Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        933. Molnár János fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Molnár János: A Szociáldemokrata Párt irányzatai és ideológiája 1945 után c. disszertációja

Mellette az opponensi vélemények

1978-
2Molnár János tanulmányai, cikkei1982, 1985, d. n.-
3Molnár János előadásai, beszédei a hozzájuk készített vázlatok1956-1959-
4Molnár János előadásai, beszédei, a hozzájuk készített vázlatok1960-1961-
5Molnár János előadásai, beszédei, a hozzájuk készített vázlatok1962-1963-
6Molnár János előadásai, beszédei, a hozzájuk készített vázlatok1964-1965-
7Molnár János előadásai, beszédei, a hozzájuk készített vázlatok1966-1967-
8Molnár János előadásai, beszédei, a hozzájuk készített vázlatok1968-1969-
9Molnár János előadásai, beszédei, a hozzájuk készített vázlatok1970-1988-
10Molnár János előadásai, beszédei, a hozzájuk készített vázlatok1970-1988-
11

A Források a népi demokratikus forradalom és a szocializmus építése korszakának történetéhez 1945-1970 c. tervezett sorozat 1. kötetéhez (1953-1956) készült jegyzék a közlésre szánt dokumentumokról.

Megjegyzés: A kötet szerkesztője Molnár János volt

1990-
12

A Források a népi demokratikus forradalom és a szocializmus építése korszakának történetéhez 1945-1970 c. tervezett sorozat 1. kötetének dokumentumai

1953. július-december-
13

A Források a népi demokratikus forradalom és a szocializmus építése korszakának történetéhez 1945-1970 c. tervezett sorozat 1. kötetének dokumentumai

1954-
14

A Források a népi demokratikus forradalom és a szocializmus építése korszakának történetéhez 1945-1970 c. tervezett sorozat 1. kötetének dokumentumai

1955-
15

A Források a népi demokratikus forradalom és a szocializmus építése korszakának történetéhez 1945-1970 c. tervezett sorozat 1. kötetének dokumentumai

1956-
16

A Pártközi értekezletek 1945-1948 c. kötet kézirata. 1- 25. dokumentum.

Megjegyzés: A kötetet Molnár János, Szabó Évával és Vékony Zsuzsa készítette elő kiadásra. Nem jelent meg

d. n.-
17

A Pártközi értekezletek 1945-1948 c. kötet kézirata. 26-40. dokumentum

d. n.-
18

A Pártközi értekezletek 1945-1948 c. kötet kézirata. 41-55. dokumentum

d. n.-
19

A Pártközi értekezletek 1945-1948 c. kötet kézirata. Tartalomjegyzék, függelék

d. n.-
20

A Pártközi értekezletek 1945-1948 c. kötet kézirata. Névmutató

d. n.-
21

A Budapest története c. kiadványsorozat VI. kötetének munkálataival kapcsolatos iratok

1985-1988, d. n.-
22

Az Ifjúsági Önkéntes Brigádmozgalom 1945-1948 c. tervezett kötet előkészítésével kapcsolatos iratok

1984-
23

A magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai c. sorozat 9. kötetének kézirata.

Megjegyzés: A sorozat szerkesztőbizottságának elnöke Molnár János volt.

1953-1954-
24

A magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai c. sorozat 9. kötetének kézirata

1955-1956-
25

A magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai c. sorozat 9. kötetének kézirata

1957-1958-
26Molnár János feljegyzései, írásai 1956-róld. n.-
27Molnár János lektori véleményei1967-1984-
28Molnár János lektori véleményei1985-1989, d. n.-
29

Molnár János opponensi véleménye Berki Mihály: A Magyar Néphadsereg felbomlása 1956 őszén c. munkájáról.

Mellette opponensi megbízás, Berki Mihály válaszlevele az opponensi véleményre, részletek az értekezésből

1989-
30Felkérések tanulmányok megírására, lektorálásra, előadások megtartása, vitákon és üléseken való részvételre1981-83, 1986, 1988-
31

Garamvölgyi József nagykövet javaslata a szocializmus építésének hazai tapasztalatait összefoglaló kötet lengyelországi megjelentetéséről.

Megjegyzés: A feljegyzés címzett nélküli, feltehetően Molnár János számára készült

1981. november 12.-
32Molnár Jánoshoz érkezett köszönőlevelek különféle munkákhoz nyújtott segítségért1975, 1986, 1989-
33

Sárkány László levele Molnár Jánosnak, melyben megküldi Nemes György: Bal-jobb, bal-jobb c. könyvéhez fűzött megjegyzéseit.

