Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        738. Szakasits Árpád fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Szakasits Árpád életrajzai.

Mellette Szakasits Antal: Szakasits Árpád életének fontosabb adatai

d. n.16 lap
2Szakasits Árpád letartóztatásakor letétbe helyezett tárgyakról készült leltár.
Mellette jegyzék személyes holmijairól
d. n. [1950]3 lap
3Szakasits Árpád börtönévei alatt készített jegyzetei1954, d. n. [1950-1956]88 lap
4

Szakasits Árpád börtönben készített naplói, jegyzetei olvasmányairól, versei

1950-1956379 lap
5Másolat Szakasits Árpád börtönnaplóiról1951. január-1953. november158 lap
6Másolat Szakasits Árpád börtönnaplóiról1953. december-1955. december152 lap
7Másolat Szakasits Árpád börtönnaplójáról195638 lap
8Másolat Szakasits Árpád börtönben írott verseiről1955-1956, d. n.37 lap
9Szakasits Árpád szabadon bocsátásával, rehabilitálásával kapcsolatos iratok1956. március-szeptember35 lap
10Vitaanyagok, előadások, jegyzetek szervezeti, gazdasági, ideológiai kérdésekről.
Közötte a Marosán-ügyről
1957, 1962, d. n.105 lap
11Az MSZMP KB PTO megbízólevele Szakasits Árpádnak a Heves megyei Tanács munkájába való bekapcsolódásra.
Mellette a Heves megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának meghívólevele
19583 lap
12Az MSZMP Heves megyei pártértekezletének előkészítő iratai.
Közötte program, a füzesabonyi járás párt végrehajtó bizottságának beszámolója, személyi javaslatok, levél a Szövetkezetek Országos Központjától, beszéd
195954 lap
13

Szakasits Árpád levelezése az MSZMP KB apparátusával.
Közötte az Államgazdasági Osztállyal, a Párt- és Tömegszervezeti Osztállyal, az Agitációs és Propaganda Osztállyal, a Párttörténeti Intézettel, a Központi Ellenőrző Bizottsággal, a Budapesti Pártbizottsággal, a II. és IX. kerületi bizottságokkal, a BHG és a Kábel- és Műanyagipari Gyár alapszervezeteivel

1957-1960, 1962, d. n.39 lap
14A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség IX. kerületi végrehajtó bizottságának felkérő levele Az Ifjúmunkások élete és harca a tőkés rendszerben című előadás megtartására és szónoknak a Heves megyei ifjúsági ünnepségre195822 lap
15Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete igazgatójának felkérő levele a Párttörténeti Munkaközösség munkájában való részvételred. n.1 lap
16Meghívólevél a Párttörténeti Munkaközösség vitájára az 1935-1945 közötti időszakról.
Mellette Kádár János, Marosán György, Horváth Márton előadásai és hozzászólásai
1958161 lap
17Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete igazgatójának felkérõ levele Szakasits Árpádhoz, Zágon Ernõ: A szociáldemokrata párt és a munkásegységfront a második világháború elsõ idõszakában 1939-1941 c. tanulmányának vitájára.
Mellette Szakasits Árpád cikkei, jegyzetei a munkáspártok egyesülésérõl
1960, 1964, d. n.19 lap
18Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete meghívólevele Szakasits Árpádhoz Gábor Sándorné: A KMP és az MSZDP egyesülése 1919-ben c. cikkének vitájára1960208 lap
19Szakasits Árpádhoz intézett kérdések és válaszok a párttörténet egyes kérdéseiről.
Közötte a KMP feloszlatásáról, a Békepártról, az MSZDP-ről és a Kozma Miklóssal folytatott tárgyalásokról
d. n.11 lap
20Bokányi Dezsőről összegyűjtött adatok és cikkd. n.63 lap
21Jegyzettöredékekd. n.23 lap
22A SZOT Történeti Csoportjának felkérő levele Szakasits Árpádhoz, részvételére a szakszervezeti mozgalom történetének feldolgozásában196037 lap
23Választási nagygyűlések naptári terved. n.6 lap
24Előadásvázlat a választási nagygyűlésekhez19587 lap
25Szakasits Árpád országgyűlési képviselői beszédei1960, d. n.147 lap
26Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának javaslata a II. havannai kiáltvány kiadásáról19622 lap
27A Magyar Országgyűlés nyilatkozata a német békeszerződésről19616 lap
28Szakasits Árpád levelezése az Országgyűlés Irodájával, az Országgyűlés elnökével, az Országos Béketanács elnökével1958, 19617 lap
29

