Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        905. Kiss Károly fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Kiss Károly Corvina Könyvkiadónak készített rövid életrajza.

Mellette a bőrös szakszervezet kérdőíve

19632 lap
2Kiss Károly önéletrajza19695 lap
3Kiss Károly visszaemlékezése életéről, mozgalmi tevékenységéről 1945-ig197188 lap
4Kiss Károly beszámolója a bicskei református általános iskola tanári karának életútjáról197319 lap
5

Magyar és külföldi intézmények, könyvkiadók adatkérő levelei és kérdőívei.

Közötte a Párttörténeti Intézet, a Kossuth Könyvkiadó, az MTI, a Nemzetközi Életrajz Központ, az amerikai Ki Kicsoda megkeresései

1975-198240 lap
6Lakáskiutalásról szóló határozat és levelezés19454 lap
7

Magánutazásairól készült feljegyzések.

Közötte Nagy-Britannia, Szovjetunió, Olaszország, Románia, Jugoszlávia

1959-197881 lap
8

Az MDP PB Kiss Károly ellen indított vizsgálatával kapcsolatos iratok.

Közötte Kiss Károly jegyzete, Gerő Ernő levele a PB tagjaihoz, Apró Antal levele Rákosi Mátyáshoz, Kiss Károly levele Asztalos Gézához, Beck Istvánné feljegyzése

1955, 1958, 196110 lap
9Kiss Károly felszólalása az MDP KV ülésein1953. június-július12 lap
10Feljegyzés Csu-En-laj-jal 1956. szeptember 25-én folytatott beszélgetésről1956. október 9.4 lap
11

Kiss Károly 1956. november 1-jei párttanácskozáson készített jegyzete Kádár János beszédéről a párt újjászervezéséről, személyi javaslatokról.

Mellette 1956. október 30-a előtt készült javaslat az MDP KV tagjaira

1956. november 1., d. n.3 lap
12

Az MSZMP ideiglenes vezető testületeinek iratai.

Közötte az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága és Ideiglenes Központi Vezetősége üléseinek jegyzőkönyvei, az MSZMP 1956. november 13-i aktívaülésének szó szerinti jegyzőkönyvei, az Ideiglenes Központi Vezetőség 1956. december 2-5-i ülésére készült határozattervezet változatai, javaslatok a határozattervezethez, javaslat az Ideiglenes Központi Vezetőségnek 29 vezető külföldi távozására, illetve elhelyezésére

1956. november 10. - 1956. december 5.279 lap
13Személyi javaslatok a kormány tagjaira, országgyűlési képviselők lemondatására1957. január - 1957. június10 lap
14

Szántó Zoltán feljegyzése az 1956-os forradalom kitöréséről, Nagy Imrének és környezetének magatartásáról a Jugoszláv Követségen.

Mellette Szántó Zoltán levele Kádár Jánoshoz, amelyben sérelmezi az MSZMP Ideiglenes KB határozatát személyéről

1956. december 17., 1957. március 22.14 lap
15

Pártaktívák információi.

Közötte Házi Károlyné, Kelen Béla, Lakos Sándor és Dragos aláírással

1956. november 8. - 1957. október 28., d. n.8 lap
16Kiss Károly jegyzetei politikai kérdésekről­ folytatott beszélgetéseiről, megyei titkári értekezletről és az októberi események előzményeiről11956. november 12. - 1957. május 19., d. n.23 lap
17

Berei Andor: A közgazdaságtudományban mutatkozó revizionista, antimarxista nézetekről.

Megjegyzés: A cikket az MSZMP Intézőbizottsága tagjainak, állásfoglalás céljából küldték meg

1957. május24 lap
18Kiss Károly felszólalása az MSZMP Országos Értekezletén1957. június 27-29.31 lap
19

Kiss Károly beszéde az MSZMP KB apparátusi értekezletén.

Mellette feljegyzések a beszéd elkészítéséhez

1957. július 25.25 lap
20

Kiss Károly előadásokhoz készített vázlatai az 1956-os eseményekről.

