Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        698. Domokos József fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Domokos József önéletrajzai, visszaemlékezése1947-1951, d. n.-
2Domokos József személyi dokumentumai.
Közötte kinevezések, igazolások, levele Rákosi Mátyáshoz államügyészi tisztéről való lemondás ügyében
1945-1955, d. n.-
3Domokos József nyugdíjazásával kapcsolatos levelezés, feljegyzések1957-1958, d. n.-
4Domokos József ellen folytatott fegyelmi és bűnvádi eljárás iratai1924, 1927, 1934-1937-
5Domokos József lakás- és bútorigénylésével kapcsolatos iratok, valamint háztartási kiadásairól készített feljegyzései1945-1951, d. n.-
6A Külügyi Társaság 1944. évi látogatási igazolványa.
Mellette belépőjegyek az országgyűlés üléseire, meghívók különböző rendezvényekre
1944,1964-
7

Domokos József családjával és baráti körével folytatott levelezése

1931-1974, d. n.-
8

Domokos József Farkas Mihályhoz és Rákosi Mátyáshoz küldött javaslatai, megjegyzései különböző jogi kérdésekről

1945-1955, d. n.-
9Domokos József főállamügyészi levelezése az MKP vezető testületeivel és alsóbb szerveivel az igazságszolgáltatás területét érintő különböző kérdésekben.
Megjegyzés: Információkat tartalmaz a bíráskodásra, fogházviszonyokra, telekkönyvezésre
1946-1947-
10Domokos József levelezése Rákosi Mátyással, a párt osztályaival az Igazságügyinisztérium vezetőinek tevékenységéről.
Közötte információk Pfeifer Zoltánról, Ries Istvánról, Zolnay Kálmánróll
1946-1947-
11Domokos József főállamügyész levele Farkas Mihályhoz, Rákosi Mátyáshoz, áthelyezések, kinevezések ügyében1947-
12Domokos József főállamügyész levelezése az MKP központi apparátusával és alsóbb pártszervekkel személyi ügyekben1946 -1947-
13Domokos József levelezése koncepciós ügyekben.
Közötte Schiffer Pál, Szalai András és Rónai Sándor ügye
1949, 1953-
14Az MDP PB ülésére készített előterjesztés a törvénysértések során elítéltek rehabilitálásáról és a PB 1956. május 24-ei határozata.
Közötte jelentés Rajk László ügyének perújításáról
1955 -1956-
15

Domokos József levelezése Farkas Mihállyal, Rákosi Mátyással és Révai Józseffel peres ügyekről

1945 -1951-
16Domokos József levelezése az Államvédelmi Osztállyal, a Vidéki Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályával és a Katonai Elhárító Főcsoport Főnökséggel személyekről1946 - 1947, 1949-
17Domokos József információi Rákosi Mátyásnak és Kiss Károlynak.
Közötte információk Tildy Zoltánról, Szücs János államtitkárról, Gyergyói András volt gyárigazgatóról, Hompola államtitkárról és Major Béla miniszteri tanácsosról
1946 - 1947-
18

Domokos József főállamügyész levelezése központi pártszervekkel peres ügyekben

1946-1953-
19Domokos József személyes ügyekben tett javaslatai, észrevételei az MKP vezetőinek.
Közötte Hollós Korvin Lajos, Lengyel Zoltánné, Major Ákos, Szana Antalné, Szőke Sándor, Vámbéry Rusztem ügye
1946 - 1948-
20Domokos József jegyzetei a párttag-felülvizsgáló bizottságban kifejtett tevékenységéről1948, 1949-
21Domokos József feljegyzései a Miniszterelnökség és az Országgyűlés pártszerveinek és személyi feltételeinek megerősítésérőld. n.-
22A kommunista jogászok 1946. május 25-i értekezletének határozata a védelem jogáról.
Mellette feljegyzések az MDP állampolitikai bizottsága jogügyi albizottságának 1949. március 11-i üléséről
1946 -1947, 1949-
23Az MDP KV határozata a politikai helyzetről és a párt feladatairól1955-
24

