Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        991. Horváth Márton fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Horváth Márton önéletrajzai1951, 1957, d. n.-
2Horváth Márton memoárja az illegalitás éveiről (1942-1945)d. n.-
3A Béke Párt emlékirata1944. január-
4Horváth Márton kitüntetési okmánya1948. március 14.-
5Az MKP III. kongresszusára készült határozati-javaslat, szervezeti szabályzat, és Horváth Márton referátuma az MKP parasztpolitikájáróld. n. [1946. szeptember 29. - október 1.]-
6Az MKP Politikai Bizottsága számára készült jelentések, javaslatok1946-1948-
7Az MKP Szervező Bizottságának 1947. január-márciusi munkaterve, és a bizottság üléseinek jegyzőkönyvei1947-1948-
8Az MKP Szanálási illetve Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei1946-1947-
9Az MKP Kultúrpolitikai Bizottságának javaslata a tömegek közötti kulturális munka átszervezésére, Horváth Márton jegyzeted. n. [1948. március]-
10Az MKP Nevelésügyi Bizottságának előterjesztése az Értelmiségi Titkársághoz a pedagóguskérdésről1946. június 6.-
11Az MKP Külügyi Bizottsága 1947. november 12-i ülésének jegyzőkönyve1947-
12Az MKP Központi Ellenőrző Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei1947-1948-
13A kalocsai rendőrségen felvett tanúvallomási jegyzőkönyvek, és a rendőrség jelentései1946. március-április-
14Az MKP Agitációs és Propagandaosztály iratai1948, d. n.-
15

Az MKP Értelmiségi Osztály (Titkárság) iratai.

Közötte az értelmiségről általában, orvosokról, pedagógusokról, művészetről, kultúráról, írókról, tudományos területen dolgozókról, sajtókérdésekről

1945-1948, d. n.-
16Az MKP Sajtó Osztály iratai1947. november - 1948, d. n.-
17

Az MKP Szervezési Osztály iratai.

Közötte jelentések vidéki pártszervezetekről, pártnapokról, a nagy-budapesti választásokról, hangulatjelentések

1946-1947, d. n.-
18A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) állásfoglalása a Kultuszminisztérium rendelettervezetéről a középiskolás ifjúság politikai neveléséről1946. július 24.-
19A Szikra Könyvkiadó jelentése az 1946. július-december között megjelent kiadványairól, az 1947-1948-as tervei, tervezet a kiadó keretében létrehozandó Kultúrszövetkezet megteremtésére, Elek László levele a Szikra vezérigazgatói poszt betöltéséről1946-1948, d. n.-
20Irányelvek az MKP községpolitikai programjának előkészítéséhez, vidéki hangulatjelentések1946, d. n.-
21

Gazdaságpolitikai témájú iratok.

Közötte irányelvek az MKP gazdaságpolitikájához, iratok a várható nemzeti jövedelemről és a 3 éves terv előkészületeiről, pénzügyi és hitelpolitikáról, feljegyzés egyes üzemek problémáiról, hangulatáról

1946, d. n. [1946-1948]-
22Az MKP akcióprogramja a mezőgazdaság fejlesztésére, a dolgozó parasztság helyzetének javítására, feljegyzések a földreform utáni helyzetről, és az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetségének (UFOSZ) ideiglenes programja1946-1947, d. n.-
23A Vallás- és Közoktatási miniszter előterjesztése a Minisztertanácshoz a pedagógushiányról, minisztériumi iratok diákönkormányzatok létrehozásáról, az általános iskola továbbfejlesztéséről1946-
24

Az iskolák államosításával kapcsolatos kormányrendelet előkészítő iratai.

