Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        909. Nemes Dezső fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Nemes Dezső életrajza, visszaemlékezései1984, d. n.-
2Nemes Dezső felkérésre és interjúkra adott válaszai mozgalmi tevékenységének egy-egy epizódjáról1951-1984, d. n.-
3Nemes Dezsőről készült kartonok életrajzi és bibliográfiai adatokkald. n.-
4Lexikonok, almanachok, életrajzi kötetek számára kért biográfiai adatok, részben válaszokkal1967-1984-
5

A Magyar Történelmi Társulat és az MTA értesítései akadémiai taggá és különböző tisztségekbe választásáról.

Mellette Nemes Dezső lemondó levele a Történettudományi Bizottság elnöki tisztéről; az MSZMP KB-nak címzett levele, amelyben felmentését kéri a Párttörténeti Intézet vezetése alól, Kádár János válaszlevele

1949-1983-
6Igazolás Nemes Dezső 1945-1956 közötti munkaviszonyairól; az MSZMP KB Iroda és az MTA értesítései az őt megillető kedvezményekről1959-1982-
7

Levelezés Nemes Dezső lakásügyéről, a Magyarország története c. munkájának nívódíjba részesítéséről, honoráriumok kifizetéséről

1960-1983-
8Nemes Dezső tagsági, - küldött igazolványai, oklevelei, névjegyei1954-1985, d. n.-
9Nemes Dezső végakarata, gyászjelentés haláláról1985, d. n.-
10

Nemes Dezső írásai, beszédei.

Megjegyzés: 1945-1948. december között a Szakszervezeti Tanács oktatási titkára volti

1945-1951, d. n.-
11

Nemes Dezső iratai.

Megjegyzés: 1949-1953. augusztus között a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetője volt

1950-1953-
12

Nemes Dezső javaslata a szakszervezeti munka javítására; irányelvek az MKP gazdaságpolitikájához; pártnapi vezérfonalak, előadások.

Közötte Rákosi Mátyás pártiskolán tartott előadása a KMP és a munkásmozgalom 1925-1939-es időszakáról; valamint vezérfonalak az MKP Munkás Akadémiája tanfolyamaira

1945-1947, d. n.-
13

Nemes Dezső levelezése történeti kérdésekről, könyvkiadásról.

Közötte MDP Előadói Iroda anyaga, Györffy Sándor, Mód Aladár, Réti László és Rudas László levelei

1949-1956, d. n.-
14

Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakáról összegyűjtött anyagok.

Közötte az Elnöki Tanács határozata a Nagy Imre kormány utolsó összetételéről, a felmentett és újonnan kinevezett miniszterekről; Kádár János 1956. november 4-én elhangzott rádióbeszéde

1956. november 3-4.-
15

Nagy Imréről összegyűjtött anyagok.

Közötte újságcikkek, BM tájékoztató a Nagy Imre lakásán lefoglalt iratokról

1951-1952, 1954, 1967-
16

Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakáról összegyűjtött anyagok.

Közötte tájékoztató az 1956. decemberi tüntetésekről; tájékoztatók a forradalom alatti és utáni honvédtiszti állományról; a fegyveres erők megszervezéséről; Nemes Dezső levele Horváth Mártonnak az 1956-os események megítélésében keletkezett vitájukról

1956-1957, 1969-
17

Nemes Dezső és Réti László levelezése a Párttörténeti Intézet 1956-ról összeállított kötete kapcsán támadt politikai vitájukról.

Közötte Nemes Dezső levele Biszku Bélának a vitáról

195818 lap
18Nemes Dezső észrevételei az MSZMP X. kongresszussal kapcsolatos személyzeti és szervezetei kérdésekről, a KB beszámoló-tervezetéről1970-
19

Nemes Dezső észrevételei az MSZMP XI. kongresszusának téziseiről, felszólalása a kongresszuson.

Megjegyzés: a felszólalás angol nyelvű

1975-
20

Az MSZMP XII. kongresszusának tézistervezete, Nemes Dezső észrevételei a tervezethez.

Mellette tematikus jegyzék és háttéranyag a kongresszus anyagainak feldolgozásához

1982, d. n.-
21Az MSZMP XIII. kongresszusára készült KB beszámoló, jelentések, határozat- tervezet, Nemes Dezső észrevételei a kongresszusi jelentéshez1985-
22Nemes Dezső felszólalásai MSZMP KB üléseken, észrevételei KB elé kerülő határozat-, és állásfoglalás-tervezetekhez1964-1984, d. n.-
23

Marosán Györgyre vonatkozó iratok.