Mellette Adolf Berlének, a strassburgi egyetemen 1956. augusztus 7-én elhangzott előadása és Mindszenty József 1956. november 3-i rádióbeszéde

1956. augusztus, november, d. n.23 lap
21

A Belügyminisztérium jelentései, tájékoztatói az MSZMP Intézőbizottságának.

Közötte A nemzeti kommunista mozgalom hazai és külföldi tevékenységéről, a NATO védnöksége alatt megjelent Katonai Szemléről, a Titkos hadsereg c. cikk, jelentéskivonatok a műszaki értelmiség magatartásáról, Mácsai [Pál] disszidált­ festőművészről, a Korvin-közi főparancsnokság szervezeti felépítéséről

1957259 lap
22

Az Igazságügyi Minisztérium összesítése az 1956-os események miatt 1958. december 22-ig jogerősen halálra ítéltek számáról

d. n.1 lap
23A Központi Statisztikai Hivatal adatai az 1956. október 23-i és azt követő sérülésekről, halálozásokról1957. május 15.15 lap
24Ismertetés a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány megalakulásának körülményeiről, alkotmányjogi törvényességérőld. n. [1957]6 lap
25Az MSZMP KB felhívása az MSZMP tagjaihoz az MDP volt vezetőinek leváltásáról és indokairól1958. február2 lap
26Kiss Károly felszólalása az MSZMP VII. kongresszusán1959. december 3.58 lap
27

Kiss Károly MSZMP PB üléseken készített jegyzetei, jegyzettöredékei.

Közötte kivonat a PB 1961. november 17-i jegyzőkönyvéből, felszólalása az 1962. május 15-i törvénysértésekkel foglalkozó ülésén és ezzel kapcsolatos jegyzetei, a PB 1966. február 1-i határozata a politikai helyzetről

1958-1962, 1966, d. n.138 lap
28Kiss Károly jegyzetei MSZMP KB ülésekről1968-1982, d. n.206 lap
29

Kis Károly jegyzetei MSZMP KB ülésekről és az MSZMP XI. kongresszusáról.

Megjegyzés: Határidőnaplóban jegyzetelt

1974-1983152 lap
30

Tervezetek, javaslatok, a régi párttagság és munkásmozgalmi múlt meghatározásának feltételeiről, ezzel járó kedvezményekről; a Kormány határozata a kivételes nyugellátás engedélyezéséről.

Közötte az MSZMP KB PTO és a Régi Párttagok Bizottságának jelentése is

1958, 1961, 1964, 196616 lap
31

Az MSZMP KB PTO tájékoztató levele Kiss Károlynak a PB 1974. május 21-i döntéséről, a KB hatáskörébe tartozók ügyében folytatandó gyakorlati eljárásról

1973. május 30.1 lap
32

Kiss Károly felszólalásai a külföldi kommunista pártok kongresszusain.

Közötte a Finn, az Angol és a Francia Kommunista Párt kongresszusára készített felszólalása

1957, 1959, 196142 lap
33

Feljegyzés Varga Jenőnek a II. világháború előtti és utáni kapitalizmus közötti különbségről tartott előadásáról.

Mellette Hajdú Gyula feljegyzése Kiss Károlynak a szocialista nevelés hiányosságairól

1959. április 10., 1961. március 3.8 lap
34

Feljegyzés a Nagykanizsán 1965. július 6-án tartott aktívaülésen zavart okozó külpolitikai tájékoztatóról.

Mellette a megyei vezető párt és tanácsi tisztségviselők névsorai

1962, 1965, d. n.17 lap
35Gerencsér György és Rózsavölgyi József KEB ügye1956-1959, 1962, d. n.18 lap
36

Kiss Károly jegyzetei, jegyzettöredékei.

Közötte a szovjet-magyar gazdasági tárgyalásokról, gazdasági helyzetünkről, a dánszentmiklósi tsz-ben, a nagykanizsai járásban tett látogatásairól

d. n.41 lap
37Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1956. november - 1957. december195 lap
38Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1958. január - 1959. március209 lap
39Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1960. január - december207 lap
40

Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei

1961. január - október206 lap
41Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1962. január - 1963. március210 lap
42Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1963. március - december223 lap
43Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1964. január - december209 lap
44Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1965. január - december196 lap
45Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1966. január - december89 lap
46Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1967. február - 1968. január118 lap
47Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei1968. február - december89 lap
48

Kiss Károly határidőnaplóba írt jegyzetei.