Domokos József levelezése a Munkásmozgalmi Intézettel és a Pártfőiskolával.
Közötte Gerő György levele a fehérterror áldozatai sírjainak felkutatásáról, Teleky Pál búcsúlevelének szövegéről

1947 -1953-
25Az OK/b/P szervezeti szabályzatad. n.-
26Országgyűlési jegyzőkönyvek.
Mellette Domokos József főállamügyész beszámolójának töredéke
1957-
27A Szovjetunió Legfelső Tanácsa felhívása a világ összes parlamentjeihez a nukleáris fegyverkísérletek beszüntetésével kapcsolatban1958-
28Állami költségvetés1958-
29Az Elnöki Tanács jelentései a törvényerejű rendeletekről1957-
30Kádár János országgyűlési beszéde1950-
31Törvényjavaslatok, törvénytervezetek, rendeletek, rendelettervezetek.
Mellette Domokos József jegyzetei
1946 -1947, d. n.-
32Felterjesztések, javaslatok a földreform, telekkönyvezés ügyében a Gazdasági Főtanácshoz.
Mellette az MKP Falusi Bizottságához küldött kimutatások, jelentések Domokos József javaslataival
1947-
33Domokos József és az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége (UFOSZ) főtitkárának levélváltása az újgazdák peres ügyeinek intézéséről1947-
34Népbírókkal, népbíráskodással kapcsolatos feljegyzések, levelek, újságcikk1946 -1947-
35Az Igazságügyminisztériumban a népbíráskodásról tartott értekezletek jegyzőkönyve1946. április - június-
36A népbíráskodásról szóló törvénytervezet változatai Domokos József megjegyzéseivel1946 - 1947-
37Kimutatások a népbíróságok ügyforgalmáról és alkalmazottairól1946-
38Jelentés a CASBI kezelése alá vont magyar javak felszabadítása tárgyában folytatott magyar-román tárgyalásokról1947. április 21. - május 16.-
39A jogi reformbizottság és a büntetőjogi bizottság üléseinek jegyzőkönyvei1946 - 1947-
40Az 1953. márciusi főbírói értekezlet anyaga1953-
41Az igazságszolgáltatás kérdéseiről készült feljegyzések, jelentések1946 - 1947, d. n.-
42Oktatási terv az igazságügy területén dolgozók szakmai továbbképzéséhez.
Mellette feljegyzés a köztisztviselők képzéséről és minősítéséről
1952, d. n.-
43Feljegyzések, jelentések bűnügyekkel kapcsolatban1946 - 1947, 1950, d. n.-
44A dorogi bányászszerencsétlenség áldozatainak hozzátartozói részére gyűjtők névsora1947-
45Domokos József hivatali munkájával kapcsolatos jegyzeteid. n.-
46Politikai bűncselekmények témakörére összegyűjtött anyagok.
Közötte tanulmány, törvénykivonatok és Domokos József jegyzetei
1957, d. n.-
47

Csesznokov, B.: A tanácsok a Szovjetunió politikai alapja

1950-
48Jelentés az Association Internationale des Juristes Demokrates nevű nemzetközi jogászegyesülettel való kapcsolatteremtésről.
Mellette összeállítás az európai országok legfelsőbb bíróságainak hatásköréről.
1941, 1947 - 1948, 1957-
49

Csánk Béla, dr. jogi vonatkozású írásai.
Mellette beszámoló az International La Association 1946. augusztus 19 -24-én Cambridge-ben tartott konferenciájáról

1946-
50Az orosz jogi szemle példányaid. n.-
51Az orosz sajtószemle számaid. n.-
52Mindszenty József körlevele híveihez és újságcikkek Mindszentyről1945-
53

Mód Aladár: Forradalom vagy ellenforradalom, újabb huzavona vagy demokratikus és szocialista megújhodás Magyarországon