Közötte javaslatok, kimutatások az 1946/47-es tanév paraszt- és munkásszármazású egyetemi hallgatókról, a budapesti fiúgimnáziumok 1947/48-as tanévi munkásszármazású diákjairól, iratok az egyházakkal folytatott tárgyalásokról és vallásos egyesületek iskolai működéséről, az iskola és az egyház viszonyáról, telefonjelentések különböző megyékből

1948, d. n.-
25Iratok az iskolarendszer állapotáról, továbbfejlesztéséről, a diákszervezetek munkájáról és feladatairól1947, d. n.-
26Feljegyzés az állampolgárságról szóló törvényjavaslatról, és egy, az alkoholizmus leküzdését célzó szovjet törvény magyar fordítása1948, d. n.-
27Feljegyzés, levelek Rajk Lászlónak, az MKP KV-nak, Révai Józsefnek1946-1947, d. n.-
28Rákosi Mátyás előadása a Forum Klubban a népi demokráciáról, [Révai József] előadása az értelmiségről1946, d. n.-
29

A Szociáldemokrata Pártra vonatkozó iratok.

Közötte jegyzőkönyvek az SZDP Gazdaságpolitikai Bizottsága, az SZDP baloldal kialakítására kiküldött bizottságának, az MKP-SZDP közös Sajtóbizottságának és közös Szervező Bizottságának az üléséről, névjegyzék az SZDP apparátusáról, javaslat az SZDP balszárny megszervezésére, Kossa István levele az Összekötő bizottság összehívására

1946-1948, d. n.-
30Az SZDP Kunfi-Gárda szervezeti szabályzata1947. január-
31

Határozati javaslat az MDP II. kongresszusa 1-2. napirendi pontjához.

Megjegyzés: Töredék

d. n. [1951. február 24.- március 2.]-
32

Az MDP Politikai Bizottságának határozatai, a bizottság számára készült javaslatok, tájékoztatók, jelentések, és Nagy Imre felszólalása az 1949. szeptember 1-jei ülésen.

Közötte Kun Béla rehabilitálásával kapcsolatos teendők

1949, 1951, 1953-1956, d. n.-
33Az Agitációs és Propagandaosztály javaslata a Politikai Bizottságnak a sajtó és a rádió munkájának a megjavítására, és a javaslathoz érkezett megjegyzések1956-
34

Horváth Márton, a Politikai Bizottság tagjainak megküldött tanulmánya: A szocialista-realista irodalomért

1956. május 20.-
35

Az MDP Központi Vezetőség határozattervezete az irodalmi életben mutatkozó jobboldali elhajlásokról, az SZKP XX. Kongresszusán részt vett magyar delegáció beszámolójáról, és Horváth Márton felszólalásai.

Mellette az írók 1956. október 24-i levele a KV-hez

1956-
36

Az MDP Titkárság határozatai, javaslat a Szabad Nép dolgozóinak ellátásáról, a Szabad Nép és a KV-osztályok kapcsolatáról, előterjesztések a Szabad Nép Évkönyv kiadásáról és újítások, munkamódszerek elterjesztéséről a gépiparban

1950, 1955-1956, d. n.-
37Az MDP Szervező Bizottságának határozata a KV 1955. május 31-i határozatából adódó feladatokról, a Bizottság 3 hónapos munkaterve1950, d. n. [1954]-
38Javaslat az MDP Agitációs és Propaganda Bizottság felállítására, javaslatok a Bizottság számára, határozatok1948-1949, d. n.-
39Jegyzőkönyv az MDP Gazdasági és pénzügyi Bizottságának 1947. december 16-i üléséről1947. december 16.-
40Az MDP Közigazgatási Bizottsága 1949. január 5-i ülésének határozatai1949. január 5.-
41Az MDP Köznevelési Bizottságának jegyzőkönyvei és anyagai1948. szeptember - 1949, d. n.-
42

Az MDP Országos Propaganda Osztályának, a KV Agitációs és Propaganda Osztályának, a Szabadművelődési Alosztálynak a munkaterve, javaslat a Szabadművelődési Tanács összetételére, Petőfi halála 150. évfordulójának megünneplésére, jelentés a szabadművelődés helyzetéről, feljegyzés a Szabad Nép szerkesztésében tapasztalt hibákról