Közötte felszólalása az MSZMP KB 1962. augusztus 12-i ülésén, levelei a KB-hoz és Kádár Jánoshoz, Nemes Dezső jegyzete

1962, 1965-
24

Az MSZMP vezető testületi üléseire készült előterjesztések.

Közötte határozatok a patronázsmunka megszervezéséről; a pártalkalmazottak korkedvezményes nyugdíjazásáról; a titkársági tagok 1977. II. negyedévi látogatási programjáról; állásfoglalás az MTA Filozófiai Intézetéről, közlemény a nemzetközi kapcsolattartás rendjéről

1959-1982, d. n.-
25

Az MSZMP agitációs és propaganda bizottsága számára készült előterjesztések, javaslatok; ülések jegyzőkönyvei, állásfoglalásai, a bizottság 1982. II. félévi munkaterve

1965-1982168 lap
26

Az MSZMP vezetők számára készült információs anyagok.

Közötte Külügyminisztérium

1959, 1967-
27

Az MSZMP vezetők számára megküldött információs anyagok.

Közötte párt- és tömegszervezeti osztály, agitációs és propagandaosztály, központi ellenőrző bizottság, kormány, Statisztikai Hivatal, Pénzügyminisztérium, Külügyminisztérium

1968-1980219 lap
28

Az MSZMP vezetők számára megküldött információs anyagok.

Közötte tudományos, közoktatási és kulturális osztály, agitációs és propagandaosztály, Külügyminisztérium, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság, Statisztikai Hivatal

1981, 1983, d. n.-
29Nemes Dezső és Kádár János levelezése1960-1984, d. n.-
30Nemes Dezső és Aczél György levelezése1967-1985 d. n.-
31

Nemes Dezső feljegyzése tájékozódó beszélgetéseiről Kiss Károly esetleges szerepéről a Sallai-Fürst ügyben.

Mellette Domokos József feljegyzése és 1932-es dokumentummásolatok

1966-
32

Nemes Dezső levelezése MSZMP titkárokkal, vezető személyiségekkel.

Közötte Biszku Béla, Gyenes András, Győri Imre, Komócsin Zoltán, Méhes Lajos, Németh Károly, Óvári Miklós, Pullai Árpád

1968-1984-
33

Nemes Dezső levelezése az MSZMP KB apparátusával.

Közötte KB Iroda, agitációs és propagandaosztály, külügyi osztály, PTO, tudományos, közoktatási és kulturális osztály, gazdasági osztály

1967-1985, d. n.-
34

Nemes Dezső levelezése pártszervezetekkel, kerületi és megyei bizottságokkal.

Közötte Budapesti Orvostudományi Egyetem, MTA Nyelvtudományi Intézet; Budapest I. ker; Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Komárom, Tolna megyék

1970-1980-
35

Károlyi Mihályné magyarországi látogatásával, Károlyi Mihály megjelent emlékirataival kapcsolatos levelezés.

Közötte Sík Endre észrevételei a Károlyi kötetről, Károlyiné válasza a bírálatra, a dokumentumok egy részén Kádár János láttamozása

1961-1967, d. n.-
36

A kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásaira vonatkozó iratok.

Közötte Nemes Dezső felszólalásai, jegyzetei, a delegátusok számára készült anyagok, jelentések a tanácskozásokról

1960-1969, d. n.-
37

Nemes Dezső felszólalása az 1970. június 16-18-i berlini elméleti konferencián

197026 lap
38

A szocialista országok testvérpártjai ideológiai és külügyi titkári értekezletének anyagai. Varsó 1976. január 26.

1976112 lap
39A szocialista országok testvérpártjai ideológiai és külügyi titkári értekezletének anyagai. Szófia 1977. március 2-3.1977-
40A szocialista országok kommunista és munkáspártjai pártszervezéssel foglalkozó KB titkári tanácskozásának anyagai. Berlin 1980. június 3-5.1980-
41A szocialista országok kommunista és munkáspártjai KB titkári tanácskozásának anyagai. Moszkva 1981. november 3-4., Prága 1982. március 30-31., Moszkva 1983. március 14-15.1981-1983-
42

A kommunista és munkáspártok Béke és Szocializmus c. elméleti folyóirata levelei Nemes Dezsőhöz

1972-19767 lap
43Feljegyzések az Interparlamentáris Unió szocialista nemzeti csoportjainak moszkvai előkészítő értekezletéről1965-
44

Az Amerikai Egyesült Államok Kommunista Pártja 1979. évi 22. kongresszusának delegátusok számára megküldött anyaga.

Mellette Nemes Dezső levelezése Gus Hallal, Winstonnal, Helen Winterrel a New York-i Magyar Szóval, összeállítások a pártról, az amerikai-magyar kapcsolatokról

1974-1982, d. n.-
45

Nemes Dezső nemzetközi pártkapcsolataira vonatkozó iratok.

