Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        983. Katona István fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Katona István személyi adatlapja és saját kezű összeállítása az 1959-1988 közötti beosztásairól.

Mellette külügyminisztériumi értesítés az emigrációval foglalkozó állami bizottság tagjává történt kinevezéséről

1971, 1981, 1997-
2

Katona István MTSZ kerületi titkári levelezése a Szabad Nép szerkesztőségével.

Mellette felszólalása az MTSZ 1953. február 8-i budapesti küldöttválasztó konferencián

1950-1953-
3

Katona István Népszabadság főszerkesztői tevékenységéből keletkezett iratok.

Közötte levelezés, vázlat a szerkesztőbizottság ülésére, az ülések rendje, vázlat az MSZMP titkárság megyei sajtóról hozott határozatáról, jegyzet a megyei sajtó képviselőivel folytatott beszélgetésről, konzultációs kérdések a szerkesztőség pártszervezetéről

1974-1976, d. n.-
4

Szántó Zoltán feljegyzése Nagy Imrének a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala megszervezésének problémáiról.

Mellette a Hivatal ügyrendje és az MDP agitációs és propagandaosztály sajtóval kapcsolatos javaslatai

1954, 1956, d. n.-
5

Az MSZMP XI. kongresszusa előkészítése során keletkezett iratok.

Közötte Katona István jegyzetei a Programbizottság üléseiről, PB javaslat-tervezet a KB kongresszusi beszámolójára

1974-
6Az MSZMP XII. kongresszusán elfogadott új- és a kihagyott KB tagok névsora1980. március 27.-
7

Az MSZMP KB 1978. április 19-20-i ülésének határozata a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól.

Mellette a végrehajtásról szóló jelentés irányelveinek tervezete és a kongresszusi határozat fejezetenkénti felépítése

1978-
8

Az MSZMP KB ülésre készült határozat-tervezet a KB munkamódszeréről és javaslatok.

Mellette a titkárság 1968. május 20-i és a KB 1969. november 26-28-i ülésének határozata

1968-1969, 1980-
9MSZMP KB 1980. március 19-i, 1984. november 15-i, 1985. március 19-i üléseire készült előadói vázlatok1980, 1984-1985-
10

Az MSZMP PB számára készült jelentések, javaslat, tájékoztató.

Közötte az 1918-as forradalomról és a KMP megalakulásának 60. évfordulójáról; Al- Kadhafi látogatásáról; a szocialista országok pártszervezési kérdésekkel foglalkozó KB titkárainak budapesti tanácskozásáról; a Charta 77 résztvevőinek perbe fogása ellen tiltakozó magyar értelmiségiekkel folytatott beszélgetésekről

1978-1979-
11

Az MSZMP PB számára készült tájékoztatók, jelentések.

Közötte a Népszabadság tervezett cikksorozatáról; konzultatív bizottság létrehozásáról; gazdasági ágazati minisztériumok és intézmények szervezeti korszerűsítéséről; a Dialógus békecsoportról; a párt helyzetéről a fiatal művészek körében; kulturális szolgáltatások szabályzórendszeréről; a gazdasági rendszer működésének tapasztalatairól; a hossztávú népgazdasági tervezés eredményeiről, mellékelve Havasi Ferenc felszólalása; George V. Talev bankelnök tájékoztatójáról a romániai pénzügyi helyzetről

1981-1984-
12

Az MSZMP KEB útmutató a pártfegyelmi munka módszereinek fejlesztéséhez.

Mellette Katona István észrevételei

1973-
13

Az MSZMP agitációs és propaganda bizottság által jóváhagyott munkaprogram a szocialista testvérpártok KB titkárainak 1978. február 27-i március 1-jei értekezletén elfogadott ajánlások végrehajtására.

Mellette a bizottság jelentése a Bibó István emlékkönyvről

1978, 1981-
14

A párt vezető szerepének vizsgálatára - 1985 decemberében - létrehozott KB bizottság anyagai.

Megjegyzés: Katona István a bizottság tagja volt

1986-1987-
15

Az MSZMP XIV. kongresszusát megelőző vitákról készült összesítések, tervezetek a párt szervezeti felépítéséről, szabályzatáról, az alapszervezetekről, a párt választási rendjéről.