1948. december, 1949, 1953, 1955-
43

Az MDP Agitációs és Propaganda Osztály Népünk nevelése c. vázlata a KV plénumára, megjegyzések a vázlathoz, Horváth Márton megjegyzései a KV beszámoló téziseihez

1950, 1951-
44

Jegyzőkönyv a KV apparátusának vezetőivel, a pártbizottság tagjaival, alapszervi titkáraival 1951. január 13-án tartott értekezletről, jelentések, feljegyzések pártaktíva-ülésekről, a Borsod megyei aktíva beszámolója, Horváth Márton felszólalása a Népművelési Minisztérium 1953. novemberi aktíva-értekezletén.

Megjegyzés: A jegyzőkönyv 18. lapja hiányzik

1951, 1953, 1955-1956-
45Feljegyzések, jelentések vidéki-üzemi népnevelõ, agitációs munkáról, az SZKP XX. Kongresszusával kapcsolatos tapasztalatokról és azok feldolgozásáról a megyei propagandisták számára, párthatározatok végrehajtásáról, pártvezetõk beszédeinek visszhangjáról1950-1951, 1956-
46Pártoktatással, pártpropagandával foglalkozó feljegyzések, jelentések, tervezetek1948, 1951-1953, 1955-1956, d. n.-
47Iratok a közoktatásban szükséges változtatásokról, jelentés a gyermekintézetek helyzetéről1953, d. n. [1948-1949]-
48

Boldizsár Iván feljegyzése az Új Magyarország c. lap ügyében, az Agitációs és Propaganda Osztály terve a II. kongresszus anyagának szerkesztési munkájára, javaslata a sajtó feladataira az SZKP XX. Kongresszus anyagának feldolgozásában

1951, 1956, d. n. [1948]-
49A XVII. Szakszervezeti kongresszus határozati javaslata a szakszervezetek munkáiról, a SZOT Kulturosztály határozati javaslata az Agit. Prop. Kollégiumnak az üzemi kultúrára1949, d. n. [1948. október 17-20.]-
50

Az MDP Országos Oktatási Osztály 1948. december - 1949. márciusra szóló munkaterve, káderjavaslat az osztály felépítésére, létszámára, javaslat a Propagandista kis-könyvtár sorozat kiadására

1948-1949-
51

Az MDP Központi Szervezési Osztály iratai.

Közötte jelentések, feljegyzések a KV, PB határozatok ismertetéséről, a pártoktatás, az 1954. évi kollektív szerződések előkészítésének, az 1956. évi vezetőségválasztó taggyűlések tapasztalatairól, az SZKP XX. Kongresszusa beszámolójának visszhangjáról, a Wilhelm Pieck Vagongyárban végzett brigádmunkáról

1948, 1951, 1954, 1956, d. n.-
52Az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztály feljegyzése az irodalom helyzetéről, javaslatok az Írószövetség vezetőségéred. n. [1954-1955]-
53

Horváth Márton tanulmánya két változatban A szocialista-realista magyar irodalomért, megjegyzések a tanulmányhoz

1956. május, d. n.-
54Az irodalom helyzetéről - plénumra - készült tézistervezetek, megjegyzések az anyaghoz, Horváth Márton bevezetője, hozzászólásai a tervezet vitáin, és a részben töredékesen fennmaradt hozzászólások1956-
55Irodalommal, írókkal kapcsolatos iratok1950, 1956, d. n.-
56Levelezés Erdélyi József költő szabadulása utáni magatartásának a megítéléséről, mellékletként a versei1954-
57Képzőművészettel, színházművészettel foglalkozó iratok1950, 1954, 1956-
58A tudomány területén elért eredményekről készült írásd. n. [1954 után]-
59Jegyzet a Budapesti Pártbizottság december 18-i üléséről, jelentés az 1956. márciusi budapesti taggyűlésekről, Perényi György a Szabadság Lapkiadó munkatársa levele a budapesti PB-nek1954, 1956-
60

Horváth Mártonnak véleményezésre küldött cikk-kéziratok a Társadalmi Szemle Szerkesztőségétől, meghívó a szerkesztőbizottság 1956. március 13-i ülésére

1954-1956-
61

Népi Kollégiumokra (NÉKOSZ) vonatkozó iratok.