Közötte Bulgária, Burma, Csehszlovákia, Finnország, Franciaország, Görögország

1969-1976, d. n.-
46

Nemes Dezső nemzetközi pártkapcsolataira vonatkozó iratok.

Közötte India

1967-1981, d. n.-
47

Nemes Dezső nemzetközi pártkapcsolataira vonatkozó iratok.

Közötte Libanon, Mongólia, NDK, NSZK, Portugália, Románia, Szovjetunió, USA, Vietnam

1957-1980, d. n.-
48

Nemes Dezső (szerkesztőbizottsági tag) és a Társadalmi Szemle szerkesztőségének levelezése.

Közötte laptervek, cikk-kéziratok

1951-1982, d. n.-
49Nemes Dezső előadásai a Pártfőiskolán1950-1967, d. n.-
50

Nemes Dezső a Pártfőiskola rektori munkája során keletkezett iratok.

Közötte levelezés, hallgatók konzultációs kérdései, javaslatok- tematikák az aspiránsképzésre, jelentés a szocialista országok pártfőiskolái és akadémiai rektorainak tanácskozásáról

1964-1980, d. n.-
51

Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének javaslata az 1976-1980. évi tudományos tervek a végrehajtásról és az 1981-1985. évi tervéről, a XII. pártkongresszus anyagának feldolgozásáról

1976, 1980-198136 lap
52

Javaslatok az MSZMP KB Párttörténeti Intézete munkatársainak külföldi útjaira, jelentések külföldi rendezvényeken való részvételről és kutatómunkáról

1972-198050 lap
53

Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetében készült, javaslatok, feljegyzések, vélemények dokumentumok és kötetek tervezett kiadásáról

1967-1982145 lap
54

Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetében készült javaslatok és egyéb anyagok Kun Béla emlékének megőrzéséről

1961, 198127 lap
55Nemes Dezső észrevételei Borsányi György készülő Kun Béla monográfiájáról, jelentés az MSZMP PB-nek a kötetről1978-1979-
56Feljegyzések, észrevételek, levelek Borsányi György megjelent Kun Béla monográfiájáról1978-1981, d. n.-
57

A Párttörténeti Közlemények dokumentum rovatába készült kézirat az 1956. októberi eseményekről; az 1983. első félév egyik számának tartalomjegyzéke.

Mellette Gallai Lajos kézirata Politikai viták és a munkásegység az SZDP terézvárosi szervezetében címmel

1957, 1983, d. n.-
58

Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete vezetőinek és munkatársainak különböző témákban készített feljegyzései, javaslatai.

Mellette Nemes Dezső ünnepi megnyitója az Intézet fennállásának 25. évfordulóján

1961-1983, d. n.134 lap
59

Nemes Dezső és az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének levelezése.

Közötte Nemes Dezső és Lukács György levélváltása

1963-1984, d. n.-
60Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete pártvezetőségének felmérése az Intézet szakmai, ideológiai helyzetéről; a pártszervezet 1981-1982. évi munkatervei; a szakszervezeti bizottság 1982. évi költségvetés tervezete1980-1982-
61

Nemes Dezső referátuma az Magyar Tudományos Akadémia 1965. évi közgyűlésén.

Mellette határozat az 1979. évi közgyűlés jellegéről és szervezeti rendjéről; az 1980. évi közgyűlés beszámolói, határozati javaslat

1965, 1979-1980-
62

A Magyar Tudományos Akadémia meghívói Nemes Dezsőnek.

Mellette előterjesztés az 1973. október 2-i ankétra, a társadalomtudományok helyzetéről; Bognár József: Az állam gazdasági és társadalmi szerepe c. tanulmánya az 1984. március 6-i konferenciára

1973, 1984-
63

Előterjesztés a politikatudományi minősítés megszervezésére; előterjesztés levelező, illetve tiszteletbeli akadémiai tagságra

1976, 1981-
64A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Főbizottsága 1954. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyve1954-
65

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának, Történettudományi Bizottságának (elnöke Nemes Dezső) iratai.

Közötte levelezés, meghívók, értesítések, ülésekről készült emlékeztetők

1970-1972-
66

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának, Történettudományi Bizottságának (elnöke Nemes Dezső) iratai.

Közötte levelezés, meghívók, értesítések, ülésekről készült emlékeztetők

1973-1981, 1984-1985-
67A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának (elnöke Nemes Dezső) hazai és nemzetközi levelezése1965-1975-
68A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának (elnöke Nemes Dezső) hazai és nemzetközi levelezése1976-1985-
69

A nemzeti tudat hazánkban. A nemzeti - nemzetiségi kérdés korunkban c. tanulmány-tervezet, Nemes Dezső észrevételeivel.