Közötte a programnyilatkozat felülvizsgálatára létrehozott bizottság 1988. július 18-i ülésének emlékeztetője

1988-1989-
16

Az MSZMP XIV. kongresszusát megelőző vitákról készült összesítések, tervezetek a párt szervezeti felépítéséről, szabályzatáról, az alapszervezetekről, a párt választási rendjéről

1988-1989-
17

Az MSZMP XIV. kongresszusát megelőző vitákról készült összesítések a lakóterületi, munkahelyi alapszervezetek szerepéről, javaslat a kommunisták feladataira a tömegszervezetekben

1988-1989-
18

Katona István (1961-1974 között a KB agitációs és propagandaosztály alosztályvezetője, osztályvezető-helyettese) levelezése, feljegyzései.

Közötte jelentések; az 1974. évi közvélemény-kutatás a hazafiságról, a magyarságról és az internacionalizmusról

1968-1974-
19

Katona István (1977-1989 között a KB Iroda vezetője) levelezése, feljegyzései.

Közötte 1959. évi feljegyzés a szeptemberben elintézett fontosabb ügyekről

1959, 1977-1983-
20Külföldi munkavállalókra, tartós kiküldetésben lévőkre vonatkozó vámszabályokkal kapcsolatos feljegyzések, levelezés1970-1982-
21Katona István (1977-1989 között a KB Iroda vezetője) levelezése, feljegyzései1984-1989-
22

Az MSZMP KB Iroda bejelentéseket intéző alosztályához érkezett levelek.

Mellette Katona István jegyzete az alosztály 1984. január 27-i értekezletéről

1956, 1979-1984-
23MSZMP KB párt és tömegszervezeti osztályának javaslata a pártmunka mozgalmi jellegének továbbfejlesztésére1984. február 21.-
24

A Társadalmi Szemle szerkesztőségének javaslata Az MSZMP 30 éve cikksorozat tématervére, a lap 1989. I. félévi tartalmára, Katona Istvánnak szóló meghívók vitájára

1986, 1988-
25

Kádár János kézzel írott kísérőlevelei Katona Istvánnak, Óvári Miklósnak, Győri Imrének, Szakali Józsefnének.

Közötte kérések, utasítások, megjegyzései cikk és beszédtervezeteinek véglegesítéséhez

d. n.-
26

Feljegyzések, emlékeztetők Kádár János megbeszéléseiről külföldi személyiségekkel.

Közötte a magyar és a csehszlovák pártvezetők 1968. június 14-i megbeszéléséről

1968-1984-
27

Vázlat Kádár János Helmut Schmidttel folytatandó tárgyalására.
Mellette Wojciech Jaruzelski magyarországi programja

d. n. [1982], 1984-
28

Emlékeztetők, feljegyzések Kádár János hazai megbeszéléseiről, látogatásairól, felszólalásairól, köszöntőiről.

Közötte visszaemlékezéséről József Attilára

1974-1985, d. n.-
29Vázlat és javaslat Kádár Jánosnak a Politikai Főiskolán, a Politikai Akadémián, a Televízióban tartandó beszédeihez1974, 1977, 1986, d. n.-
30

Katona István feljegyzései Kádár János számára.

Közötte az MSZMP PB 1971. szeptember 21-i határozatára küldendő levél szövegéről a budapesti és megyei első titkároknak; a külföldön dolgozó KB tagoknak és állandó meghívottaknak szóló anyagok kiküldéséről; javaslat a kongresszuson megválasztandó KB tagokra

1971, 1975, 1981-
31

Kádár Jánosnak tájékoztatásul küldött anyagok.

Közötte feljegyzés a Képes Újság bűnügyi cikkeiről; a Kossuth Rádió 1987. március 14-i riportjáról; Seweryn Bialer tanulmánya az Európa- Archívba Reform és maradiság a szovjet rendszerben címmel

1966, 1987-
32

Az MSZMP KB agitációs és propagandaosztály feljegyzése a lengyel pártkiadó Kádár Jánosról tervezett tematikus kötetéről.