1956. november-
54

Molnár Erik: Nemzeti demokratikus felkelés vagy burzsoá ellenforradalom

1957-
55A jogi egyetemeken történt 1956-os eseményekről készült jelentések, feljegyzések, újságcikk1956 -1957, d. n.-
56A Legfelsőbb Bíróságon lezajlott 1956-os eseményekről készült jelentések, feljegyzések1956-1958, d. n.-
57Magyar rádióadók, az Amerika Hangja és a Szabad Európa rádióadók szövegei.
Mellette kommentár Domokos Józsefről a Szabad Európa rádióban 1958. májusban
1956-1958-
58Domokos Józsefnek jogászszervezetekben kifejtett tevékenységére vonatkozó iratok.
Közötte beszámoló a Magyar Jogászszövetségrõl, feljegyzés a Jogtudományi Közlöny 1948. február 7-i ülésérõl, Domokos József levele az MKP KB-hez, a Dunai Jogászok nevû szervezetrõl
1946, 1948-1949, 1954-
59Domokos Józsefnek a kommunista könyvvizsgálók ügyében folytatott levelezése a szakszervezetekkel1946-
60A kétéves pártfőiskola tematikája, előadás anyagok.
Mellette levelezés, jegyzetek
1950-
61Domokos Józsefnek a kétéves pártfőiskolán készített jegyzetei1950-
62Munkaterv a filozófia tanulmányozásához, és az ehhez kapcsolódó levelezés és jegyzetekd. n.-
63Gergely Arthur beadványa Domokos Józsefhez egyetemi tanulmányairól1946-
64Igazolások Fehér Pál, Sándor Lipót, dr. és Szelecsényi Andor munkásmozgalmi, politikai tevékenységéről1945, 1958 -1959-
65Domokos József szószedeteid. n.-
66Domokos József által kiírt idézetek és személyes jellegű feljegyzései1946, 1959, d. n.-
67Szabó Lőrinc és Németh Ferenc verse1958, d. n.-
68

M. Pásztor József: Irodalmi sajtóper 1934-ben c. tanulmánya.

1965-
69Pór Bertalan Domokos Józsefnek dedikált fényképe.
Mellette a Jogászszövetség fényképalbuma
Megjegyzés:A fotótárba áthelyezve.
1949, 1962-
70

Domokos József kéziratos cikkei

1914 -1968, d. n.-
71Domokos József levele Révai Józsefhez, cikkének közlése ügyében1946-
72Domokos József előadásai, beszédei1947 -1949, d. n.-
73

Domokos József véleménye Czakó Kálmán: A társadalmi tulajdon fokozott védelméért c. cikkéről

1954-
74Domokos József jogi és egyéb természetű jegyzeteid. n.-
75Újságkivágatok Domokos Józsefről és Domokos Józseftől1945 -1949, 1968, d. n.-
76

Domokos József: Fejezetek életem történetéből

d. n.-
77Domokos József életrajzi könyvéhez felhasznált jegyzeteid. n.-
78Az Áchim-per iratainak másolata.
Mellette Domokos Józsefnek a perhez készített jegyzetei és levelezése a Békés Megyei Levéltárral
1911 -1912, 1963, 1968-
79Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek1893 -1903-
80Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek1904 -1905-
81Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1906. január 1. -június 30.-
82Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1906. július 1. -december 31.-
83Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1907-
84Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1908. január 1. -június 30.-
85Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1908. július 1. -december 31.-
86Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1909-
87Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1910-
88Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. január 1. -május 14.-
89Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. május 15-16.-
90Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. május 17.-
91Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. május 18.-
92Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. május 19. -május 21.-
93Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. május 22. -június 19.-
94Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. június 20.-
95Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. június 21.-
96Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. június 22.-
97Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. június 23.-
98Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. június 24.-
99Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. június 25.-
100Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. június 26-28.-
101Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1911. június 29. -december 31.-
102Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1912. január 1-14.-
103Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1912. január 16.-
104Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1912. január 17.-
105Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1912. január 18.-
106Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1912. január 19.-
107Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból1912. január 20. -szeptember 14.-
108