Közötte az MSZMP KB ülésekről, az MSZMP X. kongresszusáról, az MSZMP Zala megyei VB és a megyei Tanács közös értekezletéről, az MSZMP Szekszárd városi PB üléséről

1969-1973142 lap
49

Az Országgyűlés és a Minisztertanács működésére vonatkozó iratok.

Közötte személyi javaslatok az Elnöki Tanács tagjaira, az Országgyűlés és a Minisztertanács ügyrendje; a IV. ötéves terv, a tanács és választási törvény előkészítésére vonatkozó iratok

1975, d. n.35 lap
50

Kiss Károlynak az Országgyűlés Külügyi Bizottságában elhangzott felszólalásai.

Közötte összeállítás a Varsói Szerződés országainak értekezleteiről és résztvevőiről 1955-1960 között és állásfoglalás a német békeszerződésről

1958-1961, 1966, 197470 lap
51Kiss Károly Országgyűlésben elhangzott beszédei1957, 1959, 1961-1963, 1965, 1967, d. n.163 lap
52

Kiss Károlynak a magyar parlamenti delegáció albániai útja során elhangzott üdvözlő beszédei.

Mellette az albán és a magyar sajtóban megjelent ismertetés az útról

1958. szeptember - október11 lap
53

Kiss Károly országgyűlési képviselői munkájával összefüggő iratok.

Közötte a zalai választókerület 1949. évi szavazólapja, Kiss Károly nagykanizsai választási beszédei, Söjtör János ­ MSZMP Nagykanizsa Járási Bizottsága ­ levele Kiss Károlyhoz választóinak panaszáról, jegyzet Zalaszentbalázs község fejlődéséről

1949, 1958, 1963, d. n.46 lap
54Zala megyei választók köszönőlevelei Kiss Károlyhoz képviselői mandátumának lejártakor196711 lap
55

A magyar párt és kormányküldöttség mongóliai látogatása során keletkezett iratok.

Közötte a küldöttség programja; az MSZMP KB Külügyi Osztálya és a Külügyminisztérium tájékoztatója Mongóliáról, a mongol párt és állami vezetőkről, Mongólia és Magyarország kapcsolatáról; jelentés a küldöttség tevékenységéről; Kiss Károly beszámolója az útról

1959. április 14-18.42 lap
56

A magyar párt és kormányküldöttség vietnami látogatása során keletkezett iratok.

Közötte a küldöttség programja, tagjainak névsora; az MSZMP KB Külügyi Osztály, a Külügyminisztérium tájékoztatója a két ország közötti kapcsolatokról, a vietnami párt és állami vezetőkről, a küldöttség tevékenységéről, Kiss Károly beszédvázlata és előadása az útról

1959. április 19-26.105 lap
57

A magyar párt és kormányküldöttség kínai látogatása során keletkezett iratok.

Közötte a küldöttség programja, névsora, tárgyalási tematika, a Külügyminisztérium tájékoztatója Kínáról, jelentés a küldöttség tevékenységéről; Kiss Károly előadása az útról; jegyzettöredékek

1959. április 27. - május 7.155 lap
58

A magyar párt és kormányküldöttség koreai látogatása során keletkezett iratok.

Közötte a küldöttség programja; az MSZMP KB Külügyi Osztálya, a Külügyminisztérium, a Magyar Kereskedelmi Kamara Piac és Konjunktúra Kutató Főosztálynak tájékoztatói Koreáról, állami és pártvezetők névsora, Kiss Károly előadásai, tájékoztatók a koreai párt és állami vezetőkkel folytatott megbeszélésekről

1959. május 6-15.148 lap
59

Jelentés az MSZMP PB-nek a magyar párt és kormányküldöttség távol-keleti útjáról.

Közötte Mongólia, Vietnam, Kína, Korea

1959. június 8.15 lap
60Kiss Károly élménybeszámolói a magyar párt és kormányküldöttség távol-keleti útjáról1959. április - május57 lap
61

Kiss Károly részben magánjellegű jegyzetei a távol-keleti és a csehszlovák útjáról.

