Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     II. Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak főcsoport
        668. Magyarországi Nyomdai Munkások Egyesülete és Szakszervezete fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

A Könyvnyomdai Társaság temetési, özvegy és árváikat segítő pénztárának alapszabályai

18476 lap
2

A Pest-budai Vándor és Beteg Könyvnyomdászokat Segélyező Egylet illetve a Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete közgyűlési, választmányi és havi üléseinek jegyzőkönyvei.

Közötte a Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete közgyűléseinek és választmányi üléseinek 1876 – 1883 között keletkezett jegyzőkönyvei

1871 – 1883199 lap
3

A Pest-budai Vándor és Beteg Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egylete közgyűlési meghívója

1874. február 22.1 lap
4

A Pest-budai Vándor és Beteg Könyvnyomdászokat Segélyező Egylet pénztárkönyvei

1862 – 1876289 lap
5

A Pest-Budai Könyvnyomdászok Önképző Egylete közgyűléseinek, választmányi és havi üléseinek jegyzőkönyvei

1868 – 1876257 lap
6

A Pest-Budai Könyvnyomdászok Önképző Egylete tagnyilvántartó könyve.

Közötte a Váci Könyvnyomdászok Önképző Egyletének névsora

1866 – 187132 lap
7A magyar lapok szerkesztőinek nyilatkozata, az 1870. évi szedősztrájkról1870. február 7.1 lap
8

Indítvány a Pest-budai Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyletének és a Pest-budai Könyvnyomdászok Önképző Egyletének egyesítésére

1874. április 9.1 lap
9

A Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete illetve a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete közgyűlési és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei.

Közötte a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete 1887 – 1894 között keletkezett jegyzőkönyvei


1882–1894327 lap
10

A Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete tagsági igazolványai

1883, 1885-18863 lap
11A főkapitány értesítése az országos nyomdászgyűlés összehívásának tudomásul vételéről1887. augusztus 19.1 lap
12

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete illetve a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyesülete közgyűlési és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei.

Közötte a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyesülete 1901 – 1905 között keletkezett jegyzőkönyvei

1894 – 1905236 lap
13A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete tagsági igazolványa1895. október 28.1 lap
14

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyesülete illetve a Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete alapszabályai

1918, 192311 lap
15

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyesülete illetve a Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete közgyűlési és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei

1905-19421203 lap
16Elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvi kivonat1944. június 1.1 lap
17Az egyesület munkásközvetítő-tisztviselői állására kiírt pályázat szavazólapjad. n.1 lap
18Bogár Ignác, Bognár Imre, Peidl Gyula, Preusz Mór és Wiesenberger Vilmos egyesületi tisztviselők katonai szolgálat alóli felmentési kérelmei1915, 1917 – 1918, d. n.11 lap
19

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyesülete budapesti kerületének bizottsági és taggyűlési jegyzőkönyvei

1913 – 191870 lap
20Szavazólapok a Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete budapesti közgyűlési küldötteinek megválasztásához1931, 1938, 19423 lap
21

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete kisbizottságának (budapesti) naplója és jegyzéke.

Közötte a segélyre jogosultak, a segélyben részesültek, és a segéllyel visszaélők névjegyzékei

1939 – 194239 lap
22A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete kisbizottságához érkezett rendkívüli segélyt kérő levelek19384 lap
23A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegyesülete I. országos kongresszusának napirendje és a kongresszushoz érkezett indítványok1903. augusztus 15 – 16.3 lap
24

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegyesülete kongresszusai, közgyűlései, központi vezetőségi, választmányi, havi gyűléseinek jegyzőkönyvei

1903-1919364 lap
25

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegyesülete választmányának per újrafelvételi kérelme a sztrájkalapra történt gyűjtés miatt hozott ítélet ellen

19062 lap
26A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegyesülete budapesti csoportjának választmányi és taggyűlési jegyzőkönyvei1912 – 1919131 lap
27

Jegyzőkönyvi kivonat a szervezőbizottság és az ellenőrző bizottság megválasztásáról

19051 lap
28A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szabadszervezete országos bizottságának körlevelei19152 lap
29

Munkabér és árszabályok, ezzel kapcsolatos egyéb nyomtatványok.