Megjegyzés: A levelet Illés Endrének a Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatójának is elküldte

1983. október 20.-
34Ladányi Andor levelei Molnár Jánosnak a Párttörténeti Intézet Archívumában folytatott kutatásaival kapcsolatban1986-1987-
35

Az Új Magyar Központi Levéltár Tudományos Tanácsa működésével kapcsolatos értesítések, emlékeztetők.

Megjegyzés: A Tudományos Tanács elnöke Molnár János volt

1981-1989-
36

A Soros Alapítványhoz illetve az OTKA-hoz benyújtott pályázatok dokumentációja.

Közötte A magyarországi szakszervezeti mozgalom történetének dokumentumai és Források a népi demokratikus forradalom és a szocializmus építése korszakának történetéhez (1945-1970) c. kiadványokhoz

1988-
371919 helytörténetére vonatkozó 1960-71 között megjelent forráspublikációk bibliográfiája, részletek a dokumentumokbóld. n.-
38A nemzeti bizottságok működésére vonatkozó, különböző 1957-1966 között készült helytörténeti munkák bibliográfiája, részletek a tanulmányokbóld. n.-
39Az SZDP és a SZIM tevékenységével, a munkásegység megvalósításával kapcsolatos cikkek, újság-kivágatok1945-1948-
40A Nemzeti Parasztpárt kiadványai, tevékenységével kapcsolatos cikkek, újság-kivágatok1945-1948-
41A Független Kisgazdapárt kiadványai, tevékenységével kapcsolatos cikkek, újság-kivágatok1945-1948-
42

Részletek az ellenzéki pártok kiadványaiból, programjaiból.

Közötte Magyar Függetlenségi Front, Polgári Demokrata Párt, Demokrata Néppárt, Magyar Szabadság Párt

1945-1948-
43A művelődéspolitikával kapcsolatban a korszak sajtójából gyűjtött cikkek kivonatai1945-1948-
44A művelődéspolitikával kapcsolatban a korszak sajtójából gyűjtött cikkek kivonatai1949-1956-
45A művelődéspolitikával kapcsolatban a korszak sajtójából gyűjtött cikkek kivonatai1956-1967-
46A kulturális kormányprogram tervezete1957-
47A kulturális kormányprogram tervezethez készült javaslatok1957-1958-
48Az MSZMP művelődéspolitikai irányelvei1958. augusztus-
49Az ún. "Alföld vitával" kapcsolatban gyűjtött anyagok1964-1968-
50Gyűjtés a népműveléssel kapcsolatos - a szociáldemokrata sajtóban megjelent - cikkekből1945-1948-
51

A szövetkezetek eredményei és feladatai az egységes falusi népművelés kialakításában, a kiadott irányelvek megvalósításában c. előterjesztés, kísérőlevéllel

1969-1971-
52

Részletek, kiemelések különböző irodalomtörténeti tanulmányokból.

Közötte a Magyarok, A Csillag c. folyóiratok történetéről és Kassák Lajosról készült tanulmányok

1965, 1974-1975, 1979-
53

A Magyar UNESCO Bizottság hírei, programjai c. kiadvány

1968-1970-
541956-os pártprogramokd. n.-
55

A Magyar Rádió MSZMP szervezetének kiadványa: Az ellenforradalom taktikája az ún. Nagy Imre kérdésben