Szakasits Árpád Heves megye országgyűlési képviselőjeként végzett munkája során keletkezett iratok.
Mellette a Hazafias Népfront Heves megyei Bizottságának munkaterve, meghívók a csoportértekezletre, képviselői beszámoló vázlata, meghívó küldöttválasztó nagygyűlésre

1959-1960, 1961, d. n.49 lap
30Szakasits Árpádnak levelezése a Heves megyei Tanács Végrehajtó Bizottságával.
Közötte meghívók tanácsülésekre, beszámolók a költségvetésrõl, összesítés a mezõgazdasági termelõszövetkezetekrõl, rendelettervezet a házfelügyelõk munkaviszonyáról, jelentés a hozott határozatok végrehajtásáról, ütemterv a tanácstagi beszámolókra és fogadóórákra
1959-1961178 lap
31A Heves megyei Tanács tájékoztatója a termelőszövetkezetekről1959-196165 lap
32

A Heves megyei Népi Ellenőrző Bizottság előterjesztése munkatervéről a megyei tanácsnak

d. n.2 lap
33Szakasits Árpád beszéde tanácsülésend. n.6 lap
34A Heves megyei Szövetkezeti Központi Igazgatósága elnökének meghívólevele Szakasits Árpádhoz és adatok a megyei kisipari szövetkezetekről1959, d. n.2 lap
35Személyi javaslatok a Hazafias Népfront Országos Tanácsa tagjairad. n.6 lap
36Meghívók a Hazafias Népfront elnökségi üléseire, jegyzőkönyvrészlet, vitaanyag és határozat a nemzetközi agitációról1957-1958, d. n.83 lap
37Beszámoló és tájékoztató a békemozgalmi munkáról196115 lap
38Feljegyzés és Sebestyén Nándorné cikke a Hazafias Népfront és az Országos Béketanács közös tevékenységéről a moszkvai Leszerelési és Béke Világkongresszus előkészítésérőld. n.17 lap
39A Magyar Külügyminisztérium személyi javaslatai külföldiek meghívására a Hazafias Népfront III. kongresszusára19632 lap
40

A Hazafias Népfront országos, budapesti és vidéki szerveinek meghívói, levelei Szakasits Árpádhoz.

Közötte meghívók béke nagygyűlésekre, díszünnepségekre, emléktábla leleplezésére, külföldi delegációk fogadására, jókívánságok és Cserepes István emléktáblájának leleplezése alkalmából mondott beszéde

1956, 1958-1963, d. n.79 lap
41

Szakasits Árpád beszédei.

Közötte a Hazafias Népfront kongresszusán, Budapesten és vidéken külföldi magyarok előtt, Jávor Pál búcsúztatása

d. n.48 lap
42

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MUOSZ) küldöttközgyűlési iratai

1958, d. n.76 lap
43

A MUOSZ Tanulmányi Osztályának iratai.

Közötte általános tájékoztató, tanfolyamok felsorolása, beszédek, Molnár Erik előadása

1964, d. n.83 lap
44

A MUOSZ Belpolitikai Szakosztály titkárságának tanulmánya: Sajtóperek tanulságai és néhány etikai kérdés

196312 lap
45A MUOSZ Megyei Titkárság jelentése az 1961. év második félév munkáról19624 lap
46Siklósi Norbert javaslata a sajtó pártirányításának formáira19644 lap
47

A MUOSZ nemzetközi kapcsolataiból keletkezett iratok.