Közötte jegyzőkönyvi kivonat az 1908. évi országos árszabálybizottsági ülésről

1901, 1906, 1908, d. n.15 lap
30A Budapesti Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesülete által létrehozott békéltető bizottság ügyrendje19071 lap
31

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete illetve a Magyar Könyvnyomdai Munkások Szabad Szakszervezete alapszabályai és az alapszabályszerű működéssel kapcsolatos iratok

1938, 1940, 19474 lap
32

A Magyar Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete közgyűlési, országos bizottsági (központi vezetőségi) üléseinek jegyzőkönyvei.

Megjegyzés: Az 1939. augusztus 15-i közgyűlés jegyzőkönyve tartalmazza a szakszervezet első alapszabályait

1939 – 1944197 lap
33A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete 1939. évi közgyűlésén megválasztott vezetőségi tagok névsora19393 lap
34A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete 1941. évi közgyűlésének napirendje és a közgyűlési tisztségviselők, bizottsági tagok névsora1941, d. n.4 lap
35

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete 1942. évi közgyűlésének napirendje a közgyűléshez érkezett indítványok és szavazólap

194226 lap
36

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottsága ülésein készült jelenléti ívek

1941–1944, d. n.94 lap
37

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottsági és felügyelő bizottsági tagjainak beadványai a szakszervezethez megbízatásuk alóli felmentésük ügyében.

Közötte Hégeg István, Károly Imre, Roboz Aladár, Tóth Ferenc, Wiesenberger Vilmos levelei

1939, 1941 – 19439 lap
38

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete felügyelő bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei.

Közötte Huszár István országos bizottsági tag elleni fegyelmi vizsgálat iratai

1942 – 194312 lap
39A Magyarországi Szakszervezeti Tanács körlevelei, értesítései és tájékoztató közleményei1937 – 1944, d. n.85 lap
40A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottságának levelezése a Szaktanáccsal1938 – 1944, d. n.70 lap
41

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottságának levelezése a Nemzetközi Nyomdásztitkársággal.

Közötte beszámoló a szakszervezet 1933 és 1946 közötti tevékenységéről

1942, 1943, d. n. [1947]33 lap
42

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottságának felhívásai, értesítései a szakszervezet tagjaihoz.

Közötte a rendkívüli segély szabályzatáról kiadott körlevél

1940, 1943, d. n.4 lap
43

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottsága levelezése a szakszervezet tagjaival.

Közötte a munkanélküliségről, bérezési ügyekről, munkaközvetítési ügyekről

1938, 1940, 194329 lap
44

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottságának levelezése a munkásszervezetetekkel.

Közötte a Munkásegyletek Szövetsége, MÉMOSZ, Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete, Grafikai Munkások és Munkásnők és Rokonszakmák Szakegylete, Könyvkötők Szakegyesülete

1926, 1928, 1939 – 194329 lap
45

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottságának levelezése nyomdász szervezetekkel.

Közötte a Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete, Magyarországi Gépmesterek és Nyomók köre, Budapesti Hírlapszedők Köre

1938, 1941, 19449 lap
46

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottságának levelezése állami és társadalmi szervekkel, szervezetekkel.

Közötte Iparügyi Minisztérium, Kereskedelmi Minisztérium, Kereskedelmi és Iparkamara, Sajtókamara, Általános Biztosító Rt., elöljáróság, főkapitányság

1921, 1925, 1932 – 1944107 lap
47A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottságának levelezése a Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesületével és a Sokszorosítók Ipartestületével1927 – 1944, d. n.543 lap
48

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete országos bizottságának levelezése nyomdatulajdonosokkal bér, árszabály, és munkaközvetítési ügyekben.