Megjegyzés: A tanulmány az Akadémia Történettudományi Intézetében készült, vitáját a Társadalomtudományi Bizottság rendezte

1984-
70A XIII. Nemzetközi Történész Kongresszus anyagai, Moszkva 1970. augusztus 16-23. 1970d. n.-
71A XIV. Nemzetközi Történész Kongresszus anyagai, San Francisco 1975. augusztus 22-29.1975-
72

A XV. Nemzetközi Történész Kongresszussal kapcsolatos iratok, Bukarest 1980. augusztus 10-17.

Közötte előkészítésre vonatkozó levelezés, kongresszusi felszólalások, a bukaresti magyar követség jelentései a kongresszusról

1976, 1979-1980-
73Az angol-magyar történész konferencián elhangzott felszólalások, jelentés a konferenciáról, Budapest 1979. május 2-5.1979-
74

A Magyar Tudományos Akadémia Acta Historica c. történettudományi folyóiratának levelezése Nemes Dezsővel

1968-1980-
75

A Magyar Történelmi Társulat alapszabályai, választmányi üléseire készült jelentések, előterjesztések, levelezés.

Megjegyzés: Nemes Dezső a választmány tagja

1967- 1980-
76

A Magyar Történelmi Társulat Századok c. közlönye szerkesztő bizottságának iratai.

Megjegyzés: Nemes Dezső a bizottság tagja

1967-1974-
77

Nemes Dezső levelezése könyvkiadókkal.

Közötte Kossuth, Akadémiai Kiadó, Corvina, Gondolat, Magvető, Móra Ferenc, Tankönyvkiadó

1961, 1968-1981-
78Nemes Dezső levelezése napilapokkal, folyóiratokkal, MTI-vel, Rádióval, TV-vel, Újságíró Szövetséggel1955-1984-
79

Nemes Dezső levelezése intézményekkel.

Közötte Országos Levéltár, Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum, Kultúrkapcsolatok Intézete, Fővárosi Levéltár, Munkásmozgalmi Múzeum, Közgazdasági Egyetem, Győr megyei Múzeumok Igazgatósága, MTA Pszichológiai Intézete

1966-1982-
80Meghívók, előterjesztések a Hazafias Népfront Országos Tanácsának üléseire1967-1971, d. n.-
81

Nemes Dezső levelezése társadalmi szervezetekkel.

Közötte szakszervezetek, Béke Tanács, Partizánszövetség, Történelmi Társulat

1970-1982-
82

Nemes Dezső levelezése a Belügyminisztériummal

1961-197967 lap
83

Nemes Dezső levelezése állami szervekkel, minisztériumokkal.

Közötte Anyag és Árhivatal, Állami Földtani Intézet, Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Közlekedési és Postaügyi Minisztérium, Közgazdasági Állandó Kormánybizottság, Minisztertanács, Művelődésügyi Minisztérium

1967-1979. d. n.-
84Nemes Dezső hivatalos meghívásai, programok, konzultációs kérdések1961-1982-
85Nemes Dezső hivatalos látogatásaihoz készült tájékoztatók, levelezés állami szervekkel a látogatások során felmerült problémákról, tapasztalatokról1969-1979, d. n.-
86Nemes Dezső levelezése panaszos ügyekkel, kérésekkel kapcsolatban (A-H)1968-1982-
87Nemes Dezső levelezése panaszos ügyekkel, kérésekkel (I-Z)1966-1983-
88Vida Lajosné Demény Vera levélváltása Nemes Dezsővel saját és édesapja Demény Pál ügyében1967-
89Nemes Dezső levelezése különböző személyek mozgalmi múltjának igazolásával kapcsolatban1950-1978-
90Nemes Dezső magánlevelezése (A-J)1961-1983-
91Nemes Dezső magánlevelezése (K-S)1954, 1962-1982-
92Nemes Dezső magánlevelezése (Sz-Zs)1961-1985-
93Nemes Dezsőnek küldött gratulációk születésnapja, PB taggá történt újraválasztása, állami-díjjal történt kitüntetése alkalmából1964, 1968, 1973, 1975-
94Nemes Dezső 70. születésnapjára küldött gratulációk1978-
95Nemes Dezsőnek küldött gratulációk születésnapja, kitüntetése, Szovjet Akadémia tagjává választása alkalmából1979, 1982-1984-
96

Nemes Dezső észrevételei, megjegyzései az SZKP rövid története, a Komintern rövid története, az Elavult-e a marxizmus- leninizmus  c. munkák kéziratáról és egy szovjet-magyar kötet bevezetőjéről.