Közötte Révai József, Horváth Márton felszólalása, Horváth Márton jegyzete, Illés Lajos NÉKOSZ tisztviselő életrajza

1948-1950-
62A Kossuth-díj Bizottság meghívója az 1956. február 25-i plenáris ülésre, mellékletként az albizottságok előterjesztései1956. február-
63A Magyar Olasz Bank nyugdíjasainak jogorvoslati kérelme a miniszterelnök helyettesének és a Népgazdasági Tanácsnak; beszámolók a Minisztertanács Elnökségének üléseiről1950, 1955-1956-
64A vallás- és közoktatásügyi államtitkártól érkezett feljegyzés a katolikus hittankönyvekről1949. augusztus 16.-
65A párizsi magyar Sajtó Iroda jelentése és elszámolása Boldizsár Ivánnak, a Külügyminisztérium államtitkárának. Mellette az Iroda sajtófigyelői1948-
66Iratok az I. Ötéves Terv eredményeiről, a II. Ötéves Terv irányelveiről, a műszaki fejlesztést gátló tervezési és termelési akadályokról1956, d. n.-
67

Iratok vizsgálati és fegyelmi ügyekről.

Közötte Országos Könyvhivatal, Szabadság Lapkiadó Vállalat, szarvas-károkról a dunatéri erdőgazdaságban, Dexler magatartásáról Zádor orvos ügyében, a rákellenes kutatás során elkövetett visszaélésekről, MEZŐSZÖV elleni bejelentés, Kolozsvári Endre KEB ügye

1948, 1950, 1953-1954, 1956-
68A Szovjetunióban járt magyar újságíró-küldöttségek jelentései, beszámolói1953, 1955-
69A Szovjetunióban járt párt- és szakszervezeti küldöttségek jelentései1955-
70

Az MDP vezetőinek és az MSZMP Intéző Bizottságának írott levelek, feljegyzések.

Megjegyzés: Aláírás nélküli másodpéldányok, amelyek feltehetőleg Horváth Mártontól származnak

1948, 1954-1955, d. n.-
71Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Hegedűs András, Kovács István, Lukács György, Révai József beszédei, felszólalásai1950, 1954, 1956; d. n.-
72

Névjegyzékek a Szabad Nép szerkesztőbizottságáról, munkatársairól

d. n. [1953 utáni]-
73

Jelentések a Szabad Nép munkájáról, észrevételek a jelentésekhez

1946, 1952-1954-
74

A Szabad Nép rovatainak jelentései, közöttük a lap titkárságának a jelentése

1949-1950, 1953, d. n.-
75

Összeállítás a Szabad Nép 1947-es választási feladatairól, bíráló feljegyzések, észrevételek a Szabad Nép, illetve rovatainak munkájáról, hiányosságokról, javaslatok a lap színvonalának az emelésére

1947, 1952-1955, d. n.-
76

A Szabad Nép rovatainak heti-havi tervei, a kultúrrovat feladatai

1949, 1955, d. n.-
77

A Szabad Nép, illetve a rovatok napi-heti cikk- és tématervezetei, összeállítás a Tudományos Akadémiáról, a tudományról megjelent cikkekről és rövid hírekről

1956, d. n.-
78

Feljegyzés a Szabad Nép-album kiadásáról, Vadász Ferenc írása az illegális pártsajtó egykori munkatársainak találkozójáról, feljegyzések a Minisztertanács sajtócsoport munkatársának az újságírókkal szemben tanúsított magatartásáról, a BM útlevélosztály késedelmes munkája miatt újságírókat ért kellemetlenségekről

1953, 1955, d. n.-
79

A Szabad Nép szerkesztőség levelezése

1946-1949, 1956, d. n.-
80Horváth Márton levelezése1946-1950, 1954-1956, d. n.-
81

A Szabad Nép 1955. január 27-i össz-szerkesztőségi ülésének jegyzőkönyve.