Közötte Kína, Mongólia, Csehszlovákia

d. n., 198325 lap
62Jegyzék és térkép a világ kommunista pártjairóld. n.3 lap
63

Petrányi Béla nyugdíjas javaslatai a SZOT Elnökségének a családi házépítési akcióra, a lakáskérdés megoldására.

Mellette Kiss Károly jegyzete a SZOT Elnökség 1983. szeptember 9-i üléséről

1968-1969, 198311 lap
64Kiss Károly jegyzete az 1968. június 13-i szakszervezeti értekezletről1968. június 13.6 lap
65SZOT ülésre készült referátum1983. november12 lap
66A szakszervezetek megyei vezető-titkárainak névsorad. n.1 lap
67

A SZOT Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának tájékoztatói.

Közötte a ciprusi szakszervezeti mozgalomról, a Berlinben tett látogatásról, a nemzetközi szakszervezeti mozgalomról

1978, 198330 lap
68A Társadalombiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a kivételes nyugellátásokat engedélyező szervekről1968. március 19.4 lap
69

A Magyar Szakszervezeti Szemle összeállítása a külföldi olvasók 1982. évi leveleiből

1983. május 11.6 lap
70

A Finn Szakszervezetek Központi Tanácsa és a SZOT kapcsolatáról szóló iratok.

Mellette Kiss Károly jegyzete a Finnországban járt szakszervezeti delegáció útjáról

1967, d. n.13 lap
71Jegyzőkönyv az Olasz Általános Munkásszövetség és Gáspár Sándor (SZOT főtitkár) megbeszéléséről1976. október 16.13 lap
72

A Dél-Afrikai Szakszervezeti Kongresszus (SACTU) és a Sierra-Leonei Munkáskongresszus delegációival folytatott tárgyalások során keletkezett iratok.

Mellette Kiss Károly nagygyűlésen elhangzott beszéde

1978, d. n.19 lap
73

Kiss Károly beszédei.

Közötte a SZOT iskolán, külföldi delegációk fogadása alkalmából, a VII. Békekongresszuson, brigádvezetők tanácskozásán, a chilei szolidaritási nagygyűlésen, Nöhrer Árpád temetésén elhangzott beszédek

1969-1976, d. n.219 lap
74Kiss Károly levele az Építő- Fa- és Építőanyagipari Szakszervezethez, Krausz Károly nyugdíjának ügyében1983. április 1.1 lap
75Kolumbiáról készült ismertetés, kolumbiai személyiségek címei1968. március, d. n.16 lap
76

Mexikóról készült ismertetés

19689 lap
77A SZOT küldöttség koreai és mongóliai látogatása idején elhangzott beszédek, az útról készült jelentések, cikkek és élménybeszámoló196826 lap
78

A szicíliai földrengés sújtotta vidék megsegítésére küldött magyar segélyszállítmány eljuttatásáról szóló cikk-kézirat, jegyzetek.

Mellette az olasz szakszervezetek felhívása

196851 lap
79

A SZOT küldöttség afrikai országokban tett látogatásával kapcsolatos iratok.

Közötte programok, országismertetések, jelentés, jegyzetek, cikk-kéziratok, napló az útról

1969231 lap
80

A mezőgazdasági dolgozók szakszervezeti jogaiért és az agrárreformért küzdő latin-amerikai konferencia előkészítő iratai.

Közötte Kiss Károly felszólalása

196911 lap
81

A SZOT delegáció latin-amerikai országokban (Peru, Bolívia, Equador) tett látogatásával kapcsolatos iratok.

Közötte programok, ország-ismertetések, jelentés, jegyzetek, cikk-kéziratok, napló az útról

1969-1970186 lap
82

Kiss Károly felszólalása az Indokínai Népek ­ Versailles-ban tartott ­ Szakszervezeti Konferenciáján, valamint az útról készített naplója

1970. július 16-22.26 lap
83

Az Összafrikai Szakszervezeti Szövetség IV. és V. kongresszusának iratai.