Áchim L. Andrásra vonatkozó cikkek folyóiratokból

1914-1947-
109

Domokos József: Áchim L. András c. kéziratának I.-II. fejezete

1965 -1966, d. n.-
110

Domokos József: Áchim L. András c. kéziratának III.-VI. fejezete

1965 -1966, d. n.-
111

Domokos József: Áchim L. András c. kéziratának VII.-X. fejezete

d. n.-
112

Domokos József: Áchim L. András c. kézirat XI.-XIII. fejezete

d. n.-
113

Domokos József: Áchim L. András c. kéziratának XIV.-XVIII. fejezete

d. n.-
114

Domokos József: Áchim L. András c. kéziratának XIX.-XXXI. fejezete

d. n.-
115

Domokos József: Áchim L. András c. könyvének változata

d. n.-
116

Domokos József: Áchim L. András c. könyvének változata

d. n.-
117

Domokos József: Áchim L. András c. könyvének változata

d. n.-
118

Domokos József: Áchim L. András c. könyvének változata

d. n.-
119

Domokos József: Áchim L. András c. könyvéhez felhasznált újságok, könyvek jegyzéke és Domokos József ehhez kapcsolódó jegyzetei

d. n.-
120

Az Áchim Emlékalbum számára írt cikk kézirata: Áchim L. András a legyőzhetetlen.
Mellette az Áchim emlékünnepség meghívói és az ezzel kapcsolatos levelezés

1971-
121

Domokos József levelezése Áchim L. Andrásról

1948-1971-
122

Domokos József: Áchim L. András c. könyvének kiadásával kapcsolatos iratok.
Mellette lektori vélemény

1965, 1971, 1974-
123

Jegyzetek Domokos József: Áchim L. András c. könyvéhez

1936-1972-
124

Domokos József jegyzetei, kivonatai a Békés megyei Közlönyből a Két per egy kötetben c. könyvéhez

1874 -1919-
125

Domokos József jegyzetei a Két per egy kötetben c. könyvéhez a Békés c. lapból

1869 -1905-
126

Domokos József jegyzetei, kivonatai a Népszavából a Két per egy kötetben c. könyvéhez

1898, 1902 - 1904-
127

Domokos József jegyzetei békés megyei újságokból a Két per egy kötetben c. könyvéhez

1868-1908-
128

Domokos József jegyzetei egyéb lapokból a Két per egy kötetben c. könyvéhez

1891-
129

Domokos József: Két per egy kötetben c. könyvéhez felhasznált források

d. n.-
130

Domokos József : Két per egy kötetben Áchim L. András utolsó pere

1971-
131

Domokos József : Két per egy kötetben c. kézirat I. kötete

1971-
132

Domokos József: Két per egy kötetben c. kézirat II. kötetének 1-7. fejezete és jegyzetek

1971-
133

Domokos József: Két per egy kötetben c. kézirat II. kötetének 8-12. fejezete és jegyzetek

1971-
134

Domokos József: Két per egy kötetben c. kézirat II. kötete

1971-
135

Kiegészítések Domokos József: Két per egy kötetben c. könyvéhez

1964, d. n.-
136

Kihagyott beazonosíthatatlan lapok a Domokos József: Két per egy kötetben c. könyvéből

d. n.-
137

A Két per egy kötetben c. könyv kiadásával kapcsolatos levelezés

1971- 1976-
138

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai az Előőrs c. lapból

1928-
139

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai az Előőrs c. lapból

1929. január - július-
140

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai az Előőrs c. lapból

1929. július -december -
141

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai az Előőrs c. lapból

1930. január - július -
142

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai az Előőrs c. lapból

1930. július -december -
143

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai az Előőrs c. lapból

1930. január - március -
144

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai az Előőrs c. lapból

1931-
145

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai az Előőrs c. lapból

1932. január - március -
146

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1932. március - 1933-
147

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1934. január -június -
148

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1934-
149

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1935. január - június-
150

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1935. július - december-
151

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1936. január - június-
152

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1936. július - december-
153