Közötte Babirák Ilona véleménye az SZKP rövid története c. könyvről

1970-1971, d. n.-
97Nemes Dezső észrevételei, megjegyzései véleményezésre küldött kéziratokról a szerzők ábécé rendjében (A-I)1951-1982-
98Nemes Dezső észrevételei, megjegyzései véleményezésre küldött kéziratokról a szerzők ábécé rendjében (J-L)1952-1980, d. n.-
99Nemes Dezső észrevételei, megjegyzései véleményezésre küldött kéziratokról a szerzők ábécé rendjében (M-N)1954-1977, d. n.-
100

Nemes Dezső és más személyek észrevételei, megjegyzései Nemes Ferenc: Bevezetés a gazdaságszociológiába c. Közgazdasági Egyetem számára készített jegyzetéről

1967-1968-
101Nemes Dezső észrevételei, megjegyzései véleményezésre küldött kéziratokról a szerzők ábécé rendjében (O-Zs)1949-1982, d. n.-
102

Nemes Dezső észrevételei, jegyzetei Vas Zoltán készülő életrajzi kötetéről.

Közötte Nemes Dezső és Vas Zoltán levelezése; Vas Zoltán témával kapcsolatos levelezése a kiadóval és más személyekkel; másolatok a váci fegyházból írott leveleiről, perirataiból

1929, 1975-1979-
103Nemes Dezső észrevételei szerző megjelölése nélküli írásokról1975, d. n.-
104Nemes Dezső írásai a korai munkásmozgalom témaköréből és 1948-1949-ről1948, 1953, d. n.-
105

Nemes Dezső tanulmánya a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1918.októberi rendkívüli kongresszusáról.

Mellette Hajdú Tibor véleményezése, Nemes Dezső jegyzetei, újságkivágatok

1982-
106Nemes Dezső tanulmánya az 1918-as őszirózsás forradalomról és az MSZDP-rőld. n. [1982]-
107

Nemes Dezső tanulmánya az 1919. januári politikai válságról, a munkáspártokról, a KP tagok kizáratásáról a Munkástanácsokból.

Mellette Hajdú Tibor véleményezése

d. n. [1983]-
108Nemes Dezső tanulmánya a tanácsköztársaságróld. n.-
109Nemes Dezső tanulmánya a tanácsköztársaságróld. n.-
110Nemes Dezső tanulmánya a tanácsköztársaságróld. n.-
111Nemes Dezső tanulmánya és cikke a tanácsköztársaságróld. n. [1959], 1978-
112Nemes Dezső beszédei a tanácsköztársaságról1958, 1967, 1979-
113Nemes Dezső monográfiája Kun Béláróld. n. [1983]-
114Nemes Dezső monográfiája Kun Béláróld. n.-
115Nemes Dezső monográfiája Kun Béláróld. n.-
116

Megjegyzések Nemes Dezső Kun Béla monográfiájának kéziratairól.

Mellette Iljukov visszaemlékezése Kun Bélára

1979, 1983-1984, d. n.-
117

Nemes Dezső előadása, írásai a Kommunisták Magyarországi Pártjáról.

Mellette Hajdú Tibor véleményezése A KMP létrejötte és kezdeti tevékenysége c. tanulmányról

1968, 1982-
118

Nemes Dezső előadásai, írásai a magyar munkásmozgalom témaköréből.

Közötte a két munkáspárt 1948. évi egyesüléséről szóló cikk Kádár János megjegyzésével

1957-1958, 1972, 1977, d. n.-
119

Nemes Dezső írásai a Horthy-rendszer témaköréből.

Közötte jegyzetek, dokumentum-másolatok, Molnár János észrevételei

1975, d. n.-
120

Nemes Dezső tanulmány-kéziratai Prónay Pálról.

Közötte jegyzetek és részletek Prónay naplójából

d. n.-
121Nemes Dezső előadásai, írásai az osztályharc témaköréből1964, d. n.-
122Nemes Dezső írásai a népi demokrácia, szocialista demokrácia témaköréből1964, d. n.-
123

Nemes Dezső: A néptömegek történelmi szerepe és a személyi kultusz kérdése c. előadása

1956-
124Nemes Dezső beszéde és írásai az 1956-os eseményekről és Nagy Imréről1957, 1981, d. n.-
125Nemes Dezső felszabadulás évfordulóin tartott beszéde és írásai1965, 1970, 1975-
126Nemes Dezső előadásai a tudomány, kultúra és népművelés témaköréből, a kulturális és tudományos kapcsolatok fejlődéséről1951, d. n.-
127

Nemes Dezső írása az MSZMP VIII. kongresszusáról.