Megjegyzés: Nyomdák szerint ábécében

1929 – 194436 lap
49A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete és a Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesülete között, kollektív szerződés megállapítása ügyében lezajlott tárgyalás jegyzőkönyve1920804 lap
50

Munkabér és árszabályok, és az ezzel kapcsolatos egyéb iratok

1919 – 1944, d. n.50 lap
51

A békéltető bizottsági ügyek iratai.

Közötte panaszok vizsgálatok, határozatok.

Megjegyzés: Nyomdák szerint ábécében

1935 – 19431697 lap
52

Iratok, iratmásolatok, újságkivágatok és kimutatások az 1924. évi és az 1932. évi nyomdászsztrájkról

1922-194480 lap
53

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a budapesti nyomdák személyzeti értekezleteiről.

Megjegyzés: Nyomdák szerint ábécében

1931, 1936, 1940 – 1942, d. n.90 lap
54A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról192615 lap
55A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról1927129 lap
56A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról1928106 lap
57A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról192993 lap
58A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról193094 lap
59A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról1931112 lap
60A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról1932110 lap
61A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról1933116 lap
62A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról193488 lap
63A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról193557 lap
64A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról193678 lap
65A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról193757 lap
66A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról193872 lap
67A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról193983 lap
68A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak vidéki útjaikon tapasztaltakról194090 lap
69A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról194179 lap
70A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete megbízottainak jelentései a vidéki útjaikon tapasztaltakról194235 lap
71

A Thypográphia kiadóhivatalának körlevelei, levelezése és a tevékenységét dokumentáló egyéb iratok

1914 – 1944, d. n.49 lap
72

A Thypográphia által kiadott kérdőívek és az ezek alapján készített kimutatások

1928 – 1944, d. n.353 lap
73

Helyzetkép a nyomdaiparról c. cikk

19335 lap
74

Nyílt levél a nyomdai munkássághoz! A nyomdai munkásságot a fasizmus elleni harcra mozgósító kiadvány

1935. április 17.8 lap
75

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete helyi bizottsága (budapesti) üléseinek jegyzőkönyvei

1931 – 1938172 lap
76

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete helyi bizottsága tagjaival kapcsolatos iratok.

Közötte a helyi bizottság ülésein készült jelenléti ívek, a hatóság számára készített névsorok, körlevél a helyi bizottsági tagok aláírásaival, nyomdászkör

1940 – 1943, d. n.40 lap
77

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete helyi bizottsági tagjainak beadványai a szakszervezethez, megbízatásuk alóli felmentésük ügyében.

Közötte Dujcsik József, Lénárd Sándor, Selmeci József, Seress Irén

1942 – 1943, d. n.5 lap
78A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete helyi bizottsága által fogalmazott beszédvázlat a fővárosi nyomdák személyzeti értekezleteire1935. január – február11 lap
79A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete helyi bizottságához érkezett levelek értekezletek összehívása ügyében1938 – 1939, 1941 – 19449 lap
80A budapesti kisnyomdák bizalmi férfiainak ülésén készült jegyzőkönyv19436 lap
81A budapesti nyomdai munkásnők nőbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei1914 – 194358 lap
82

Magánszemélyek levelei felvételi ügyekben.

Megjegyzés: Személyek szerint ábécében

1936 – 1945, d. n.632 lap
83

Magánszemélyek levelei munkaközvetítési ügyekben.

Megjegyzés: Személyek szerint ábécében

1936, 1938 – 194390 lap
84

Magánszemélyek leveli átminősítési ügyekben.

Megjegyzés: Személyek szerint ábécében

1936 – 1944, d. n.181 lap
85

Magánszemélyek levelei segélyek folyósítása ügyében.