Közötte tájékoztatás, a Nemzetközi Újságíró Szövetség alapokmánya, a Külügyminisztérium kimutatása a külföldi vendégek látogatásáról, a Csehszlovák Újságíró Szövetség információja és felhívása, feljegyzés a magyar sajtópropaganda munkájáról a Leszerelés és a Béke Világkongresszus előkészítésére

d. n.32 lap
48A Nemzetközi Újságíró Szövetség iratai az I., II. és az V. Világtalálkozókról, eligazítás a küldöttségeknek, a küldöttek beszédei, határozatok1956, 1960, d. n.33 lap
49

A Magyarországon rendezett II. Nemzetközi Művészeti Fotókiállítás iratai

1958, d. n.29 lap
50

Szakasits Árpád beszédei, előadásai, cikkei a munkássajtó történetéről, külföldi sajtódelegációk előtt mondott beszédei, megemlékezések a sajtó napján

1962, d. n.196 lap
51

Szakasits Árpád sajtóval kapcsolatos levelezése

1957-1959, 1962, 1963, d. n.31 lap
52Szakasits Árpád nyilatkozata a Nemzetközi Újságíró Díj átvétele alkalmábóld. n.2 lap
53Lengyel szerző cikke a publicisztikáróld. n.18 lap
54Az Országos Béketanács elnökségi ülésének iratai1960, 1962, 1963, d. n.248 lap
55Az Országos Béketanács elnökségi ülésein elhangzott beszédekd. n.174 lap
56Az Országos Béketanács személyi javaslatok, címjegyzékekd. n.36 lap
57Az Országos Béketanács üléseit előkészítő iratok1960, 1962, d. n.36 lap
58

Tájékoztató a magyar békemozgalomról és az Országos Béketanács felépítéséről.

Közötte Terényi István javaslata a hazai békemozgalom munkastílusának kialakítására

1960, 196238 lap
59

Az Országos Béketanács titkársági akciótervezete és lista a Szakasits Árpádnak küldött iratokról

1960, 196214 lap
60Az Országos Béketanács munkatervei1958-1964170 lap
61Feljegyzés az Országos Béketanács alelnökeivel folytatott megbeszélésrőld. n.1 lap
62A Magyar Szocialista Munkáspárt és az Országos Béketanács kapcsolatából keletkezett iratok1961, 1962, 1964, d. n.31 lap
63Az Országos Béketanács Békemozgalmi Osztályának iratai1960-1964, d. n.326 lap
64

Az Országos Béketanács mellett működő Állandó Tudományos Bizottság iratai.

Közötte a Tudományos Békekonferencia előkészítő iratai, Ortutay Gyula, Bognár József, Hajdú Gyula előadásai

1961, 1962, d. n.95 lap
65Az I. Magyar Tudományos Békekonferencia irataid. n.42 lap
66Feltehetően az V. Magyar Békekongresszus irataid. n.13 lap
67A VI. Magyar Békekongresszus iratai1953, d. n.138 lap
68

A magyar és a szocialista országok béketanácsainak együttműködése során keletkezett iratok.

Közötte beszámoló az NDK-ban tett látogatásról, a Csehszlovák Békeharcosok Bizottságának beszámolója, feljegyzés a Szovjetunió Béketanácsáról, a Koreai és a Magyar Béketanács találkozójáról, beszédek

1962, 1964115 lap
69

A Szovjetunió és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság felhívásai a világ parlamentjeihez

1959, 196122 lap
70

Az Országos Béketanács Kínába utazó küldöttségének névsora és feljegyzés tevékenységükről

195933 lap
71

Az Országos Béketanács iratai a magyar és a nemzetközi békemozgalom akcióit előkészítő és segítő munkáról. Közötte javaslat külföldi vendégek meghívására, művészek felléptetésére ünnepségeken, javaslat a megyék bevonására, tájékoztató nemzetközi békerendezvényekről, középiskolások mozgósítása békemozgalmi feladatokra

1960-1964, d. n.48 lap
72A leszerelésért folytatott akciók iratai1960, 1964, d. n.44 lap
73A Nemzetközi Egészségügyi Társaság III. kongresszusának határozatad. n.3 lap
74Külföldi vendégek részére készített programd. n.7 lap
75Iratok Finnország békemozgalmáról1957-1958, d. n.136 lap
76Iratok a nyugat-német békemozgalomról1962, d. n.92 lap
77Iratok az olaszországi békemozgalomról1962, d. n.40 lap
78

Jelentések, feljegyzések egyéni beszélgetésekről a külföldi békemozgalmakban tevékenykedő aktivistákkal. Közötte USA, Ausztria, Szovjetunió, Brit-Guayana, Szudán

1962, 1963, d. n.37 lap
79

Az Országos Béketanács és a Külügyminisztérium kapcsolatából keletkezett iratok

1958, 1961-1962, d. n.20 lap
80

Iratok az ENSZ kapcsolatokról.

