Adatvédelem

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatja a polhist.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

 
1. Az adatkezelők személyének azonosítása

Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Adószám: 18089934-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-911050
email:
telefon: +36 1 381 8111
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-145217/2018

 
2. A tájékoztató célja, hatálya

A tájékoztató célja, hogy bemutassa a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatkezelést, a követett adatbiztonsági szempontokat. Hatálya az 1. pontban bemutatott adatkezelőre és honlapja látogatóira, illetve hírlevele regisztrálóira terjed ki.

 
3. Egyes adatkezelések

 
3.1 Regisztráció hírlevél küldéséhez

3.1.1 Adatkezelés célja
A regisztráció célja, hogy a honlap látogatója – saját kezdeményezése alapján – tájékoztatásokat, ajánlatokat kaphasson tevékenységünkkel kapcsolatban.

3.1.2 Kezelt adatok körei, céljai
A regisztráció során az oldal látogatóinak meg kell adniuk a következő adatot:
– Név
– Email cím
A név az azonosítás céljából, az e-mail cím a tájékoztató megadásához szükséges és elégséges.

3.1.3 Jogalap
Az adatkezelés jogalapja a polhist.hu oldalon keresztül érdeklődő előzetes hozzájárulása.

3.1.4 Érintettek köre
Érintettek azok a személyek, akik – saját kezdeményezésük alapján – azonosíthatóvá kívánnak válni a 3.1.1 pontban rögzített célból.

3.1.5 Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig történik. Emellett lehetőség van e-mail útján is kérni a regisztráció törlését, melyet 10 munkanapon belül teljesítünk.

 
3.2 Rendezvényre jelentkezés

3.2.1 Az adatkezelés célja
Részvétel biztosítása rendezvényeinken.

3.2.2 A kezelt adatok körei, céljai
– Név
– Email cím
A fentiek közül a név az azonosításhoz, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz szükséges adat.

3.2.3 Jogalap
Az adatkezelés alapja a rendezvényeinkre jelentkezők önkéntes hozzájárulása.

3.2.4 Érintettek köre
Érintettek azok a természetes személyek, akik rendezvényeinkre jelentkeznek.

3.2.5 Adatkezelés időtartama
Az adatokat ebben a körben a rendezvény lebonyolítása után 10 munkanappal töröljük. Ettől függetlenül a jelentkezők bármikor e-mailben kérhetik a regisztrációjuk törlését, melyet legfeljebb 10 munkanapon belül teljesítünk.

 
3.3 Könyvtári kutatás

3.3.1 Az adatkezelés célja
A könyvtári anyagban történő kutatás biztosítása.

3.3.2 A kezelt adatok körei, céljai
– név (a születési név is)
– anyja neve
– születési hely, idő
– lakcím
– email cím
– munkahely
– foglalkozás
– személyigazolvány száma
A fenti adatokat az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 56–58. § alapján kérjük, az email cím a kapcsolattartáshoz szükséges adat.

3.3.3 Jogalap
Az adatkezelés alapja a könyvtárba beiratkozott olvasók önkéntes hozzájárulása.

3.3.4 Érintettek köre
Érintettek azok a természetes személyek, akik a könyvtárba beiratkoznak.

3.3.5 Adatkezelés időtartama
Az olvasók adatait a beiratkozás lejárta után 5 évig őrizzük, majd töröljük. Nem kerülnek törlésre azon olvasók adatai, akik a könyvtár felé tartoznak, egészen addig, míg a náluk őrzött könyvtári dokumentumokat a könyvtár számára vissza nem szolgáltatják. Ez utóbbi esetet kivéve a könyvtár olvasói a beiratkozás lejárta után bármikor kérhetik adataik törlését. Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy adataikat a SZIKLA könyvtári rendszerben tároljuk.

 
3.4 Levéltári kutatás

3.4.1 Az adatkezelés célja
A levéltári anyagban történő kutatás biztosítása.

3.4.2 A kezelt adatok körei, céljai
– név
– születési hely, idő
– lakcím, levelezési cím
– telefonszám, email cím
– foglalkozás
– azonosító okmány száma
– külföldi állampolgár-e?
Az adatokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 22., 30. § alapján kérjük, az email cím és a telefonszám a kapcsolattartáshoz szükséges adat.

3.4.3 Jogalap
Az adatkezelés alapja a levéltárba beiratkozott kutatók önkéntes hozzájárulása.

3.4.4 Érintettek köre
Érintettek azok a természetes személyek, akik a levéltárba beiratkoznak.

3.4.5 Adatkezelés időtartama
A levéltár a beiratkozott kutatók adatairól és a kutatásra kiadott levéltári anyagról belső, ún. ügyviteli nyilvántartást vezet, amely 10 év után a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár zárt, nem selejtezhető, maradandó értékű levéltári anyagának minősül.


4. Érintettek jogai és joggyakorlás

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. az érintett kérésére további tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a megadott címre adja meg a kért tájékoztatást.

A regisztráció törlését a regisztrált látogatók a minden hírlevél alján megadott linken keresztül vagy az e-mail címre küldött levélben kérhetik. A kérelmet a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 10 munkanapon belül teljesítjük.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, pf. 5., telefon + 36 1 391 1400, fax: + 36 1 391 1410, email: ).


5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokat elsődlegesen a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át és nem teszik közzé.

Az informatikai rendszer üzemeltetése körében a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. rendszerüzemeltetőt vesz igénybe.
Az adatfeldolgozó: Rendszerinformatikai Zrt., 1134 Budapest, Váci út 19.
Tevékenység: Hang és adatkommunikáció, szerver szolgáltatás, rendszermérnöki támogatás, adatközponti szoftverhasználat.

A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. informatikai rendszere a weboldal használatával a látogatók felhasználói szokásáról és aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a látogatók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a szolgáltatott adatokat, erről a látogatót tájékoztatja, és egyben megkéri előzetes hozzájárulását és annak birtokában használja fel csak eltérő célra. A látogató számára biztosítjuk a kért felhasználás elleni tiltakozás lehetőségét.


6. Adatbiztonságról

A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó minden esetben gondoskodnak az adatok biztonságáról. Megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, melyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A törvényi előírásoknak megfelelően megfelelő intézkedéseket tettünk az adatok védelmére, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


7. Egyebek, záró rendelkezések

A polhist.hu honlapunkon mi nem telepítettünk ún. HTTP-sütiket (cookies), de a Google Analytics be van állítva és az alkalmazz sütiket. Mi ezt a rendszert arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat, melyek a népszerűbb oldalak, hogyan lehetne még jobbá tenni honlapunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A weboldalon található, más által üzemeltetett oldalakra navigáló linkekre kattintva a látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra, és adatainak kezelése attól fogva ott történik. (A folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel.) A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői rendszerében képződő, vagy a mások által gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal.

Amennyiben a látogató szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg annak írásos hozzájárulása nélkül, és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, a Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult a látogatóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.