Mellette javaslat Kádár János 70. születésnapi ajándékaira

1970, 1981-
33Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetében összeállított jegyzékek Kádár János beszámolóiról, felszólalásairól, beszédeiről, előadásairól, 1945-1950 között, személyiségek fogadásáról, Kádár János látogatásairól megjelent újságcikkekről 1984-1985 között1978, 1984-1985-
34Idézetek Kádár János beszédeiből, írásaiból a források megjelölésével1957-1975-
35

Kádár Jánosról külföldi lapokban megjelent cikkek fordításai, feljegyzés William Shawcross könyvéről.

Közötte Sunday Times Magazine, National -Zeitung, UPI amerikai hírügynökség, Micro Mega + 86

1973-1974, 1986-
36Újságcikkek.
Közötte az MSZMP 1956. novemberi felhívása a volt MDP tagokhoz; 1957. május 1-jéről, országos pártértekezletekről, KB beszámolóról, budapesti pártaktíváról, az 1960. évi ENSZ közgyűlésről, és Kádár János felszólalásáról
1956. november - 1960-
37Újságcikk-kivágatok, MTI anyagok Kádár Jánosról, tevékenységéről1963-1988-
38Újságcikk-kivágatok MTI anyagok, képes kiadvány Kádár Jánosról, haláláról, temetéséről, részvét-nyilvánításokról, méltatásokról1989-
39Újságcikk-kivágatok Kádár János személyéről, tevékenységéről, a Kádár-korszakot érintő írásokról, Kádár Jánosné haláláról1990-1996, d. n.-
40Berecz János előadásai, rádióinterjúja, írásai1978-1979, 1982, d. n.-
41

Déry Tibor: Egy nap hordaléka c. kézirata.

Mellette Gyurim megszólítású, aláírás nélküli kísérőlevele

1974-
42

Illyés Gyulával kapcsolatos iratok.
Közötte Illyés Gyula kézírásos levele Katona Istvánnak, a Magyar Nemzetben megjelent Fegyelmezetlen c. cikkének sokszorosított példánya, Illyés Gyula és a magyar sorsproblémák c. kerekasztal-beszélgetés szövege

1974, d. n.-
43Katona István felszólalása az Országgyűlésbend. n. [1967]-
44Katona István felszólalásai az MSZMP KB ülésein1984-1988, d. n.-
45Katona István előadásai agitációs és propaganda értekezleteken1970-1975, d. n.-
46

Katona István beszédei, előadásai.

Közötte november 7-e, április 4-e, az alkotmány ünnepe, nőnap, sajtó napja, kiállítás megnyitása, szakszervezeti kongresszus

1961-1987, d. n.-
47

Katona István felszólalásai, beszédei, jegyzetei a Hétfői Hírek és az MSZMP KB apparátus pártszervezeteiben

1958-1989, d. n.-
48

Katona István pártmunkájáról írott jelentései, jegyzetei.

Közötte az MSZMP VII. ker. PB, váci városi PB, Iparművészek, Posta MSZMP szervezete, Művészeti Szövetségek kommunista aktívája, Színész közgyűlés

1967-1990, d. n.-
49Katona István jegyzetei az MSZMP X. XI. kongresszusa programnyilatkozatáról és a KB beszámolójáról tartott értekezletekről, a XIII. kongresszus irányelveiről 1970, 1974, 1984-
50Katona István jegyzetei MSZMP PB ülésekről1963-1988, d. n.-
51Katona István jegyzetei MSZMP PB ülésekről1968-1980, d. n.-
52Katona István jegyzetei MSZMP titkársági ülésekről1973, 1977-
53

Katona István jegyzetei az MSZMP KB agitációs és propaganda bizottságának üléseiről, országos agitációs és propaganda és elméleti tanácskozásokról.

Közötte országos elméleti tanácskozáson elhangzott korreferátumai

1965-1988-
54Katona István jegyzetei az MSZMP KB agitációs és propagandaosztályán tartott értekezletekről 1968-1974, d. n.-
55

Katona István sajtóval kapcsolatos jegyzetei.

Közötte főszerkesztői értekezletekről, Esti Hírlapnál, Rádiónál tartott megbeszélésekről

1964-1975, d. n.-
56Katona István jegyzetei MSZMP megyei első titkári értekezletekről, emlékeztető a megyei gazdaságpolitikai titkárok 1972. február 22-i értekezletéről1972-1980, d. n.-
57Katona István jegyzetei MSZMP delegációk tárgyalásairól, külföldi személyiségek magyarországi megbeszéléseiről1967-1980, d. n.-
58

Katona István jegyzetei Kádár János beszédeiről, felszólalásairól.