Közötte tájékoztató az ENSZ programjáról, szovjet-amerikai nyilatkozat a leszerelésről

d. n.35 lap
81

Az Országos Béketanács küldötteinek és küldöttségeinek jelentései, feljegyzései külföldi utakról.

Közötte Japán, Olaszország, Szovjetunió, Belgium, Hollandia, NSZK, Kuba, Svédország, Ukrajna, Ausztria, Anglia, Franciaország, Görögország, Ghána

1960-1964, d. n.186 lap
82

Az Országos Béketanácson elhangzott beszédek

d. n.800 lap
83

Az Országos Béketanács levelezése a nemzetközi békemozgalom szervezeteivel, személyiségeivel.

Közötte meghívólevelek, Szakasits Árpád levelezése

1958-1959, 1960-1964, d. n.84 lap
84Ismeretlen szerzők békemozgalommal kapcsolatos cikkei1962-1963140 lap
85Ismeretlen szerzők békemozgalommal kapcsolatos cikkei1962, d. n.102 lap
86Békemozgalommal kapcsolatos jegyzet- és kézirattöredékekd. n.16 lap
87

A Béke Világtanács Elnöksége Bécsben és Malmőben tartott üléseinek iratai.

Közötte jegyzőkönyvek, hozzászólások, beszédek, feljegyzés, a résztvevő országok és személyek listája, határozatok, összesítés a nemzetközi békemozgalom híreiről

1962, 1963, d. n.275 lap
88

A Béke Világtanács Titkársága működési iratai.

Közötte a Béke Világtanács létrehozására, apparátusának tagjaira vonatkozó javaslatok és végleges listák, a Leszerelésért és Békéért Világkongresszus munkaterve, tájékoztató az Elnökség számára a tavaszi békekampányokról

1959, 1960, 1963, d. n.42 lap
89

A Nemzetközi Békeintézet és az Országos Béketanács együttműködése során keletkezett iratok.

Közötte Fóti Iván és Bácskai Tamás, az Intézet magyar munkatársainak tájékoztatói, feljegyzései, jelentései a nemzetközi békemozgalomról, az Intézet munkatársainak magyarországi látogatásáról

1960, 1962, d. n.77 lap
90A Nemzetközi Békeintézet levelezése a tagszervezetekkel és vezetőikkel a nemzetközi békemozgalom aktuális tennivalóiról1959-1960, 1964, d. n.81 lap
91

A Béke Világtanács Irodájának iratai.

Közötte meghívólevelek és nyilatkozat a Béke Világtanács összehívására, az Iroda moszkvai ülésének jegyzőkönyve, beszéd, jegyzetek

1959, d. n.134 lap
92A Béke-világmozgalom nem állandóan működő szervezeteinek, bizottságainak iratai1958, 1961, d. n.124 lap
93

A Béke Világtanács kezdeményezése az európai béketitkárok összehívására.

Mellette tájékoztató az értekezletről, a résztvevő országok titkárainak listája, magyar felszólalás

1960, d. n.82 lap
94A Béke Világtanács javaslatai évfordulók megünneplésére1958, 1962, 196466 lap
95A Béke Világtanács moszkvai Leszerelési Világkongresszusának iratai1962, d. n.248 lap
96A Béke Világtanács stockholmi értekezletének iratai196405 lap
97A Béke Világtanács varsói ülésszakának iratai1962-1964, d. n.156 lap
98Az összindiai és kubai békemozgalmak határozatai196456 lap
99A Béke Világtanács bulletinjei1960-196482 lap
100Békemozgalommal kapcsolatos cikkek, szemelvények magyar és külföldi lapokból1959, 1961, 1962156 lap
101

Az Országos Béketanács levelezése és telefonon történt beszélgetésről készített feljegyzés.