Mellette Horváth Márton előadása két változatban

1955. január 27.-
82

Horváth Márton beszédvázlata, beszámolói a Szabad Nép párttaggyűlésein a lap létrehozásának 10. évfordulóján, a pártszervezet határozati javaslat

d. n.-
83

Jelentések a Szikra Lapnyomdánál előállított lapokról, feljegyzések, összeállítások az eladott és maradvány példányokról, előfizetésekről, költségvetési előirányzatokról, szállításokról, a Szabad Nép költség- és létszámkérdéseiről

1946-1948, 1950, 1954-1956-
84Az MDP Külügyi (Nemzetközi Kapcsolatok) Osztálya és a Külügyminisztérium sajtószemléi, követi jelentések, MTI sajtószemle1947-1948, 1955-1956-
85Horváth Márton cikk és tanulmány kéziratai1945-1946, 1951-1956, d. n.-
86

A Ganz Hajógyár munkásságának válasza a kisgazdapárti parasztképviselők üzenetére.

Megjegyzés: Kézirat, eredeti aláírások nélkül

d. n.-
87Cikk-kéziratok a szerzők ábécé-rendjében1946, 1956, d. n.-
88Szerző nélküli cikk-kéziratokd. n.-
89Külföldi lapok cikkeinek fordításai, ismertetések már megjelent cikkekről1946, 1949, 1956, d. n.-
90Cikk-töredékekd. n.-
91

Horváth Márton országgyűlési képviselői tevékenységéből származó iratok.

Közötte felszólalásai, az újpesti és a VII. kerületi választási gyűlésen mondott beszédei

1947, 1949, 1954, 1956-
92Az MTA Irodalomtörténeti Intézetének javaslata a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkájának továbbfejlesztésére, az együttműködés koordinálására, tervezet az irodalmi adattár megszervezésére, egyéni munkatervek1959, 1963, d. n.-
93Összeállítás magyar írók megjelenő műveiről, a felszabadulási pályaművek díjazottjairól, javaslat száz magyar verselemzéssel megjelenő gyűjteményes kötetére, javaslatok magyar költők angol, francia, német nyelvű antológiájának a tartalmára1959, d. n.-
94A Magyar Helikon Kiadó tájékoztató levele a Múzeummal közösen kiadott kötetek példányszámáról, eladásáról, a Múzeum véleménye a Mûvelõdésügyi Minisztérium utasítására - Károlyi Mihály kiállítás céljára - átadandó helyiségekrõl, javaslat a megoldásra, egy feltehetõleg József Attila kiállítás illusztrációjához készült terv1963, d. n.-
95A Múzeum dolgozói számára tartandó konferenciára készült tematika az MSZMP VIII. kongresszusa anyagából1963-
96Kimutatás az 1959-1961-ben rendelt, elfogadott, forgalomba és filmre került novellákról, az 1960-1961-ben megjelent szépirodalomról, összeállítások a Hunnia és a Budapesti Filmstúdióban 1961-1962-ben készült filmekről, az 1963. évi tervek1961-1963, d. n.-
97

Feljegyzés a Dúvad c. filmen végzendő javításokról, Lukácsi Sándor javaslata a filmgyártás feladataira, javaslat egy filmszínészképző stúdió létrehozására