d. n.-
56

Az MSZMP V. kerületi Intéző Bizottságának Villám c. sokszorosított lapja

1957. február 8.-
57Újságkivágatok 1956. évi eseményekrőld. n.-
58

[Aptheker]: Részletek az 1956-os eseményeket elemző könyvből

d. n.-
59

Leslie B. Bain: A vonakodó csatlósok

1960-
60

Csiba Lajos: Napló az 1956. októberi eseményekről a Kilián laktanyában

1968-
61

D. Irving: Uprising!

1981-
62

P. Kecskemeti: A váratlan forradalom

1961-
63

E. Marton: The Forbidden Sky

1971-
64

Méray Tibor: Tizenhárom nap, amely megrázkódtatta a Kremlt

1958-
65

G. Mikes: Revolution in Ungarn

1957-
66

W. Shawcross: J. Kadar and the politics of Hungary since revolution

1974-
67

G. Urban: The Nineteen Days

1957-
68

Váli A. Ferenc: Szakadás/hasadás/ és lázadás Magyarországon

1961-
69

E. Zinner: Revolution in Hungary

1962-
70Vegyes gyűjtés az 1956-os eseményekkel foglalkozó külföldi irodalomból, sajtóbóld. n.-
71Vegyes gyűjtés az 1956-os eseményekkel foglalkozó külföldi irodalomból, sajtóbóld. n.-
72Vegyes gyűjtés az 1956-os eseményekkel foglalkozó külföldi irodalomból, sajtóbóld. n.-
73Vegyes gyűjtés az 1956-os eseményekkel foglalkozó külföldi irodalomból, sajtóbóld. n.-
74Vegyes gyűjtés az 1956-os eseményekkel foglalkozó külföldi irodalomból, sajtóbóld. n.-
75Vegyes gyűjtés az 1956-os eseményekkel foglalkozó külföldi irodalomból, sajtóbóld. n.-
76Vegyes gyűjtés az 1956-os eseményekkel foglalkozó külföldi irodalomból, sajtóbóld. n.-
77Vegyes gyűjtés az 1956-os eseményekkel foglalkozó külföldi irodalomból, sajtóbóld. n.-
78Az 1956-os események 25. évfordulójára készült írások a nyugati sajtóból1981-
79Bibliográfiák, feljegyzések 1956 külföldi és hazai irodalmának könyvészeti és levéltári forrásairóld. n.-
80Bibliográfiák, feljegyzések 1956 külföldi és hazai irodalmának könyvészeti és levéltári forrásairóld. n.-
81Az MDP KV Iroda által összegyűjtött iratmásolatok Nagy Imre 1953-1956 közötti tevékenységéről1956. szeptember 2.-
82Nagy Imrére vonatkozó források jegyzéke a Politikatörténeti Intézet Levéltárában ill. a Magyar Országos Levéltárband. n.-
83

Életút, beszédek, vitairat c. Nagy Imre életéről szóló kézirat kefelevonata

d. n.-
84Nagy Imre életútja és feljegyzés pályájának történeti, politikai problémáiróld. n.-
85

Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála

1978-
86

A magyar ellenzék és Lukács c. gyűjtés

d. n.-
87

A magyar ellenzék c. gyűjtés

d. n.-
88

A magyar ellenzék c. gyűjtés

d. n.-
89A szociáldemokrata emigrációra összegyűjtött anyagokd. n.-
90Az MSZMP KB állásfoglalásának tervezete a szakszervezetekben dolgozó párttagok feladatairól, a tervezettel kapcsolatos észrevételek ill. emlékeztető a vitáról1982. május 12.-
91Az Új Márciusi Front felhívása a társadalmi megújulás szellemi megalapozására[1989]-
92

MSZMP 33 c. emlékeztető az MSZMP megalakulása 33. évfordulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozásról

1989. október 31.-
93

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1967. november - december-
94

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. január-
95

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. február-
96

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. március-
97

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. április-
98

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. május-
99

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. június-
100

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. július-
101

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. július-
102

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. augusztus-
103

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. augusztus-
104

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. augusztus-
105

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. szeptember-
106

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. szeptember-
107

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. szeptember-
108

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. október-
109

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1968. december-
110

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. január-
111

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. január-
112

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. február-
113

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. március-
114

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. április-
115

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. május-
116

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. június-
117

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. július-
118

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. augusztus-
119

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. szeptember-
120

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. október-
121

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. november-
122

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1969. december-
123

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1970. január-
124

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1970. február-
125

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1970. március-
126

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1970. április-
127

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1970. május-
128

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1971. január-
129

Csehszlovákia, 1968. c. gyűjtés

1972-
130Jugoszlávia történetével kapcsolatos gyűjtésd. n.-
131A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1948-
132A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1949-
133A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1950-
134A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1951-
135A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1952-
136A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1953-
137A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1954-
138A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1955-
139A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1955-
140A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1956 előtti-
141A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1956-
142A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1956-
143A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1957-
144A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1957-
145A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1957 - 58-
146A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1958-
147A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1959-
148A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1960-
149A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1961-
150A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1962-
151A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1963-
152A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1965-
153A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1966-
154A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1966 - 67-
155A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1966 - 67-
156A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1967-
157A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1968-
158A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1969-
159A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1970-
160A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok1971-
161

A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagok.