Közötte megyei, üzemi látogatások, XII. kongresszus vitazárója

1969-1980, d. n.-
59

Katona István jegyzetei Biszku Bélánál tartott megbeszélésekről.

Közötte a munkásosztály helyzetével foglalkozó munkabizottság 1973. június 4-i üléséről, és észrevételek az előterjesztéshez

1970-1973-
60Katona István politikai tájékoztatókon készített jegyzetei1961-1989, d. n.-
61

Katona István külföldi útjai során készített jegyzetei.

Közötte Franciaország, Románia, San Marino, Ukrajna

1966, 1986, 1988, d. n.-
62Katona István jegyzetei különböző értekezletekről, megbeszélésekrőld. n.-
63Katona Istvánnak küldött magánjellegű levelek, üdvözletek1974-1987, d. n.-
64Katona István kiadói szerződése; lektori felkérések és véleményezések1984-1988-
65

Katona István Rádióban elhangzott előadásai, írásai.

Közötte Katona István jegyzéke az elhangzott munkáiról, és az értük kapott honoráriumokról

1956-1970, d. n.-
66

Katona István tanulmányai a Társadalmi Szemle számára

1975-1986, d. n.-
67

Katona István: Eszmecsere a kongresszusi irányelvekről c. tanulmánya a Társadalmi Szemle számára

1984-
68

Katona István cikkei és interjúja a Béke és Szocializmus c. folyóirat számára

1963-1975, d. n.-
69

Katona István cikkei a Pártélet számára

1963-1977-
70

Katona István cikkei és interjúja a Propagandista számára

1987, d. n.-
71

Katona István tanulmánya a SZOT agitációs és propagandaosztálya által kiadott Oktatási anyagok sorozatba

1980, 1985, d. n.-
72

Katona István cikkei a Népszabadság számára

1959-1988, d. n.-
73

Katona István megjelent írásai a Hétfői Hírekben

1960-1962-
74

Katona István írásai az Ellátó Szerkesztőség számára.
Megjegyzés: Különböző megyei lapokban jelentek meg

1962-1963, d. n.-
75

Katona István megjelent írásai a Budapest, Érdekes Újság, Esti Budapest, Figyelő, Képes Újság, Magyar Nemzet, Magyar Sajtó, Munkásőrség, Népfront, Népszava, Reflektor, Új Világ, c. lapokban és az MSZBT kiadványában

1950-1982, d. n.-
76Katona István külföldi lapokban megjelent írásai1958-1987-
77

Katona István cikkei.

Közötte az MSZMP IX. kongresszusának előkészületeiről, a háború és béke kérdéseiről; tézisek a szövetségi politikáról, a társadalmi viszonyok fejlődéséről

d. n.-
78

Katona István kisebb terjedelmű írásai

1974, 1982, d. n.-
79Katona István feljegyzése a gazdasági mechanizmus fejlesztéséről, a reformról folyó nyilvános vitáról, jegyzetei és sajtógyűjteménye a témáról1976-1987, d. n.-
80Katona István cikk-kivágat gyűjteménye Pozsgay Imréről, Nyers Rezsőről és az alternatívokról1987, 1989-
81

MTI ismertetések Nagy Imréről külföldön megjelent írásokról.
Mellette magyar fordítás David Irwing: Nagy Imre és az 1956. évi magyar forradalom c. cikk-sorozatáról

1968, 1981-
82

Külföldi sajtóban megjelent ismertetések magyar fordításai.

Közötte a Le Figaróban Gyilasz könyvéről, a Neue Zeitungban a Dalai Láma emlékiratairól, az Expressben Isac Deutscher: Trockista párttörténet c. könyvéről,  Luceafarul: A hunok Párizsban c. cikkéről és Hegedüs Andrásnak az Europäische Rundschauban megjelent cikkéről

1962, 1978, 1982-
83Katona István naptárai, bejegyzésekkel1985-1989-
84

Podhorszky Magdolna (Katona Istvánné) munkáltatói igazolásai.

Mellette jegyzete A mi  egyenruhánk c. SZIT kiadványban

1949-