Közötte a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetével, Zelma Brandttal, a Japán Szocialista Párt Végrehajtó Bizottságával, Brantinggal, a német békemozgalom aktivistájával, Hantos Jánossal és Darvas Józseffel a magyar békemozgalom akcióiról

19..13 lap
102

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság Elnöksége és Titkársága levelei Szakasits Árpád-hoz.

Közötte üdvözletek, meghívók, tájékoztatás a Magyar-Szovjet Barátság hónapjának előkészítésére

1957-1958, d. n.27 lap
103

Szakasits Árpádnak a Szovjet-Magyar Baráti Társaság meghívott vendégeként mondott beszédei a Szovjetunióban

d. n.24 lap
104

A Magyar Szolidaritási Bizottság Mozgalmi és Művelődési Osztályának tájékoztatója és javaslatai.

Közötte feljegyzések és beszámolók a kubai, angolai, afroázsiai küldöttekkel való találkozásokról, Szakasits Árpád ünnepi beszéde

1962, 1963, d. n.48 lap
105A Szociáldemokrata Párt budapesti tagjaitól aláírású levél Szakasits Árpádhoz19561 lap
106

A szakszervezetek levelei Szakasits Árpádhoz.

Közötte az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete, Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége, Nyomda- és Faipari Dolgozók Szabad Szakszervezete

1957-1958, 196244 lap
107

Szakasits Árpád levelezése a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkárságával és minisztériumaival

1957-1958, 1961-196245 lap
108

Szakasits Árpád levelezése a Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottság elnökével

1957-195915 lap
109Szakasits Árpád levelezése a Szovjetunió és az NDK nagykövetségeivel1958, d. n.11 lap
110

Társadalmi szervezetek levelei Szakasits Árpádhoz.

Közötte a Magyar Partizán Szövetség, a Magyar Nők Országos Szövetsége, a Táncsics Mihály kör, a Magyarok Világszövetsége, a Magyar Fotóművészek Szövetsége, a Magyar Vöröskereszt, az Országos Eszperantó Tanács, a Lengyel Olvasóterem

1957-196025 lap
111

Szakasits Árpád levelezése a sajtóval.

Közötte Népszabadság, Népszava, Magyar Nemzet, Szabad Föld, Igaz Szó, Társadalmi Szemle, Nagyvilág, Magyar Rádió és Televízió Újság, Magyar Enciklopédia

1957-196051 lap
112

Szakasits Árpád levelezése kulturális és felsőoktatási intézményekkel.

Közötte Magyar Írók Szövetsége, Kultúrkapcsolatok Intézete, Állatorvostudományi Főiskola, Szépművészeti Múzeum

1956-19597 lap
113

Szakasits Árpád levelezése üzemekkel.

Közötte Pusztaszikszói Állami Gazdaság, Magyar Hirdető (Sajtófigyelő), Posta Központi Hírlapiroda

1957-195815 lap
114

Szakasits Árpád levelezése egyházakkal.

Közötte Magyar Izraeliták Országos Irodájának elnöke, Református Egyetemes Konvent elnöksége

1957, 19597 lap
115

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Abonyi Arany, Abramovics Endre, Arató Emilné, Ács Rózsi, Ágoston Péterné

1956, 1958, 196016 lap
116

Szakasits Árpád levelezése Benesoczky Istvánnal

1957, 195817 lap
117

Szakasits Árpád levelezése Biró Jánossal

d. n.2 lap
118

Szakasits Árpád levelezése Dokliev Dimoval

1957, d. n.6 lap
119

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Bak Ferenc, Bakos Ákosné, Balogh Antal Mihály, Barabás Gyula, Barcza Sándor, Bartók János, Bárány Mihály, Bihari Mihály, Boldizsár Bálint, Böhm Artúrné

1956-1959, 196131 lap
120

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Cserta Béla, Csécsy Imre, Csinády Dóra

d. n.6 lap
121

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Déczi Lászlóné, Dinnyés Lajos, Dobos István

d. n.9 lap
122Szakasits Árpád levelezése Egyed Károllyal195710 lap
123

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Egri György, Biden István

d. n.3 lap
124Szakasits Árpád levelezése Fellmann Józsefnéval1957, 195818 lap
125Szakasits Árpád levelezése Fejes Ferencnével19566 lap
126

