Vértes Róbert Alapítvány

Az alapítványt Vértes Róbert, könyvtárunk nyugállományba vonult igazgatója alapította.

Vértes Róbert 1929. május 28-án született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát. Csaknem egy évtizedig a tanárképzésben, a pedagógus továbbképzésben dolgozott. Az oktatás mellett érdeklődése a múlt feltárása felé fordult. A hatvanas évek elejétől történészként dolgozott.

Kutatásai középpontjában a 19-20. századi magyar történelem állt. Vallotta, hogy a levéltári és könyvtári források feldolgozása, hiteles interpretálása révén lehet és kell megismertetni valósághűen az emberekkel a történelmi múltat. Sokoldalú munkásságának eredményei lexikonok, kronológiák, életrajzi gyűjtemények, kötetek és cikkek sorában, gondos szerkesztői és lektori tevékenységben jelentek meg. Gazdag történészi tapasztalatait átadva segítette számos fiatal kutatóvá válását. Egyik kezdeményezője és irányítója lett a Politikatörténeti Intézet modern dokumentációs rendszere kialakításának. Élete utolsó éveiben elmélyülten búvárkodott a magyarországi holokauszt sok vonatkozásban máig feltáratlan forrásanyagában.

Az 1970-es évektől dolgozott a Párttörténeti Intézetben, először az ún. Kabinetben, itt készültek a magyarországi munkásmozgalmat bemutató legjelentősebb kronológiák és a Munkásmozgalom-történeti lexikon. 1979-től vezette a Könyvtári és Dokumentációs Osztályt. Támogatta a dokumentációs feladatok elvégzését, az ő vezetése idején kezdődött meg a Könyvtár gépesítése, a számítógépes munka. Nyugdíjas éveiben is aktívan munkálkodott, 1998-ban hunyt el.

1974-től 1991-ig a Nemzetközi munkásmozgalmi évkönyv szerkesztőbizottsági tagja volt.

Válogatott bibliográfia

  • A magyar szakszervezetek kongresszusainak krónikája / [összeáll. Vértes Róbert] ; [közrem. Ács Andrásné] ; [közread. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete] . — Budapest : Táncsics K., 1971. — 283, [5] p. ; 7 cm
  • A magyar szakszervezetek kongresszusainak krónikája / [összeáll. Vértes Róbert] ; [közrem. Ács Andrásné] ; [közread. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete] . — Budapest : Táncsics K., 1971. — 283, [5] p. ; 19 cm
  • A szocializmus útján : a népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája : 1944. szeptember – 1980. április / [készült az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézete kabinetjének anyaggyűjtése alapján] ; [szerk. Szabó Bálint] ; [a szerkesztésben közreműködtek Botos János és Vértes Róbert] . — 2. jav. bőv. kiad . — Budapest : Akad. K., 1982. — 719 p., [80] t. : ill. ; 25 cm
  • Boldog békeidők : hétköznapok az 1896-1914 közötti Magyarországon / Botos János, Vértes Róbert ; [fotogr. Holánszky Gábor, Révész András] . — [Budapest] : PolgART, [1999]. — 278 p. : ill. ; 30 cm
  • Küzdelmes évszázad : fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből / főszerk. Vass Henrik ; szerk. Sipos Péter ; [a kötet szerzői Aradi Nóra et al.] ; [a névmutató Vértes Róbert] ; [a bibliográfia Kálmán Lászlóné munkája] ; [közread. az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete] . — 2. jav., bőv. kiad . — Budapest : Táncsics K., 1978. — 324 p., [120] t. : ill. ; 25 cm
  • Küzdelmes évszázad : fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből / főszerk. Vass Henrik ; szerk. Sipos Péter ; [a kötet szerzői Aradi Nóra et al.] ; [névmutató Vértes Róbert] ; [a bibliográfia Kálmán Lászlóné munkája] ; [közread. az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete] . — Budapest : Táncsics K., 1975. — 297, [1] p., [100] t. : ill. ; 25 cm
  • Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938-1945 / összeáll. Vértes Róbert ; szerk. Székely Gábor ; technikai szerk. Lett Miklós . — Budapest : Polgár, 1997. — 392 p. ; 21 cm
  • Munkásmozgalom-történeti lexikon / [szerzők Ács Andrásné et al.] ; [szerkesztették Vass Henrik et al.] ; [közread. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete] . — [Budapest] : Kossuth Kiadó, 1972. — 637, [1] p. ; 24 cm
  • Negyedszázados harc : a munkásmozgalom történetének kronológiája : 1919. augusztus 1. – 1945. április 4. / [szerk. Szabó Ágnes, Vértes Róbert] . — Budapest : Akadémiai K., 1975. — 711 p., [24] t. ; 24 cm
  • Új erők születése : a magyarországi munkásmozgalom történetének kronológiája a dualizmus és a két forradalom időszakában : 1868-1919. augusztus 1. / [szerk. S. Vincze Edit, Barna Zoltán, Vértes Róbert] . — Budapest : Akad. K., 1979. — 861 p., [56] t. : ill. ; 25 cm

A Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.578/1998/9-I. számú végzése az 1998. október 14. napján 7270. sorszámmal nyilvántartásba vett Vértes Róbert Alapítványt közhasznú szervezetté nyilvánította. Az alapszabály módosításának kelte: 2004. szeptember 15.

Az alapítvány alapvetően a Politikatörténeti Intézet könyvtára magyarországi és nemzetközi szerepének megőrzésére és továbbfejlesztésére jött létre, ennek keretében célja a történet- és társadalomtudományi irodalom, a nemzetközi és magyar munkásmozgalmi és történeti kiadványok felkutatása, összegyűjtése és katalogizálása, továbbá a rendelkezésre álló irodalmi anyag megőrzése érdekében támogatja a társadalomtudományi irodalom megismerését és hatékony védelmét.

Az alapítvány alapító okirata szerint céljai érdekében kutatásokat szervez és finanszíroz, ösztöndíjakat adományoz, gondoskodik a kutatási eredmények publikálásáról, a célja megvalósításához szükséges kiadványok, folyóiratok és egyéb tudományos periodikák kiadásáról, bekapcsolódik nemzetközi kutatócsoportok munkájába és kezdeményezi ilyenek létrehozását, forrásgyűjtést végez és dokumentációs tárat tart fenn, valamint egyéb, a célok megvalósításához szükséges feladatot lát el.

Beszámoló a Vértes Róbert Alapítvány 2016. évi mérlegadatairól

Beszámoló a Vértes Róbert Alapítvány 2015. évi mérlegadatairól