Közötte a IV. kongresszusra készült ismertetés az Egyesült Arab Köztársaságról, az Összafrikai Szakszervezeti Szövetségről, a kongresszus programja, Kiss Károly felszólalása, jelentése, cikk-kéziratok; az V. kongresszuson elhangzott felszólalás, a két kongresszus idején készített napló

1971-1972.53 lap
84

A mongol szakszervezetek kongresszusán részt vett SZOT delegáció számára készített összeállítás a Mongol Népi Forradalmi Párt, a Mongol Béketanács vezetőiről.

Mellette Kiss Károly útinaplója, csoportkép a kongresszus résztvevőiről

1971. november33 lap
85

A Palesztinai Általános Munkásszövetség, a szíriai, a dél-jemeni szakszervezeti kongresszusokkal, valamint Palesztina dolgozó népével való szolidaritás jegyében megtartott nemzetközi szakszervezeti konferenciával kapcsolatos iratok.

Mellette Kiss Károly útinaplója

1969, 1971, 1975-1976, 1978136 lap
86Az Arab Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége 5. kongresszusáról készített jelentés, jegyzetek a 6. kongresszusról és Kiss Károly felszólalásának szövege1972, 197633 lap
87SZOT küldöttségek Szovjetunióban tett látogatásairól készített jegyzetek és Kiss Károly üdvözlő beszédeinek szövege1970, 1974, 1977, d. n.95 lap
88

Az Országos Béketanács iratai.

Közötte feljegyzések az olasz, az arab kapcsolatokról, az Országos és Világtanács magyar tagjairól, a Béketanács 1975. évi külügyi terve, az 1975. évi Béke és barátsági hónap terve, Kiss Károly hazai felszólalásai békegyűléseken, jegyzete a Béketanács delegációjának moszkvai útjáról

1970-1976, d. n.139 lap
89

A Magyar Szolidaritási Bizottság iratai.

Közötte delegációjának a Benini Népi Köztársaságban, Romániában, Nicaraguában tett látogatás során keletkezett iratok, Kiss Károly útijegyzetei, valamint jelentések az Etióp, a Mozambik Szolidaritási Bizottság delegációjának magyarországi látogatásáról, Kiss Károly köszöntője az Afgán Köztársaság fennállásának 3. évfordulója alkalmából

1978, 1983, d. n.85 lap
90

A Békeerők Világkongresszusának (Moszkva, 1973. október 25-31.) előkészítő iratai.

Mellette feljegyzés a Kongresszus Irányító Bizottságának 1974. február 9-10-i üléséről

1972-1974107 lap
91

A Szovjetunióban a fasizmus felett aratott győzelem 30. évfordulójának tiszteletére, az európai békemozgalmak képviselőinek részvételével rendezett találkozóval kapcsolatos iratok.

Közötte program, nyilatkozat-tervezet, Kiss Károly beszéde, rádiónyilatkozata, jegyzetei, fénykép

1975. május58 lap
92

A Leszerelési Világkonferencia (Helsinki, 1976. szeptember 23-26.) előkészítő iratai.

Mellette Kiss Károly jegyzetei

1975-1976105 lap
93

A portugál gyarmatok népeinek támogatására (Róma, 1970. június 27-29.) szervezett nemzetközi konferencia előkészítéséről készült feljegyzések és adatok a magyarországi kapcsolatokról, támogatásról.

Mellette Kiss Károly beszéde és útiegyzetei

1970, d. n.71 lap
94Kiss Károly útijegyzete az indokínai népek békéjének és függetlenségének támogatására szervezett párizsi világtalálkozóról1972. február16 lap
95

Az Afro-Ázsiai Népek Szolidaritási Bizottságainak tanácskozásai során keletkezett iratok.

Közötte Kiss Károly útijegyzetei, felszólalása a Szovjet Afro-Ázsiai Szolidaritási Bizottság jubileumi értekezletén, emlékeztető, jelentés, a szocialista országok Afro-Ázsiai Bizottságainak 14. Konzultatív tanácskozásáról

1972, 1976, 198390 lap
96

Ismertetés a Nemzetközi Vietnami Konferenciával (Róma, 1973. február 22-24.) kapcsolatos tudnivalókról.

Mellette Kiss Károly jegyzetei

197332 lap
97

A Közép-keleti igazságos béke ügyében rendezett konferenciákról (Róma, 1973. december 1-2., 1974. február 23-24.) készült jelentés és sajtóközlemény.