Közötte a szocialista nemzeti egységről, a társadalom fejlődéséről és az eszmei harcról, a pártkongresszusról és a nemzetközi kommunista mozgalomról

d. n.-
128Nemes Dezső előadásai a hazafiságról, a nacionalizmusról, a nemzeti egységről, az osztályharc és a proletár internacionalizmus kérdéseirőld. n.-
129Nemes Dezső előadása az Orvostudományi Egyetemen és az országos agitációs és propaganda értekezleten1974, 1976-
130Nemes Dezső előadásai a kommunizmus építésének elvi kérdéseiről, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdésekről1962, 1964-1965, d. n.-
131

Nemes Dezső írásai.

Közötte A munkásosztály vezető szerepe a békéért folyó nemzetközi küzdelemben; A szocialista világrendszer és a szociáldemokrácia; A nemzetközi helyzet és a Moszkvai Nyilatkozat

1951, 1956, d. n.-
132Nemes Dezső előadásai a Párizsi Kommünről, a Kommunista Kiáltványról, a II. Internacionáléról, a Komintern megalakulásáról; cikke Marx Károlyról1953, 1968, 1971, d. n.-
133

Nemes Dezső előadásai, cikkei Bulgáriáról, Dimitrovról, Indiáról, Jugoszláviáról, Kínáról, NDK-ról, a német kérdésről, Koreáról, Vietnamról

1958-1973, d. n.-
134Nemes Dezső beszédei a Szovjetunióról, az SZKP-ról, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról1966-1972, d. n.-
135Nemes Dezső írásai a Szovjetunióról, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról, annak magyarországi és nemzetközi hatásáról1967-
136Nemes Dezső írásai a Szovjetunióról, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról, annak magyarországi, nemzetközi hatásáról1967-1984, d. n.-
137Nemes Dezső beszédei Leninről1955, 1970-
138Nemes Dezső cikkei Leninről1969, 1980, d. n.-
139

Nemes Dezső: Lenin velünk van. A leninizmus és a mai küzdelem c. tanulmánya

d. n. [1970]-
140

Nemes Dezső: Lenin velünk van. A leninizmus és a mai küzdelem c. tanulmány változata

d. n. [1970]-
141

Nemes Dezső: Lenin velünk van. A leninizmus és néhány kérdése c. tanulmány változata orosz nyelven

d. n. [1970]-
142

Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van c. monográfiájának A biatorbágyi merénylettől a statáriumig c. rész kézirata

1981-
143

Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van c. monográfiájának A biatorbágyi merénylettől a statáriumig c. rész kézirata

1981-
144

Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van c. monográfiájának Matuska a magányos merénylő c. rész kézirata

1981-
145

Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van c. monográfiájának A Matuska -ügy c. rész kézirata

d. n.-
146

Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van c. monográfiájának A Matuska-per c. rész kézirata

d. n.-
147

A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van c. monográfiára kötött kiadói szerződés, elszámolás, Nemes Dezső kötettel kapcsolatos levelezése

1979-1981-
148

Simó Sándor: Viadukt c. filmjének forgatókönyve, a MOKÉP levele Nemes Dezsőhöz könyvének háttéranyagként való felhasználásáról

1982-
149

Nemes Dezső jegyzetei A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van c. monográfiájához

d. n.-
150A biatorbágyi merénylet, Matuska Szilveszter ügyében utólagosan végzett BM vizsgálati jelentések1966-1969, 1980-
151A Matuska-ügyben végzett írásszakértői vizsgálat véleményei és mellékletei1981-
152A biatorbágyi merénylet, Matuska Szilveszter ügyében utólagosan végzett BM vizsgálat összefoglaló jelentése, dokumentum másolatok1968-
153A biatorbágyi merénylet, Matuska Szilveszter ügyében utólagosan végzett BM vizsgálat során készült és felhasznált dokumentumok másolatok1968-
154A biatorbágyi merénylet - Matuska Szilveszter monográfiához gyűjtött dokumentum másolatok1931-1932-
155A biatorbágyi merénylet - Matuska Szilveszter monográfiához gyűjtött dokumentum és újságcikk másolatok1931-1934-
156A biatorbágyi merénylet - Matuska Szilveszter monográfiához gyűjtött dokumentum, újságcikk és fényképmásolatok1931-1934-
157Az 1931. évi vasúti menetrendd. n.-
158

Nemes Dezsővel készített interjúk.