1961-1962-
98A Művelődésügyi Minisztérium és a Hunnia Filmstúdió levelezése, észrevételek a KNEB vizsgálati jegyzőkönyvéhez1960, 1962-1963-
99Horváth Márton előadásai a Hunnia Filmstúdióban, a Filmgyárban, felszólalása a Filmművész Szövetség 1962. november 14-i taggyűlésén, előadások-felszólalások töredékei1960-1962, d. n.-
100Gyorsírói feljegyzés Horváth Márton politikai tájékoztatójáról a Magyar Írók Szövetségében1953. december 7.-
101Részletek az Írószövetség 1955. november 10-i párttaggyűlésén felvett gyorsírói jegyzőkönyvéből1955. november 10.-
102

Gyorsírói jegyzőkönyv az Írószövetség 1956. június 22-i, kibővített vezetőségi üléséről, mellékletként Horváth Márton beszédének kézirata és egy változata a Társadalmi Szemle számára

1956. június 22.-
103Gyorsírói jegyzőkönyv az Írószövetség 1956. július 10-i párttaggyűléséről1956. július 10.-
104Horváth Márton beszédei, felszólalásai az Írószövetségben, és az egyik ülésen készített jegyzete (töredékes kéziratok)d. n.-
105Gyorsírói jegyzőkönyv a Magyar Újságírók Szövetségében 1956. június 19-én a rádió és a sajtó munkájának megjavításáról tartott plénumról, javaslatok a vita anyagához1956. június 19.-
106A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Budapesti Szervezet Történelmi és Irodalmi Szakosztályának emlékülése és vitája Révai József születésének 80. évfordulóján.d. n. [1978]-
107

A párttörténeti munkaközösség névsora, jegyzőkönyv a munkaközösség 1953.április 11-i üléséről, jegyzet az 1939-1945-ös évek téziseinek vitájáról, jegyzőkönyv az MDP Pártfőiskolán 1955. január 10-én, az 1945-1948-as időszakról tartott vitáról


1953, 1955, d. n.-
108

Tézis-javaslat a Kommunisták Magyarországi pártja 1929-1939 évekről szóló történetéhez

d. n.-
109

Az MKP harca a II. világháború időszakában c. kézirat

d. n.-
110

Feltehetőleg a párttörténet előkészítéséhez gyűjtött anyagok.

Közötte Magyarország gazdasági helyzetéről 1939-1945 között, különös tekintettel a németországi kapcsolataira; tematikus összeállítás Lenin műveibõl; gépelt másolatok az illegális Szabad Nép 1944. évi számaiból

1944, d. n.-
111Párttörténettel kapcsolatos levelezés1951-1952, 1955-1956-
112

Horváth Márton: Magyarország a II. világháborúban

d. n.-
113A KMP története 1939-1945 között, megjegyzések, észrevételek az 1954. júniusi előadáshoz1953, 1954-
114

Horváth Márton: A munkásegység megteremtése 1939-1948-ig

1948. március 16.-
115Az 1945 utáni munkásegységről, vitákról, az egységes munkáspártróld. n. [1948 előtt]-
116Pártintézményeknél, pártszerveknél, pártszervezeteknél tartott előadások1946-1956, d. n.-
117Szakszervezeteknél, az Egyesült Izzóban tartott előadások1951, d. n.-
118Pártpropagandáról, agitációról, tömegmunkáról szóló előadások1950-1951, d. n.-
119A politikai helyzetről szóló előadásokd. n. [1945]-
120Külpolitikáról tartott előadásokd. n. [1945, 1950, 1954]-
121A Rádióban elhangzott hozzászólásai a köztársaság elleni összeesküvésről, a szakszervezetek szerepérőld. n.-
122Az értelmiségről tartott előadások1944. december 14., 1956, d. n.-
123Kultúráról, irodalomról tartott előadások1946, 1948-1949, 1955, d. n.-
124A sajtóról tartott előadások1946, 1954, 1956, d. n.-
125Vázlatok, előadások a nemzeti, nemzetiségi, és a határon túli magyarok témaköréről, és a témához gyűjtött szociáldemokrata, belügyminisztériumi, rendőrségi, csendőrségi iratok1938-1944, d. n.-
126Az antiszemitizmusról szóló előadásokd. n.-
127

Horváth Márton: A magyar építészet

d. n.-
128Ünnepi alkalmakból tartott előadások1946, 1949-1950, 1953-1954, d. n.-
129

Horváth Márton levelezése.