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1937. január - június -
154

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1937. július - december-
155

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabadság c. lapból

1938 - 1939-
156

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Szabad Szó c. lapból

1940 -1942-
157

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Független Magyarország c. lapból

1939-
158

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Független Magyarország c. lapból

1940-
159

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Független Magyarország c. lapból

1941-
160

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Magyarország c. lapból

1934-
161

Bajcsy-Zsilinszky Endre írásai a Magyarország c. lapból

1935 - 1936, 1938 -1939-
162Bajcsy-Zsilinszky Endre egyéb cikkei, nyilatkozatai, levelei1905-1944-
163

Bajcsy-Zsilinszky Endre képviselőházi beszédei

1922-1933-
164Bajcsy-Zsilinszky Endre képviselőházi beszédei1934, 1939-1942-
165Domokos József kivonatai Bajcsy-Zsilinszky Endre könyveibőld. n.-
166

Bajcsy-Zsilinszky Endréről összegyűjtött egyéb cikkek

1926-1966-
167

Az Új Magyarországban megjelent Bajcsy-Zsilinszkyt támadó cikkek

1936. május 16.-26.-
168Feljegyzések, jegyzetek Bajcsy-Zsilinszkyről1963, d. n.-
169Domokos József töredékes feljegyzései Bajcsy-Zsilinszky Endrérőld. n.-
170

A Szegedi Új Nemzedék és Szózat c. lapból kiírt jegyzetek Bajcsy-Zsilinszky Endréről

1919-1923-
171

Domokos József: Kivételes hatalom és rögtönbíráskodás. Hozzászólás a Sallai-Fürst ügyhöz

d. n.-
172

Domokos József: Sallai Imre és Fürst Sándor pere c. könyvéhez felhasznált forrásanyagok

1931-
173

Domokos József: Sallai Imre és Fürst Sándor pere c. könyvéhez felhasznált forrásanyagok

1932-
174

Domokos József: Sallai Imre és Fürst Sándor pere c. könyvének korrektúra példánya

d. n.-
175

Domokos József: Sallai Imre és Fürst Sándor pere c. könyve II. fejezetének változatai

d. n.-
176

Domokos József: Sallai Imre és Fürst Sándor pere c. könyvének kézirata

d. n.-
177

Domokos József: Sallai Imre és Fürst Sándor pere c. könyvének végső kézirata

d. n.-
178

Domokos József: Sallai Imre és Fürst Sándor pere c. könyvével kapcsolatos levelezés, szerződés, lektori vélemény

1961-1962-
179

Kiss Károly: Négy nehéz nap c. írása a Sallai-Fürst perről.
Mellette vélemény, feljegyzés Sallai Imre és Fürst Sándor lefogásának körülményeiről és egyéb feltehetően a könyvhöz tartozó jegyzetek

1964, 1966, 1969, d. n.-
180

Forrásanyagok a Domokos József: Innen és túl az Óperencián c. életrajzi könyvéhez.
Közötte Domokos Józsefnek a koncentrációs táborból írott levelei

1944-
181

A Domokos József: Innen és túl az Óperencián c. életrajzi könyvéhez készített jegyzetek

d. n.-
182

A Domokos József: Innen és túl az Óperencián c. életrajzi könyv kézzel írott első fogalmazványa

d. n.-
183

Domokos József: Innen és túl az Óperencián c. könyv változata

d. n.-
184

Domokos József: Innen és túl az Óperencián c. könyv változata

d. n.-
185

Domokos József: Innen és túl az Óperencián c. könyv megjelenésével kapcsolatos levelezés, lektori vélemény

1975-1977-
186

Domokos József: Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. kézirat első változata

d. n.-
187

Domokos József: Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. könyv végleges kézirata. (Egy kommunista védőügyvéd emlékei.)
Mellette lektori vélemény és a kiadói szerződés

1977-
188

Domokos József: Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. könyvhöz készített jegyzetei.
Mellette másolatok kommunista periratokból, újságokból

1929-1932-
189

Domokos József: Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. könyvéhez készített jegyzetei.
Mellette másolatok kommunista periratokból, újságokból

1933-
190

Domokos József: Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. könyvéhez készített jegyzetei.
Mellette másolatok kommunista periratokból, újságokból

1934. január 14.-június 14.-
191

Domokos József: Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. könyvéhez készített jegyzetei.
Mellette másolatok kommunista periratokból, újságokból

1934. június 14.-november 29.-
192

Domokos József:Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. könyvhöz készített jegyzetei.