Megjegyzés: Személyek szerint ábécében

1934, 1936 – 1944, d. n.82 lap
86

Magánszemélyek levelei szakmai továbbképzés és mestervizsgák letétele ügyében.

Megjegyzés: Személyek szerint ábécében

1938 – 194337 lap
87

Magánszemélyek levelei letelepedési és lakásügyekben.

Megjegyzés: Személyek szerint ábécében

1941 – 1943, d. n.29 lap
88Magánszemélytől érkezett levél tanoncfelvétel ügyében19383 lap
89

Magányszemélyektől érkezett levelek egyéb ügyekben.

Megjegyzés: Személyek szerint ábécében

1932, 1938 – 1941, 1943, d. n.45 lap
90A Magyarországi Gépmesterek és Nyomók Körének alapszabályai, alapszabály-módosításai és az ezzel kapcsolatos egyéb iratok1905, 1906, d. n.33 lap
91A Magyarországi Gépmesterek és Nyomók Köre közgyűléseinek, konferenciáiknak, vezetőségi üléseink, választmányi és havi gyűléseinek jegyzőkönyvei1882 – 1951806 lap
92A Magyarországi Gépmesterek és Nyomók Köre Intézőbizottságának működési szabályzata19314 lap
93Berkó Antal beadványa választmányi tagsága alóli felmentése ügyébend. n.1 lap
94Spielmann Ferenc felvételi kérelme a Magyarországi Gépmesterek és Nyomók Körébe19432 lap
95

Műszaki leírás a Magyarországi Gépmesterek és Nyomók Köre tulajdonát képező bérház központi fűtésének berendezéséről

1937. június 24.1 lap
96

A Kéziszedők Köre közgyűlési, választmányi, szervezői és oktatási bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei

1930 – 1949362 lap
97

A Budapesti Korrektorok és Revizorok Köre Elnökségéhez érkezett levelek.

Közötte felvételi kérelmek, munkaközvetítési ügyek

1938 – 19394 lap
98Szavazólap a Budapesti Hírlapszedők Köre vezetőségében jelöltekről19411 lap
99

Reismann Dezső hírlapszedőköri megbízott ellen indított vizsgálat záró jegyzőkönyve

1940. március 26.2 lap
100A Budapesti Hírlapszedők Köre központi választmányához érkezett levelek segélyügyében1939, d. n.4 lap
101A Jótékonysági Kör közgyűlési és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei1938 – 194025 lap
102A Jótékonysági Kör levelezése segélyezési ügyekben magánszemélyekkel, nyomdával és szakszervezettel1933, 1938, 194011 lap
103Szavazólap a Budapesti Betű és Tömöntők Köre választmányába jelöltekről1931. február1 lap
104Szavazólap a budapesti betű és tömöntők árszabály bizottságába jelöltekről1931. február 11.1 lap
105

Pesterzsébeti Könyvnyomdászok és Rokonszakmabeli Munkások és Munkásnők Társasköre közgyűlési és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei

1936 – 1949142 lap
106A Pesterzsébeti Könyvnyomdászok Társaskörének könyvtár-szabályzata1933. április 23.2 lap
107A Budapesti Könyvnyomdászok Dalkörének alapszabályai19244 lap
108Abaújszántó1941 – 194311 lap
109Abony19382 lap
110Alagd. n.1 lap
111

Alsógöd

1939, 1944, d. n.4 lap
112Alsónémedid. n.2 lap
113Árpádföld19421 lap
114Babosdöbréte19424 lap
115

Baja

1940 – 1944, d. n.23 lap
116Balassagyarmat1942, 19446 lap
117Barcs1943 – 19443 lap
118Barót19411 lap
119Battonya19442 lap
120Bácsszentiván19412 lap
121Bácstopolya194112 lap
122Bátaszék19435 lap
123Beregszász1938 – 194430 lap
124Berdán19419 lap
125Békéscsaba1932, 1939 – 194593 lap
126

Beszterce.