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Faludi György, Feitl Zsófia, Felkai Ferenc, Fenyves Jenő, Füst Milán

1957-196115 lap
127Szakasits Árpád levelezése Gyáros Lászlóval19572 lap
128

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Germanus Gyula, Gönczi Jenő, Görög Klára, Gyagyovszky Emil, Gyetvai János, Gyöngyösi József, Gyufa, Gyürei Vera

1957-196135 lap
129

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Hamburger Ilonka, Hamburger Sándorné, Hatvány Lajos, Hikáde Károlyné, Honfi János, Horváth Zoltán

1957-196016 lap
130

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Illés Györgyné, Irén

d. n.6 lap
131Jaciné [Weltner Jakabné] levelei Szakasits Árpádhoz1956-19577 lap
132Szakasits Árpád levelezése Kalmár Józsefnével1957-195814 lap
133Szakasits Árpád levelezése Kiss Ferenccel19575 lap
134Szakasits Árpád levelezése Kovács Jánossal1957-19588 lap
135

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Katona Andrásné, Katona Lajos, Kállai Gyula, Kerholt Gyula, Keszthelyi Géza, Király Péterné, Kisfaludy Stróbl Alajos, Kiss Erzsé-bet, Kondor Lajos, Koró Imre, Kramolin Ernőné, Kubler Jenő

1956-196048 lap
136Szakasits Árpád levelezése Lengyel Szilárddal1956-10958, 1961, 19626 lap
137

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Ladomerszky Margit, Lakner Tibor, László József, Lengyel György

1956-1958, 196016 lap
138

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Maurer Ferenc, Máté György, Meggyasszay Vilma, Mészáros István, Molter Károly, Mudrony Gáborné

1956-1958, 1960, 196113 lap
139

Szakasits Árpád levelezése Nagy Vilmossal

1957-195819 lap
140

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Nagy Béla, Nagybaconi nagy Miklós, Nalepka Jozsó, Nyári József, Neményi Lili, Nyers Rezső

1956-1957, 1961, d. n.68 lap
141

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Oelmacher Anna, Orbán László

1957-19584 lap
142Szakasits Árpád levelezése Páll Józseffel19584 lap
143

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Pap Árpád, Pap Zoltán, Páni Jánosné, Pártos Zoltán, Péterfi István, Pillér László, Pintér Károly, Popesnyák György, Pór Dezső

1956-1958, d. n.33 lap
144Szakasits Árpád levelezése Rácz Sándorral19584 lap
145Szakasits Árpád levelezése Rétfalvi Jánossal1956-19589 lap
146

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Rajk Júlia, Rajki Sándorné, Reisz Imre, Rédei Fe-renc, Rékai András, Rónai Ernő, Rónai Mihály András és felesége, Gábor Marianna, Rusznyák István

1956-1959, d. n.56 lap
147Szakasits Árpád levelezése Schuller Zoltánnal1956-195869 lap
148Szakasits Árpád levelezése Stróbl Saroltával195713 lap
149

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Sándor József, Schuermann Rózsi, Simán Kálmán, Solti Lajos, Somogyvári Gyula, Stern Lipman

1956-195916 lap
150

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Szabó Jánosné, Szabó Sándor, Szekeres Sándor, Szende Rezsőné

1956-1957, 196014 lap
151Szakasits Árpád levelezése Tausz Jánossald. n.2 lap
152Szakasits Árpád levelezése Tóvári (Tóth) Istvánnal19575 lap
153Szakasits Árpád levelezése Tiborcz Zsigmonddal1957-1958, d. n.25 lap
154

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Tardy Lajos Tardy Judit, Török Jánosné

1957-1958, 19616 lap
155Szakasits Árpád levelezése Wertheimer Vilmával19583 lap
156

Szakasits Árpádhoz írott levelek.