Mellette másolatok kommunista periratokból, újságokból

1935-
193

Domokos József: Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. könyvhöz készített jegyzetei.
Mellette másolatok kommunista periratokból, újságokból

1936-1938, 1942-1944-
194

Domokos József: Kommunista perek a Horthy fasizmus idején c. könyvhöz készített jegyzetei.
Mellette másolatok kommunista periratokból, újságokból

d. n.-
195Horesnyi József perének iratai1929-
196

Sándor Pál és a Társadalmi Szemle helyreigazító nyilatkozat közzétételére irányuló panasza

1932-1933-
197Rákosi Mátyás perének iratai.
Közötte Domokos József jegyzetei
1935-1937-
198Rákosi Mátyás perével kapcsolatos levelezés.
Közötte Rákosi Mátyás és Domokos József levelezése
1935-1937-
199Kulich Gyula és társai elleni per iratai.
Mellette Domokos József utólag készített jegyzetei a perről
1940-
200Matusek Tivadar és társai elleni per iratai.
Mellette Domokos József utólag készített jegyzetei
1940-
201Oláh Sándor és társai elleni per iratai.
Mellette Domokos József utólag készített jegyzetei
1940-
202Domokos József védőügyvédi beadványa a budapesti törvényszékhez Neubauer Béla és Braun Éva ügyében1940-
203A VKF. II. osztály összefoglaló jelentése az 1940. március 27.-április 10-ig tartott kommunista szervezkedés nyomozásának eredményéről és az ehhez tartozó melléklet1940-
204Az észak-erdélyi per vádirata és főtárgyalási jegyzőkönyve1942-1943-
205Az észak-erdélyi perben hozott ítélet1943-
206Domokos József védőügyvédi levelezése az észak-erdélyi perben1942-1944-
207Domokos József beadványai az észak-erdélyi perben1941, 1944-
208Domokos Józsefnek az észak-erdélyi perről utólag készített jegyzeteid. n.-
209Domokos József saját kezű másolatai az Endrődy Barnabás ellen 1946-ban, 1949-ben és 1955-ben indított perek iratairóld. n. [1956 után]-
210Domokos József feljegyzései nem politikai természetű perekről1931-1947-
211Az MSZMP KB Titkárság körlevele a vezető beosztásban dolgozók ideológiai továbbképzéséről1957-
212Az MSZMP Titkárság 1957. október 18-i határozata a régi (1945 előtti) párttagok elhelyezkedéséről a társadalmi és állami életben.
Mellette Domokos József javaslata az öregségi segélyről
1958, 1962-
213Módosító javaslatok az MSZMP Szervezeti Szabályzatához és a Központi Bizottság módosító javaslatáhozd. n.-
214Domokos József feljegyzése, amelyben kifogásolja a KB Gazdasági Osztályának személyével kapcsolatos eljárásátd. n.-
215Lázár Miklós és Horváth Lajos levele a személyi kultusz éveiben történt ítélkezésekkel kapcsolatosan1967, 1970-
216

Domokos Józsefnek a Geyer Flórián utca elnevezésével kapcsolatos válaszcikke a Népszabadság számára

1966-
217

A KISZ KB és a Békési Élet felkérése visszaemlékezés adására

1961, 1968-
218Domokos József által adott igazolások, visszaemlékezések különböző személyek munkásmozgalmi tevékenységéről1959-1973-
219

Borváró Zoltán: Nógrádi kommunisták Horthy bírái előtt c. cikkével kapcsolatos levelezés

1967-