Közötte az SZKP XXIV. kongresszusáról; az európai országok helsinki értekezletéről; Sallairól és Fürstről

1982, d. n.-
159Nemes Dezső munkáiról adott véleményezések, észrevételek, kritikák1954-1984, d. n.-
160A párttörténeti tankönyv 1919-1929-ről szóló tézistervezet kronológiája, észrevételek, megjegyzések a tézisekről1951-
161A párttörténeti tankönyv I-III. fejezet (1848-1917) kézirata1963-1964-
162A párttörténeti tankönyv IV-VI. fejezet (1918-1923) kézirata1965-
163A párttörténeti tankönyv VII-VIII. fejezet (1924-1933) kézirata1966-
164A párttörténeti tankönyv IX-X. fejezet (1934-1944) kézirata1966-1967-
165A párttörténeti tankönyv XI-XII. fejezet (1944. október -1948) kézirata1967-1968-
166A párttörténeti tankönyv XIII-XIV. fejezet (1948-1958) kézirata1969-
167A párttörténeti tankönyv XV. fejezet (1959-1962) kézirata1969-
168A párttörténeti tankönyv kéziratának változata 1929-1933-róld. n.-
169A párttörténeti tankönyv kéziratának változata 1934-1940-rőld. n.-
170A párttörténeti tankönyv kéziratának változata 1944-1948-róld. n.-
171A párttörténeti tankönyv 1956. július - 1959. decemberi részének változatai1966, 1969, d. n.-
172A párttörténeti tankönyv kéziratának változata 1919-1945. májusd. n.-
173

A párttörténeti tankönyv készítésével kapcsolatos iratok.

Közötte Nemes Dezső véleménye Vass Henriknek az átszerkesztett tankönyvre tett javaslatáról; Hajdú Tibor feljegyzése a kommunista peranyagok felhasználásáról; Nemes Dezső kérdései, Gerő Ernő válaszai O. Kuusinen KMP-vel kapcsolatos szerepéről

1965, 1970, 1982-
174Nemes Dezső levelezése a párttörténeti tankönyv szerkesztő bizottságának tagjaival1965-1969, d. n.-
175

A párttörténeti tankönyv egyes fejezeteinek vitájára küldött meghívók és véleményezést kérő kísérőlevelek

1965-197022 lap
176

A párttörténeti tankönyv I-X. fejezetéhez és variációihoz érkezett észrevételek.

Közötte Kádár János véleménye a X. fejezethez

1964, 1966-1967-
177

A párttörténeti tankönyv XI-XII. fejezetéhez érkezett észrevételek.

Közötte Kádár János véleménye

1966-1968-
178

A párttörténeti tankönyv XIII. fejezetéhez érkezett észrevételek.

Közötte a Pártfőiskola véleménye a tervezetről és Kádár János észrevételei

1966, 1969-
179Kádár János széljegyzetei a párttörténeti tankönyv XIV. fejezetén1969-
180Biszku Béla széljegyzetei és írásos észrevételei a párttörténeti tankönyv XIV. fejezetéhez1969-
181A párttörténeti tankönyv XIV. fejezetéhez érkezett észrevételek1969-1970-
182

A párttörténeti tankönyv XV. fejezetéhez érkezett észrevételek.

Közötte Kádár János véleménye

1970-
183Vélemények a párttörténeti tankönyv I-III. kötetéről1963-1971-
184

Belügyminisztériumból érkezett dokumentum másolatok.

Közötte jegyzőkönyv a magyar küldöttség 1944. novemberi moszkvai tárgyalásáról; az ipar kitelepítésére tett intézkedések; dr. Zákay Imréné miniszteri titkárnő leírása az 1937-1944. októberi időszakról; Bárczy István vallomása Magyarország hadba lépésének történetéről

1944-1945-
185

Belügyminisztériumból érkezett dokumentum másolatok.

Közötte Újszászi István (Fekete Iván) vezérőrnagy a VKF/2 volt vezetőjének letartóztatása idején írt feljegyzése az 1938-1944-es évekről

1948, 1966-
186

Belügyminisztériumból érkezett dokumentum másolatok, iratok.

Közötte a Magyar Közösségről; jegyzék az amerikai levéltárakban található magyar vonatkozású iratokról; feljegyzés Friedrich Istvánról; jelentés a mezőgazdaság területén 1958-1960-as években tapasztalt tevékenységről

1961, 1970, 1979, d. n.-
187Statisztikák az 1945 előtti és utáni hazai, külföldi ipari, mezőgazdasági termelésről, közlekedésről, tőkekivitelről, nemzeti jövedelemről, sztrájkokról, oktatásról, kulturáról1960-1966, d. n.-
188

A Honvédelmi Minisztériumban készült tájékoztató a magyar hadsereg részvételéről a II. világháborúban.

Mellette feljegyzések az 1944. szeptember - 1945. április között harcoló magyar csapatokról, a Temesvári hadosztályról; a hadsereg létszámáról 1945-1949 között

1968, 1970, d. n.-
189Statisztikák, névsorok, feljegyzések az 1945 utáni ifjúsági szervezetekről, szakszervezetekről, a Szaktanács 1945 decemberi kongresszusáról1962, 1968, d. n.-
190

Visszaemlékezések, feljegyzések.