Közötte az országos igazgatási értekezletek jegyzőkönyvei

1958, 1963 -67-
162A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagokd. n. [1957 után]-
163A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagokd. n.-
164A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagokd. n.-
165A magyarországi szakmunkásképzés történetének feldolgozásához gyűjtött anyagokd. n.-
166

Ideológiai viták I. c. gyűjtés

1975-1982-
167

Ideológiai viták II. c. gyűjtés

1975-1982-
168Német nyelvű lexikon ideológia - kultúra szócikkei a marxizmusról[1969 után]-
169

Művelődés - ideológia külföldön c. gyűjtés

1970-1978-
170

Jegyzetek Gustav A. Wetter: A szovjet ideológia ma c. munkájából

1962-
171

A szocialista forradalom elméleti kérdései c. gyűjtés

1960-1973-
172

A nyugati kommunista pártok c. gyűjtés. (spanyol, portugál)

1959-1981-
173

A nyugati kommunista pártok c. gyűjtés (francia)

1961-1979-
174

A szocialista országok kommunista pártjai c. gyűjtés

1968-1980-
175

A szocialista országok problémái c. gyűjtés

1983-
176

"Sztálinizmus"-nyugatról c. gyűjtés

1962-1977-
177

Harmadik világ c. gyűjtés

1964-1966-
178

Nemzetközi politika, imperializmus c. gyűjtés

1960-1981-
179

Nemzetközi munkásmozgalom. Egység és vita c. gyűjtés

1959-1981-
180

Gazdaságpolitika c. gyűjtés

1982-
181

Tudománypolitika c. gyűjtés

1974-1983-
182

Pártpolitika - államvezetés c. gyűjtés

1974-1983-
183

Művészetpolitika c. gyűjtés

1974-1983-
184

Közművelődés c. gyűjtés

1974-1983-
185

Oktatáspolitika c. gyűjtés

1974-1983-
186

Művelődéspolitika c. gyűjtés

1970-1983-
187

Írók c. gyűjtés

1974-1981-
188

Irodalomtörténet c. gyűjtés

1974-1983-
189

Történelem 1945-ig c. gyűjtés

1943-1983-
190

Történelem - Elvi kérdések c. gyűjtés

1970-1982-
191

Egyetemes történet c. gyűjtés

1982-
192Ady Körd. n.-
193Alkotásd. n.-
194Budapestd. n.-
195Budapest Könyvtárad. n.-
196Demokráciad. n.-
197Diáriumd. n.-
198Dunántúli Népszavad. n.-
199Élet és Irodalomd. n.-
200Emberségd. n.-
201Fényszóród. n.-
202Fiatalokd. n.-
203Fórumd. n.-
204Fővárosi Naplód. n.-
205Független Magyarországd. n.-
206Haladásd. n.-
207Huszadik Századd. n.-
208Ifjú proletárd. n.-
209Igazságd. n.-
210Irodalmi Újságd. n.-
211Kelet Néped. n.-
212Képes Világd. n.-
213Kis Újságd. n.-
214Kortársd. n.-
215Közgazdasági Szemled. n.-
216Külvárosd. n.-
217Magyar Füzetekd. n.-
218Magyarokd. n.-
219Magyarországd. n.-
220Magyar Nemzetd. n.-
221Magyar Szemled. n.-
222MKP Szabad Föld Könyvtárad. n.-
223Munkad. n.-
224Munkás Kulturhíradód. n.-
225Művelt Népd. n.-
226Nagyvilágd. n.-
227Népakaratd. n.-
228Népszabadságd. n.-
229Pártmunkás, Pártépítés, Pártéletd. n.-
230Pedagógiai Értesítőd. n.-
231Pesti Műsord. n.-
232Politikad. n.-
233Propagandistad. n.-
234Sorsunkd. n.-
235Szabad Művészetd. n.-
236Szabad Népd. n.-
237Szabad Népd. n.-
238Szabad Népd. n.-
239Szabad Népd. n.-
240Szabad Népd. n.-
241Szabad Népd. n.-
242Szabad Szód. n.-
243SZDP központi hetilapokd. n.-
244SZDP üzemi és pártlapokd. n.-
245Szép Szó Almanachd. n.-
246Szivárványd. n.-
247Szocialista Fiatalokd. n.-
248Szülők Lapjad. n.-
249A Tanácsköztársaság alatt kiadott lapokd. n.-
250Továbbd. n.-
251Történelmi Szemled. n.-
252Új gondolatd. n.-
253Új Hangd. n.-
254Új Holdd. n.-
255Új Időkd. n.-
256Új Látóhatárd. n.-
257Újságd. n.-
258Új Szód. n.-
259Valóságd. n.-
260Válaszd. n.-
261Vándortűzd. n.-
262Észak- Magyarországon megjelent lapokd. n.-
263Dunántúlon megjelent lapokd. n.-
264Tiszántúlon megjelent lapokd. n.-
265Duna - Tisza közén megjelent lapokd. n.-
266Pestkörnyékén megjelent lapokd. n.-
267Egyházi sajtód. n.-
268A magyar népművelés 10 éve1945 - 1954-
269Állami és vegyes sorozatokd. n.-
270Nem párt brossurákd. n.-
271Nem párt brossurákd. n.-
272Vegyes bibliográfiákd. n.-
273Külföldi Folyóiratok bibliográfiájad. n.-
274Katalógus cédulák. (Művészet, közművelődés)d. n.-
275Az SZDP Központi Oktatási Titkárságának anyag és adatszolgáltatása1947 - 1948-
276Az OMFB könyvtára adatszolgáltatása az 1987-ben megjelent könyvekrőld. n.-
277Magyarországi társadalomtudományi dokumentációd. n.-
278