Mellette Kiss Károly beszéde és úti jegyzete

1973, 197459 lap
98

A Magyar Béketanács delegációjának (Bagdad, 1974. november 1-4.) a II. nemzetközi olajszemináriumra való felkészülése során keletkezett iratai.

Mellette Kiss Károly felszólalása, útijegyzetei, jelentés a szemináriumról, útielszámolások

197485 lap
99

Kende István tézisei a Fejlődési Világkonferenciára (Budapest, 1976. október 8-11.).

Mellette az Országos Béketanács jelentése a konferencia előkészületeiről

1976. április, június13 lap
100

Libanon és Palesztina ügyében tartott nemzetközi konferencia (Helsinki, 1976. szeptember 27-28.) programja, a delegációk névsora.

Mellette Kiss Károly felszólalása és útijegyzetei

197629 lap
101Kiss Károlynak küldött köszönőlevelek196714 lap
102

Kiss Károlynak kitüntetése alkalmából küldött üdvözletek

196728 lap
103

Kiss Károlynak ­ küldött gratulációk

19758 lap
104

Kiss Károly beszámolói Ambrus Istvánnak, Nagyváradi Mihálynak, Söjtör Jánosnak az ázsiai és a dél-amerikai útjáról

1968, 19708 lap
105

Kiss Károlyhoz küldött baráti levelek.

Közötte Balogh László, Fülöp György, Gergely Ágnes, Hlatky Jánosné, Holovéné, A. Kricsevszkaja, Nagy Lászlóné, Sipos Béla, Solymosi, Szatmári Antal, Magdi aláírással

1962-1983, d. n.29 lap
106

Kiss Károlytól autogramot kérő levél Hollandiából és Svédországból

1981, 19836 lap
107Ünnepi alkalmakra szóló­ Kiss Károlynak címzett ­ meghívók1963, 1975-198317 lap
108Külföldi személyek névkártyái, külföldi szervezetek, személyek címeid. n.41 lap
109Kiss Károly sajtó és gyűjteményes kötet számára készített kéziratai a felszabadulás előtti munkásmozgalomban kifejtett tevékenységéről1966, 1968, d. n.109 lap
110Kiss Károly rádiós és televíziós visszaemlékezései1960, 1965, 1970, d. n.178 lap
111Kiss Károly munkásmozgalmi tevékenységéről készített jegyzetei1965, 1972, d. n.208 lap
112

Kiss Károly nagykanizsai internálótáborban készített matematikai jegyzetei.

Mellette visszaemlékezése az 1941-1943 közötti internálására

1942, 196778 lap
113

Apró Antal és Kiss Károly levélváltása a párt 1944. évi újjáalakulásáról.

Megjegyzés: Információkat tartalmaz Kossa István Szovjetunióból hozott üzenetéről, és Rajk László 1944. évi letartóztatásáról

19655 lap
114

Varga Dezső visszaemlékezése.

Mellette a Zala megyei Pártbizottság levele, amelyben a megye munkásmozgalmi személyiségeiről készülő kötet kéziratáról kérnek véleményt; Kiss Károly válaszai

1976, 19799 lap
115

Kiss Károlynak szóló felkérés Borsányi György:­ Adalékok a KMP szervezeti fejlődéséhez 1928-1932­ c. tanulmányának véleményezésére és meghívója a Párttörténeti Intézetben tartott, az MSZMP 40. évfordulójára rendezett tudományos vitára.

Mellette a tudományos ülésszak két referátuma és Kiss Károly hozzászólása

1976, 19799 lap
116

Kiss Károly jegyzete Szélesi Jenő: Hitler döntött c., az USA-ban 1959-ben megjelent könyvéből Oancz József rendőrségi besúgó tevékenységéről

d. n.7 lap
117

Kiss Károly cikke a Pártépítés számára a káderjelentések fontosságáról.

Mellette előadásai a kommunista erkölcsről és a kommunista nevelés feladatairól

1953. december, d. n. [1956 előtt]69 lap
118

Kiss Károly cikke, rádió-interjúi, előadása, beszédei.