Közötte Aczél György, Bokor Péter, Bor Ambrus, Kardos György, Nemes János, Rényi Péter, Szirmai István és Vas Zoltán

1959, 1963-1964, 1970, 1973, 1976, 1978, 1982, d. n.-
130A Corvina Kiadó levelei és szerződése Horváth Mártonnak, levele a kiadónak a szerződés határidejének eltolásáról1975-
131

Horváth Márton és felesége, Mágori Erzsébet levelei a Gondolat Kiadónak, a kiadó szerződése a Nehéz utókornak lenni c. műre, ennek szinopszisa és kézirata több változatban., a Kritika 1981/6. számában e címen megjelent tanulmány gépelt példánya

1985-1988-
132A Magyar Híradó és a Dokumentum Filmgyár megállapodása Horváth Mártonnal a József Attila-film forgatókönyvének megírásáról1957. április 18.-
133

Horváth Márton előadás-kéziratai, jegyzetei József Attiláról, Tamás Sándor levele az MKP Politikai Akadémián 1947. január 10-én tartott József Attila és Illyés Gyula c. előadásról

1947, 1949, 1955, d. n.-
134Horváth Márton cikk-kéziratai József Attiláróld. n. [1955]-
135

Szántó Judit lányának levele Kádár Jánoshoz, melyben tiltakozik Vértes György József Attiláról írt könyve ellen, József Attila és az illegális kommunista párt c. írásai, amelyekben cáfolja Vértes György állításait

1964, 1986, d. n.-
136

József Attila és az illegális kommunista párt.

Megjegyzés: Standeisky Éva közlése szerint a kézírás az övé, a szöveget Horváth Márton diktálta 1986-ban

1986-
137

Töredékek Horváth Márton József Attiláról írt munkáiból, Gyertyán Ervin cikke a Népszabadságból, Garai László Kiterítenek úgyis c. tanulmányának fénymásolata

1985, d. n.-
138Horváth Márton kéziratai Ady Endrérőld. n.-
139Horváth Márton kézirata Illyés Gyuláróld. n.-
140Petőfiről írott vázlatok, jegyzetek, idézetek más szerzők műveibőld. n.-
141

Horváth Márton: Pilinszky a fenyegető végpusztulás költészete c. tanulmánya; Szilágyi János interjúja Pilinszky Jánossal; Horváth Márton Pilinszkyről tervezett munkájának töredékes változatai

1981, 1986, d. n.-
142Horváth Márton töredékes kéziratai az irodalom helyzetéről, az irodalom-politikáról, a pártirányításróld. n.-
143

Horváth Márton Művészetpolitika két évtized távlatából c. cikke a Kritika 1975.novemberi számából; Irodalom- és művészetpolitika 1945-1956 között c. elkészítendő könyvének a vázlata

d. n.-
144Horváth Márton írásai és ezekhez gyűjtött interjúk, adatok a munkásmozgalom és képzőművészet témákról, képzőművészek életéről, tevékenységéről1945-1947, d. n.-
145Horváth Márton kéziratai, vázlatai, jegyzetei 1956 előzményeiről, 1956 hazai és nemzetközi összefüggéseiről, történelmi tanulságairól1956. december, d. n.-
146

A bérlet - két változatban

d. n.-
147

Fehér vagy fekete. Irodalmi forgatókönyv

d. n.-
148

Legjobb lenne élni - regény

d. n.-
149

Füst Milán és a Napló - több változatban és töredékesen is.

Megjegyzés: Megjelent a Kritika 1976/9. számában

d. n. [1976]-
150

Az öregség. Megjegyzések Simone de Beauvoir könyve ürügyén - kézirat, és a Kritika 1973/9. számában megjelent változat gépelt példánya

d. n. [1973]-
151

Variációk egy nem létező témára; Noé bárkái; Atom - címváltozatokkal kézirat-variációk, töredékek

d. n.-
152

Tabán c. esszé.