Közötte nyilatkozat és jegyzőkönyv arról, hogy a Romániai Grafikai Munkások Szövetsége Beszterce I. kerületének volt tagjai csatlakoznak a Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesületéhez

1940 – 19432 lap
127Biatorbágyd. n.2 lap
128Bodrogolaszi19445 lap
129Bonyhád1940, 1942 – 194316 lap
130Budafok19453 lap
131Budakeszi19436 lap
132Budaörsd. n.2 lap
133

Cegléd

1941-1946, d. n.11 lap
134Celldömölk194213 lap
135Csáktornya1941 – 19425 lap
136Csepeld. n.1 lap
137Cserföld19421 lap
138Csíkszereda1940 – 194418 lap
139Csongrád19421 lap
140Csorna19415 lap
141Csorvás19412 lap
142Csörgő-tábor19421 lap
143Debrecen1938 – 1944, d. n.556 lap
144Dés1941 – 194321 lap
145Diósgyőr19393 lap
146Diósdligetd. n.1 lap
147Dombóvár1941, d. n.3 lap
148Dunaföldvár1939, 19415 lap
149Dunakeszi1938 – 1942, 19446 lap
150Dunaszerdahely19413 lap
151Eger1940 – 194462 lap
152Endrőd19412 lap
153Érdligetd. n.2 lap
154

Érsekújvár

1938 – 1944, d. n.151 lap
155Esztergom1940 – 1944, d. n.28 lap
156Felsőgalla19402 lap
157Felsőméra1941 – 1943, d. n.18 lap
158Gekence19402 lap
159Gyoma1939 – 194480 lap
160Gyömrő19423 lap
161Gyöngyös1940 – 1941, 194327 lap
162Gyöngyösoroszi1939 – 194011 lap
163Győr1933, 1937 – 1944, d. n.237 lap
164Győrszentmárton19411 lap
165Gyula19402 lap
166Hajdúböszörmény1938 – 1944, d. n.37 lap
167Hajdúhadháza19431 lap
168Hajdúnánás19412 lap
169Hernádnémeti19415 lap
170Heves19432 lap
171Hódmezővásárhely1936 – 194396 lap
172Hódság19434 lap
173Huszt1939 – 194020 lap
174Ilsova19401 lap
175Ipolyság1941, d. n.5 lap
176Irsa19441 lap
177Jászberény1938, 1940 – 19415 lap
178Kaba19426 lap
179Kalocsa1940 – 19414 lap
180Kaposvár1939 – 194482 lap
181Karcag1941 – 1942, 194413 lap
182