Közötte Gárdos Mária, Apró Antal, dr. Világi Zoltán, Kabos Ernő

1966-1967, 1972-
191Iratonkénti jegyzék a moszkvai magyar követség 1935-1941 közötti jelentéseiről, számjel-táviratairóld. n.-
192Külügyi vonatkozású iratok jegyzékei az 1924-1929 közötti időszakróld. n.-
193Egyetemi történelem tankönyv vázlatai (1918-1945)d. n.-
194Egyetemi történelem tankönyv tanácsköztársasági fejezetének kézirata Nemes Dezső javításaivald. n. [1974-1975]-
195Nemes Dezső és Hajdú Tibor levelezése az egyetemi történelem tankönyv tanácsköztársasági fejezetéről, Nemes Dezső részletes véleményével1974-1977-
196Az egyetemi történelem tankönyv Magyarország a fasiszta rendszerben 1919-1944; Magyarország a kapitalista világgazdaság éveiben 1929-1932; c. fejezeteinek kézirataid. n.-
197Nemes Dezső jegyzetei az ipar, pénzügy, sztrájkok, népszámlálás, választások, fegyveres testületek témakörökbőld. n.-
198Nemes Dezső jegyzetei pénzügyi, ipari területen dolgozó igazgatókról, elnökökről, igazgatótanácsi tagokról, politikusokróld. n.-
199Nemes Dezső jegyzetei az 1918 előtti időszakróld. n.-
200Nemes Dezső jegyzetei a két világháború közötti időszakróld. n.-
201Gépelt részlet Shovy Kálmán altábornagy 1919-1931. évi naplójából Nemes Dezső jegyzeteivel1976. d. n.-
202Nemes Dezső jegyzetei Mindszenthy József hercegprímásról, vele kapcsolatos dokumentum másolatok, egyéb 1945 utáni időszakról szóló jegyzetek1946-1948, d. n.-
203Nemes Dezső jegyzetei megjelent művekből, visszaemlékezésekbőld. n.-
204Nemes Dezső Szovjetunióban készített egyetemi jegyzetei 1940-tőld. n.-
205

Cikkek, ismertetések Nemes Dezsőről, a Népszabadság nekrológja

Megjegyzés: az MTI sajtófigyelő gyűjtése

1963-1985-
206Nemes Dezsőné Szabó Piroska rövid életrajza; emléklap harmincéves párttagsága alkalmábóld. n.-
207Nemes Dezsőné Szabó Piroska nőmozgalomban és az MKP-ban kifejtett tevékenységével kapcsolatos iratok1945, 1948, d. n.-
208

Nemes Dezsőné Szabó Piroska levelezése.

Közötte gratulációk 50. születésnapja és kitüntetése alkalmából; Sarlós Istvánnak írott levélmásolat meg nem nevezett személy lakásügyében; kísérőlevél az Országos Levéltárnak; a Mozgássérültek Egyesületének köszönőlevele

1959, 1969, 1985-
209Nemes Dezső gyászjelentése, részvéttáviratok, levelek1985-
210Nemes Dezsőné Szabó Piroska beszédei1945-1977-
211

Nemes Dezsőné Szabó Piroska beszédei.

Közötte országgyűlési képviselőként elhangzott felszólalások

d. n.-
212Nemes Dezsőné Szabó Piroska írásai1945-1953, d. n.-
213Nemes Dezsőné Szabó Piroskáról megjelent cikkek; fényképek1957-1985, d. n.-
214Idegen szerzők munkái a szerzők abécé rendjében A-Fd. n.-
215Idegen szerzők munkái a szerzők ábécé rendjében H-Jd. n.-
216Idegen szerzők munkái a szerzők abécé rendjében K-Ld. n.-
217

Magos György: A magyar stabilizáció 1924-1929. c. kandidátusi értekezése Incze Miklós opponensi véleményével.

Megjegyzés: Nemes Dezső a bírálóbizottság elnöke volt

1957-
218Idegen szerzők munkái a szerzők ábécé rendjében O-Sd. n.-
219Idegen szerzők munkái a szerzők ábécé rendjében SZ-Wd. n.-
220

Windisch Éva: A szélsőjobboldali mozgalmak Magyarországon; A magyarországi németség a Horthy-korszakban c. tanulmányai

d. n.-
221

Rónai Mihály András: Feljegyzés Olaszországban szerzett munkásmozgalmi  politikai tapasztalataimról.

Mellette Nemes Dezsőhöz írott levelei

1964