Megjegyzés: A 8. lap hiányzik

d. n.-
153

A Magvető Könyvkiadó levele Horváth Mártonnak a Holttengeri tekercsek kiadásának elutasításáról, illetve átdolgozásáról.

Mellette Almási Miklós ismertetése a megjelent regényről a Kritikusok Fórumán; a regény kézirat-töredékes részletei, változatai; aláírás nélküli - oldalszámmal megjelölt - kritikai észrevételek a kéziratról

1974, d. n.-
154

Ezredvég c. regény kézirata.

Megjegyzés: A 138. lap hiányzik

d. n.-
155

Horváth Márton kritikái hazai és külföldi szerzők munkáiról.

Közötte a Sarló és Kalapács 1936. évi számában megjelent kritikája Révai József Szabó Ervin és a 48-as magyar forradalom c. művéről

1936, 1945, 1950, 1959, d. n.-
156

A Kritika munkatársainak interjúi, Horváth Márton véleménye korábban megjelent cikkeinek újraközléséről, Horváth Bálint bevezetője a készületben lévő gyűjteményes kötethez, Petrák Katalin kérdései a visszaemlékezés felvételéhez

1972, 1981, 1983, 1985, 1988-
157

Standeisky Éva írásban feltett kérdései Horváth Márton életútjáról, a hagyatékban fennmaradt válaszok.

Megjegyzés: A válaszok egy része töredékesen, több változatban

d. n. [1980-as évek]-
158Idegen - részben ismeretlen - szerzők munkái az irodalom témaköréből1956, d. n.-
159Idegen - részben ismeretlen - szerzők írásai József Attiláróld. n.-
160Benjamin László, Gellért Oszkár, Hajnal Anna, Kuczka Péter, Sipos Gyula, Zelk Zoltán versei, részben kéziratd. n.-
161Magyar szerzők írásai, kritikái, felszólalásai. (E-M)d. n.-
162Magyar szerzők írásai, kritikái, felszólalásai. (P-V)d. n.-
163Név feltüntetése nélküli magyar szerzők politikai, irodalmi témájú munkái1951, d. n.-
164

Trybuna Ludu és Pravda cikkek fordításai az SZKP XX. Kongresszusáról

1956-
165Kultúrával foglalkozó cikkfordítások szovjet újságokból1950, 1954, 1956-
166Szovjet szerzők kultúrával foglalkozó tanulmányainak fordításai1949-1950, 1954-1955, d. n.-
167

Horváth Márton töredékes kéziratos jegyzetei különböző témákról.

Közötte rádióinterjúhoz adott kérdések a vallás és egyház szerepéről; Kondor Imre észrevételei Horváth Mártonnak a párton belüli főveszélyről; Ács Lajos észrevételei egy Dózsáról szóló drámáról

d. n.-
168

Eduard Cantu és felesége, Horváth Mária levelei, Horváth Mária fogalmazványa a KEOKH útlevélosztály vezetőjének férje ügyében, töredékes írásai, jegyzetei.

Megjegyzés: Nem kutatható!

1977-1978, d. n.-
169

Aláírás nélküli levél Horváth Mártonnak magánkapcsolatukról.

Megjegyzés: Nem kutatható!

d. n.-
170Az egyházak tevékenységére, rendezvényeire, egyházi személyekre vonatkozó összefoglaló jelentés, kimutatás és Halász levele Horváth Mártonnak1946, [1948], d. n.-
171

A párizsi magyar békeszerződés és magyarázata

1947-
172Másolat a Hazafias Népfront 1956. november 30-i megyei titkári értekezletének jegyzőkönyvéről1956. november 30.
173

[Horváth Márton]: Tézisek az SZKP és az MSZMP, valamint a két ország kapcsolatának rendezésére

d. n. [1957]