Kassa

1938 – 1943, d. n.21 lap
183

Keszthely

1927 – 194483 lap
184Kecskemét1938 – 1944, d. n.108 lap
185Kézdivásárhely1940, 19429 lap
186Királyhelmec19425 lap
187Kiskunfélegyháza1942, 194427 lap
188Kiskunhalas1939 – 1941, 1943, d. n.18 lap
189Kiskunmajsa19413 lap
190Kisvárda1940, 1942, 194418 lap
191Kolozsvár1940 – 1943, d. n.55 lap
192Komárom1938 – 1944179 lap
193Konyár19412 lap
194Körösmező19391 lap
195Kőszeg1939, 1944, d. n.5 lap
196Kunszentmárton1937 – 1938, 1940 – 194120 lap
197Léva1938 – 1944, d. n.58 lap
198Losonc1938 – 1944, d. n.47 lap
199Maglód19431 lap
200Magyarkanizsa1941 – 194332 lap
201Makó1939 – 194452 lap
202Mándok1940 – 19415 lap
203Máriaremete19422 lap
204Máramarossziget1939 – 1944129 lap
205Marosvásárhely1939 – 1946, d. n.11 lap
206Martfű1944, d. n.3 lap
207Mátészalka1939, 1941, 1943 – 194413 lap
208Mende1940, 1942, d. n.11 lap
209Mezőberény1940 – 19414 lap
210Mezőcsát19402 lap
211Mezőkövesd19402 lap
212Miskolc1910, 1934, 1935, 1940, 19429 lap
213Mezőtúr1939 – 194425 lap
214Mogyoród19382 lap
215Mohács1938 – 1944, d. n.30 lap
216Monord. n.13 lap
217Mosonmagyaróvár1938 – 194423 lap
218Munkács1938 – 194391 lap
219Muraszombat19413 lap
220Nagybánya1940 – 194447 lap
221Nagykanizsa1935 – 194487 lap
222Nagykáta19412 lap
223Nagykőrös1940 – 19427 lap
224Nagymaros19432 lap
225Nagyszalonta1943 – 19449 lap
226Nagyszőlős1939, 1941 – 1944, d. n.21 lap
227Nagyvárad1907, 1940 – 194455 lap
228Nemesbikk19443 lap
229Nyírbátor19413 lap
230Nyíregyháza1938 – 1944171 lap
231Óbecse1941 – 1944, d. n.36 lap
232Ond (Zemplén m.)19412 lap
233Orosháza1940, 1941, 1943, d. n.12 lap
234Ószivácd. n.2 lap
235Óverbász19442 lap
236Ózd1943, 19447 lap
237Pannonhalma19411 lap
238Pápa1936, 1938 – 1944, d. n.42 lap
239Párkány1938 – 19397 lap
240Pécs1939 – 19428 lap
241Pesthidegkút19423 lap
242Pestszenterzsébet19421 lap
243

Pestszentlőrinc

1938-1943, d. n.15 lap
244Pestújhely19422 lap
245Pilis19401 lap
246Pilisborosjenő19412 lap
247Rákoshegyd. n.4 lap
248Rákospalota19423 lap
249Rákosszentmihály1940, 19435 lap
250Remetekertváros19401 lap
251Rimaszombat1938 – 194483 lap
252Salgótarjánd. n.1 lap
253Sárospatak1940 – 1941, 194413 lap
254Sashalom1940, 19433 lap
255Sátoraljaújhely1938, 1940 – 194437 lap
256Sepsiszentgyörgy1941 – 1943, d. n.108 lap
257Sopron1942, 19442 lap
258Szabadka1941 – 1942, d. n.15 lap
259Szatmárnémeti1940 – 1944128 lap
260Szeged1939 – 1944412 lap
261Székelyudvarhely1941, 1943, 194415 lap
262Székesfehérvár1938 – 1944160 lap
263Szekszárd1935 – 1944107 lap
264

Szentes

1938 – 194459 lap
265Szigetvár19406 lap
266Szobránc19441 lap
267Szolnok1935 – 1941, 194357 lap
268Szombathely1937 – 1944, d. n.203 lap
269Sződ19421 lap
270Tapolca1931 – 1932, 1936 -194036 lap
271Técső194312 lap
272Törökszentmiklós19411 lap
273Új- Dörögd19411 lap
274Újverbász1943 – 19444 lap
275Újvidék1941 – 1944228 lap
276Ungvár1938 – 1939, 1942 – 194318 lap
277Úrföld (Zala m.)19413 lap
278Üröm19412 lap
279Vác1935 – 1944, d. n.63 lap
280Vágsellye19422 lap
281Vasvár19423 lap
282Vecsés1942 – 19432 lap
283Vencsellő19424 lap
284

Veszprém

1933 – 1944112 lap
285Zalaegerszeg1935, 1936 – 194124 lap
286Zilah1941 – 1943, 194435 lap
287Zombor19414 lap
288Egyezség a Könyvnyomdai Munkások Szakszervezete ill. a Főnökegyesület között a paritásos munkaközvetítőről1819-
289Wilhelm Ries Könyvnyomdász Königsbergben keletkezett segédlevele1897. február 6.1 lap
290Joseph Újvárosy könyvnyomdász számára kiállított igazolás munkájáról és elért teljesítményéről1822. szeptember 8.1 lap