. tézistervezetéhez.

Mellette Nagy Imre tézistervezete és levélváltása Révai Józseffel, közötte Révai levelének fogalmazványa is

1954. április – május83 lap
19

Révai József hozzászólása az MDP KV ülésén az SZKP XX. kongresszusáról, Hruscsov beszédéről, a törvénytelenségekről, a politikai felelősségről és a rehabilitálásról.

Mellette az MDP KV határozata az SZKP XX. kongresszusáról

1956. március 12–13.29 lap
20

Révai József hozzászólása Gerő Ernő referátumához az MDP KV ülésén

1956. július 20.7 lap
21

Révai József levelei az MDP vezető testületeihez

1953 – 195440 lap
22

Levél az SZKP KB elnökségéhez az MSZMP-ről és a magyarországi helyzetről.

Megjegyzés: A levél aláírói Révai József mellett Gerő Ernő, Hegedüs András, Kovács István

1957. február 23.17 lap
23

Révai József: Eszmei tisztaságot c. cikkének kézirata és válaszcikke a hozzászólásokra.

Mellette jegyzetek a cikkhez

1957. február – március54 lap
24

Révai József: Eszmei tisztaságot c. cikke nyomán kibontakozott vita

1957. március – április192 lap
25

Révai József: Eszmei tisztaságot c. cikke nyomán kibontakozott vita

1957. március – április48 lap
26

Révai József hozzászólása az MSZMP KB beszámolójához az országos pártértekezleten

1957. június 28.8 lap
27

Az MSZMP VII. kongresszusának dokumentumait előkészítő 1. sz. albizottság anyagai.

Közötte vázlatjavaslatok, szövegek és töredékek a főreferátumhoz és a nyilvánosságnak szánt irányelvekhez.

Megjegyzés: Révai József tagja volt az albizottságnak

1959. január 29., d. n.41 lap
28

Az MSZMP VII. kongresszusának dokumentumait előkészítő 1. sz. albizottság anyagai.

Közötte Vázlat az MSZMP VII. kongresszusának tézistervezetéhez c., Az MSZMP VII. kongresszusának tézistervezete c., Tézisek az ellenforradalomról c., A konszolidáció és a szocializmus építésének folytatása c. tézisek, Tézisek a pártról c., Egyes szervezeti, technikai és gazdasági feladatok c.

1959. május 23.122 lap
29

Révai Józsefhez érkezett jelentések, levelek hivatalos ügyekben

1945 –195189 lap
30

Révai Józsefhez érkezett jelentések, levelek hivatalos ügyekben

1953. július 15., augusztus 22.153 lap
31

Révai Józsefhez érkezett jelentések, levelek hivatalos ügyekben

1953. augusztus 28.– 1955. augusztus 26.129 lap
32

Révai Józsefhez érkezett jelentések, levelek hivatalos ügyekben

1955. szeptember–1956. április, d. n.153 lap
33

Révai József és felesége levelezése.

Közötte barátok, munkatársak, politikustársak, írók, művészek levelei

1941-1959, d. n.208 lap
34

Révai József és felesége levelezése.

Közötte barátok, munkatársak, politikustársak, írók, művészek levelei

1942-1959311 lap
35

Révai József és felsége családi levelezése.

Közötte levelezésük Révai Emmával és férjével Szántó Zoltánnal

1939-1942, d. n.231 lap
36

Családtagok levelei Budapestről Révai Józsefhez és feleségéhez Moszkvába

1956–1957, d. n.19 lap
37

Révai József 60. születésnapjára és más alkalmakra érkezett üdvözletek

195850 lap
38

Révai József könyveinek, cikkeinek kiadásával kapcsolatos szerződések, levelezés

1946-195947 lap
39

A Magyar Rádió birtokában lévő hangfelvételek Révai József beszédeiről, a róla szóló visszaemlékezésekről, temetéséről

1948-195931 lap
40

Révai József halálakor érkezett részvétnyilvánítások, levelek, táviratok

195999 lap
41

Révai Józsefről megjelent újságkivágatok, nekrológok

195939 lap
42

[Mód Aladár] tanulmánya Révai József történelemszemléletéről, halála után kiadott történelmi írásait tartalmazó kötetről (Valóság 1967/1. sz.) irodalomkritikai, irodalomtörténeti kéziratainak kiadását kezdeményező levél és a kötetről megjelent recenzió

1967, d. n.38 lap
43

A Budapesti Kereskedelmi Akadémia 1916-ban végzett növendékeinek nyilatkozata az 1921-ben esedékes ötéves találkozójukon való részvételükről

1916. június1 lap
44

Révai József igazolásai, igazolványai.

Közötte Révai József szolgálati idejének megállapításáról, Révai József önkéntes juttatásainak befizetéséről az MKP, MDP pénztárába, a Társadalomtudományi Intézet tagsági jegye, névjegyek

1945– 1949, 1953, 195514 lap
45

Levélváltás Kis Janka (Révai titkárság) és a Központi Antikvárium között Révai József számára beszerzendő művekről

1954. január 23., február 5.4 lap
46

Révai József vegyes jegyzetei, jegyzettöredékei

1948-1959208 lap
47

Beadvány az MSZMP Ideiglenes Központi Intézőbizottsága titkárságának az 1956. októberi események értékeléséről, a központi és helyi pártvezetők felülvizsgálatának szükségességéről.

A beadványt Birkás Imre, Papp Lajos, Kurucz János, [két olvashatatlan aláírás] készítették

1957. március 23.4 lap
48

Pártiskolai előadások

1950-1952, 1957148 lap
49

Fogarasi Béla előadása és felszólalásának vázlata tudományos rendezvényeken

d. n. 46 lap
50

Ismeretlen szerző: A vádirat tanulságai c. cikk a Rajk-perről

1949-19507 lap
51

Ismeretlen szerző cikke Magyarország felszabadulásának 5. évfordulójára

d. n. [1950]15 lap
52

Irányelvek a NOSZF 40 éves évfordulójának megünneplésére

d. n. [1957]26 lap
53

Móricz Zsigmond írásainak gépelt másolata

1904-1938
54

Révai József beszéde a Központi Pedagógus Továbbképző Intézetben

1958. október 22.8 lap