Erényi Tibor: A magyarországi szakszervezeti mozgalom kezdetei 1867-1904

1962-
279

Feitl István: Rudas László és az MKP

d. n.-
280

Fenyő Miksa: Az elsodort ország /Napló jegyzetek / 1944-1945

d. n.-
281

Földes György: A pártoktatási kézikönyvek szocializmusképe 1945-1983

d. n.-
282Haraszti Sándor élete és levelezése. (életrajz, interjú, levelezés)1982 után-
283

Jámbor Oszkár: A veszprémi püspök (Mindszenty József)

1986-
284

Kállay Miklós: Nagy idők sodrában. 1942. március 12.- 1943. május 29.

d. n.-
285

Kovács Imre: Magyarország megszállása

1979-
286

Lengyel József: Szembesítés

1966-
287

Moór Gyula: Tegnap és holnap között

1947-
288

Ortutay Gyula: Művelődés és politika

1949-
289Polgár András gazdaságtörténeti tanulmánya /cím nélkül/1976 utáni-
290

Serfőző Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a parlamentben 1922-1926

1967-
291Svéd László előadása a két világháború közötti magyarországi ifjúsági mozgalomróld. n.-
292

Szabó András György: Praxis és dialektika. Részletek

1971-
293

Szekfű Gyula: Forradalom után. Részletek

d. n.-
294

Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez. Részletek

1968-
295

Törtely Sándor: Az MSZMP pártfőiskolájának újjászervezése az ellenforradalom után

d. n.-
296

Varga Dávid: Az ország peremén. Körösnagyharsány szociográfiája

d. n.-
297

B.Vámos Vera: Karl Jaspers filozófiája. Részletek

d. n.-
298

C. Wright Mills: Hatalom - politika - technokraták. Válogatás

1970-
299

Mezei: A közoktatás története

d. n.-
300

Vass Henrik, Szerényi Sándor, Sipos Levente, Pintér István lektori véleményei.

Közötte Iratok a Csepel Vas- és Fémművek történetéhez 1892-1977; Borsányi György: Kun Béla; Császtvay István: Sajtónk struktúrája a fordulat éve után; Tolnai György: A magyarországi munkásegység előkészítője és a baloldali politikai irányzat vezérkara az SZDP-ben: az elnökök és titkárok értekezlete 1937-1943 c. munkákhoz

1974, 1977, 1979, 1983-
301

Észrevételek, bírálatok a magyar párttörténeti tankönyvről.

Közötte Szirmai István, Apró Antal, Rapai Gyula

1960, d. n.-
302Az Új magyar Központi Levéltárban folytatott kutatások során készült jegyzetekd. n.-
303Az Új magyar Központi Levéltárban folytatott kutatások során készült jegyzetekd. n.-
304Az Új magyar Központi Levéltárban folytatott kutatások során készült jegyzetekd. n.-
305Az Új magyar Központi Levéltárban folytatott kutatások során készült jegyzetekd. n.-
306Az Új magyar Központi Levéltárban folytatott kutatások során készült jegyzetekd. n.-
307Az Új magyar Központi Levéltárban folytatott kutatások során készült jegyzetekd. n.-
308Az Új magyar Központi Levéltárban folytatott kutatások során készült jegyzetekd. n.-
309Az Új magyar Központi Levéltárban folytatott kutatások során készült jegyzetekd. n.-
310A PI Archívum 288. f. MGO anyagairól készült gépelt másolatok1957 - 1958-
311A PI Archívum 288. f. MGO anyagairól készült gépelt másolatok1958 - 1960-
312A PI Archívum 288. f. MGO anyagairól készült gépelt másolatok1960-