Közötte cikk a káderkiválasztásról; az 1956-os eseményekről, a párt újjászervezéséről; ünnepi beszédek augusztus 20-a, november 7-e alkalmából és a KMP megalakulása évfordulójára, előadása Az MSZMP a munkásosztály forradalmi pártja címmel; gyászbeszéd Sollner József temetésén

1957249 lap
119

Kiss Károly cikkei, előadásai, beszédei.

Közötte jegyzék Kiss Károly 1958. évi írásairól, beszédeiről; a budapesti rendőrségnél 1958. március 7-én tartott előadása A revizionizmus és a szektarianizmus elleni harc jelenlegi állása a pártban címmel, üdvözlőbeszéd az Angol KP delegációjának tiszteletére, interjú a Budapesti Ipari Vásárról; a nagykanizsai pedagógusnapon, a városi kiállítás megnyitásán, a békekongresszuson, a bányásznapon, november 7-e, a KMP megalakulása, Dobi István 60. Születésnapja alkalmából elmondott beszédek; cikkek a két munkáspárt egyesüléséről, bulgáriai útjáról, a választásokról

1958301 lap
120

Kiss Károly interjúja, cikkei és beszédei.

Közötte jegyzék Kiss Károly 1959. évi beszédeiről, cikkeiről, interjú az NDK Távirati Iroda részére, üdvözlő beszédek külföldi delegációk tiszteletére, beszédek a mártír emlékmű felavatásánál, bányásznapon, november 7-e alkalmából, pártiskolán, cikkek az SZKP XXI. kongresszusáról, az Angol KP XXVI. kongresszusáról, az MSZMP VII. kongresszusa előkészületeiről, a káderek kiválasztásáról, a párt tömegmunkájáról, az albán nép felszabadulásának 15. évfordulójára

1959167 lap
121

Kiss Károly előadásai, beszédei és cikke.

Közötte jegyzék Kiss Károly 1960. évi előadásairól, beszédeiről; Zala, Somogy, Tolna, Bács megyékben, az Április 4. Gépgyárban, a Chemolimpexben, az Ikarus-gyárban tartott politikai előadásai; beszédei a nemzetközi nőnap, Korea felszabadulásának 15. Évfordulója, Ho Si Minh 70. születésnapja, a felszabadulásunk ünnepségein részt vett szovjet delegáció búcsúztatása alkalmából; cikk a Magyarország felszabadulásának, 1945. április 4. évfordulójára

1960280 lap
122

Kiss Károly előadásai, beszédei, cikke.

Közötte jegyzék Kiss Károly 1961. évi előadásairól, beszédeiről; Borsod megyében, a Nagytétényi Gumigyárban, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tartott politikai előadásai; a szovjet, cseh, ghanai delegáció tiszteletére, a Mongol Népi Forradalom 40. évfordulója, a Budapesti Ipari Vásár megnyitása alkalmából, valamint Kassai Géza temetésén elhangzott beszédei; cikk Magyarország felszabadulásának 1945. április 4. évfordulójára

1961174 lap
123

Kiss Károly előadásai, előadás vázlatai, beszéde és cikke.

Közötte Bicskén a takarékosságról, november 7-e alkalmából, az MSZMP IX. kongresszusáról készült­ meg nem tartott­ pártnapi előadás; vázlat Kínáról és Indonéziáról; beszéd Barna Miklós kiállításának megnyitóján; cikk a Tanácsköztársaság évfordulójára; április 4-e és május 1-je alkalmából

1965-1969134 lap
124

Kiss Károly előadásai, beszédei és cikkei.

Közötte munkásmozgalmi eseményekről, párttagkönyv csere alkalmából, külföldi vendégek fogadásán, belpolitikai és nemzetközi kérdésekről, szocialista hazafiságról, Harustyák József temetésén

1970-1983291 lap
125

Kiss Károly beszédei, cikke és könyvhöz írott előszava.