Közötte Vajda Imre, Varga Józsefné, Walasinszki Alajos, Vay Zoltán, Velenczei Sándor, Weltner Margit, Weisz Andor, Véri Dénes, Wigand Mihály

d. n.30 lap
157Szakasits Árpád levelezése Virág Ferenccel1956-1959, d. n.26 lap
158Szakasits Árpád levelezése Zentai Lászlónéval19593 lap
159Szakasits Árpád családi levelezése: fiával, feleségével, távolabbi rokonaival1957-1959, d. n.30 lap
160Szakasits Árpádhoz intézett üdvözlő levelek, lapok, táviratok1956-1959, d. n.157
161Szakasits Árpádnak küldött meghívók ünnepségekre, évfordulókra1957-1962, d. n.116 lap
162Szakasits Árpádhoz írott olvashatatlan aláírású levelek1957, d. n.6 lap
163

Szakasits Árpád beszédei és cikkei a nemzetközi munkásmozgalmi évfordulókról.

Közötte Marx Károlyról, az I. Internacionálé létrejöttéről, Május elseje munkásünneppé válásáról, a II. Internacionáléról, a Nemzetközi Nőnapról

1962, d. n.159 lap
164

Szakasits Árpád beszédei és cikkei a magyar munkásmozgalmi és nemzeti ünnepeken.

Közötte magyar tanácsköztársaság, a Népszava 1941. karácsonyi száma, felhívás a magyar néphez 1956. október 24-én, a Magyar Alkotmány Ünnepe, a SZOT XX. Kongresszusa

1959, 1961, 1964, d. n.403 lap
165

Szakasits Árpád beszédei és cikkei a szocialista országok ünnepei alkalmából.

Közötte a Nagy Októberi Szocialista Forradalom alkalmából, Kína, Tibet, Kuba, Irak, Románia, Csehszlovákia felszabadulásának ünnepén és nemzeti ünnepein

1959, d. n.280 lap
166Szakasits Árpád beszéde és cikke a világháborúk kitöréséről, Ausztria megszállásáról1964, d n.30 lap
167

Szakasits Árpád beszédei és cikkei neves személyiségekről.

Közötte Bokányi Dezső, Szabó Ervin, Várnai Zseni, József Attila, Révész Jenő, Gábor Marianne, Rabindranath Tagore, Paul Robeson

1961, d. n.98 lap
168

Szakasits Árpád üzemekben elmondott beszédei.

Közötte az Egyesült Izzó, az Orion és a nyomdászok

1957112 lap
169Szakasits Árpád cikkei a napi sajtónak, hetilapoknak, időszakos sajtótermékeknek, he-tilapokban1959-1964, d. n.262 lap
170Szakasits Árpád címmel ellátott cikkei, beszédeid. n.106 lap
171Szakasits Árpáddal készített interjúk1960-1964740 lap
172Szakasits Árpád címmel ellátott cikkei és beszédei1959-1964, d. n.353 lap
173Szakasits Árpád cikkeinek, beszédeinek, tanulmányainak részletei, töredékeid. n.78 lap
174Szakasits árpád elbeszéléseid. n.453 lap
175Szakasits Árpád elbeszélései, verseid. n.76 lap
176Szakasits Árpád megjelent irodalmi műveinek listájad. n.2 lap
177Úságkivágatok magyar napilapokból1957, 1959-1960, 1963, d. n.62 lap
178A Sajtófigyelő válogatott cikkei Szakasits Árpád megrendelésére1959, 1960, 1962, 196417 lap
179

Szakasits Árpád: A magyar demokrácia útja c. könyvének kefelevonata

d. n.81 lap
180Részletek a Szabad Európa adásaiból19604 lap
181Részletek Szakasits Árpád börtönnaplójából1950-195641 lap
182

Szakasits Árpád személyi iratai.

Közötte NÉKOSZ tagkönyv, elismervények, fényképek

1945, 1948-194923 lap
183Szakasits Árpádnak küldött keresztszülői felkérések1946-1948, d. n.20 lap
184

Szakasits Árpádnak küldött üdvözlőlevelek, táviratok köztársasági elnökké történő kinevezése alkalmából

1948332 lap
185Szakasits Árpád társadalombiztosítási iratai1912-1946-