Közötte a bolgár küldöttség fogadásán, a Házi Árpád emléktábla leleplezésén, november 7-e alkalmából, MÁVAG-ban, úttörők, tanárok előtt mondott beszédei; cikke a német egység kérdéséről, előszava a Bicskéről kiadott könyvhöz

d. n.88 lap
126

Kiss Károly: Nincs megállás c. életrajzi kötetének kézzel írt példánya, a ki nem adott fejezettel

d. n.542 lap
127

Kiss Károly: Nincs megállás c. életrajzi kötetének géppel írt, javított példánya

d. n.502 lap
128

Kiss Károly: Nincs megállás c. életrajzi kötetének géppel írt, végleges példánya.

Mellette a Kossuth Könyvkiadó levelei Kiss Károlyhoz

d. n., 1973. szeptember 7.474 lap
129

Összesített lektori vélemény a Kiss Károly: Nincs megállás c. életrajzi kötetének kéziratáról

1973. augusztus 6.6 lap
130

A sajtóban megjelent recenziók, író-olvasó találkozón elhangzott kérdések és arra adott válaszok Kiss Károly: Nincs megállás c. kötetéről

1974, 197626 lap
131

A Szabad Európa Rádió ismertetése a Kiss Károly: Nincs megállás c. kötetéről

1974. július 28.8 lap
132

Kiss Károly levelezése a Nincs megállás c. kötetének megjelenése alkalmából

1974-1975, 1978, d. n.-
133

Kiss Károly: Nincs megállás c. kötetéhez felhasznált visszaemlékezések, jegyzetek.

Közötte Zaborovszkij, R. E. visszaemlékezése Bergmann (Barna) Józsefre és Farkas József visszaemlékezése találkozásáról Kun Bélával 1943-ban Szangorodokban; jegyzetek a Kiss Károllyal kapcsolatos peranyagokból és a KI magyar szekció irataiból.

Megjegyzés: Zaborovszkij. R. E. 1933-tól egy büntetőintézetben volt Bergman Józseffel

1965, 1967, d. n.-
134

A Bőripari Munkások Szakszervezetének története c. kézirat

d. n.-
135Válogatás Kiss Károly cikkeibőld. n.-
136Gróf Teleki Pál felhívása1939. szeptember 2.-
137

Révai József: Március 15., október 23.!

1957-
138

Pomelov, I.: A szocializmus erőinek tömörülése és az ideológiai harc Magyarországon

1957-
139

Varga Jenő: A jelenlegi kapitalizmus politikai ideológiájának néhány vonásáról

1957-
140

Szidorov, D.: A Kommunista Pártnak a valláshoz való viszonyáról

1958-
141Rajki Sándor és Fonó László jelentése az Egyesült Államokbeli, kanadai, angliai és svédországi tanulmányútjukról1960-
142Jolsvai Vilmos feljegyzése Betlen Oszkárnak Sallai Imre és Fürst Sándor letartóztatásáról. Mellette Ságvári Ágnes kísérőlevele1960-
143Ismeretlen szerző összeállítása a nyugati országokban élő magyar emigrációról1961-
144

Kerékgyártó Elemér: Szentkorona tanáról

1961-
145Ismeretlen szerző szemelvényei egy mezőgazdasági küldöttség Egyesült Államokban szerzett tapasztalatairól1963-
146

Tihanyi János: A fasiszta Németország idegenforgalmi politikája

1975-
147

Hans Kock: Lukács György állásfoglalása a politika, irodalomtudomány kérdéseiről

d. n.-
148Palmiro Togliatti cikkeinek kivonatad. n.-
149

Szabó István: Beszélgetések Lukács Györggyel

d. n.-
150

Pethő Tibor: A német fasiszta hadsereg feltétel nélküli fegyverletételéről

d. n.-
151Ismeretlen szerző feljegyzése Nyers Rezsőnek a SZOT állásfoglalásáról a lakbér emelésekkel kapcsolatband. n.-
152Hajdu Henrik versfordításaid. n.-
153Sztálin meg nem nevezett beszédéből kimásolt részletd. n.-
154

M. Károly: Moszkvai emlék

d. n.-
155Ismeretlen szerző feljegyzése a katolikus egyház magyarországi tevékenységérőld. n.-
156Kigyűjtött újságlapok, kivágatok1957-1958, 1966, 1970-1976, 1983, d. n.-
157

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-
158

Az MSZMP káder osztályának jelentései

1957-