Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Társadalomelméleti Műhely – VIDEÓ a hármas könyvbemutatóról

2018. november 26. 18:30 - 19:30

Esemény kategória:
Kategória:

 

A Napvilág Kiadó és a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének könyvsorozata Fáber Ágoston, Kiss Viktor és Takács Erzsébet köteteivel bővült, melyeket 2018. november 26-án mutattunk be a Politikatörténeti Intézetben:

 

FÁBER ÁGOSTON: Pierre Bourdieu: elmélet és politika

A kötetet bemutatta: HADAS MIKLÓS egyetemi tanár (BCE)

 

KISS VIKTOR: Ideológia, kritika, poszt-marxizmus: a baloldal új korszaka felé

A kötetet bemutatta: BALÁZS ZOLTÁN egyetemi tanár (BCE), tud. főmunkatárs (MTA TK PTI)

 

TAKÁCS ERZSÉBET: A szolidaritás alakváltozásai
Az együttműködés lehetőségei és gátjai Magyarországon

A kötetet bemutatta: RÉNYI ÁGNES szociológus, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE TáTK)

 

 

A SOROZATRÓL:

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (PTI TEM) jelenlegi formájában 2015-ben jött létre 11 ösztöndíjas kutató bevonásával, akik azóta rendszeresen vitatják meg egymás és külsős szerzők kutatásait és írásait. 2017 folyamán a Politikatörténeti Alapítvány ismét ösztöndíjpályázatot írt ki, hogy lehetővé tegye új műhelytagok csatlakozását a közös munkához. A Társadalomelméleti Műhely célja, hogy hozzájáruljon a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz. A műhelyben nagyon sokféle témakör talált otthonra: ideológiák, a poszt-marxizmus, politikai gazdaságtan, demokráciaelmélet, populizmus, ökopolitika, a művészet és az emancipáció kapcsolata, társadalmi igazságosság és szolidaritás, nacionalizmus és így tovább. A tagokat az a társadalomelméleti keretrendszer köti össze, amely folytatni kívánja a valóság megértésének baloldali kritikai hagyományait.

 

A sorozat kötetei 20%-os kedvezménnyel kaphatók a helyszínen és a kiadó webáruházában!

 


 

FÁBER ÁGOSTON
Pierre Bourdieu: elmélet és politika

Pierre Bourdieu a 20. századi szociológia egyik legkiemelkedőbb és legfontosabb alakja, hatása 2002-ben bekövetkezett halála után is jelentős, azonban nézetei és eredményei a szociológusokat mind a mai napig nagymértékben megosztják.
A könyv a francia sajtóban és tudományos világban fontos témaként megjelenő Bourdieu-féle „politikai fordulat” kérdéskörét vizsgálja, vagyis az a kérdés, hogy Pierre Bourdieu ’90-es évek közepétől egyre látványosabbá váló politikai szerepvállalásának és korábbi tudományos tevékenységének viszonyát a megszakítottságként vagy folyamatosságként kell-e megragadnunk, valamint hogy gyakran determinisztikusnak tekintett társadalomfelfogása nem ássa-e már eleve alá a társadalomtudós politikai szerepvállalásának lehetőségét.
E konkrét problematika vizsgálatához ugyanakkor elengedhetetlen, hogy kitérjünk a bourdieu-i társadalomelmélet néhány alapfogalmára és fontos felismerésére is, valamint hogy az elméleti keret szilárdságát és a neoliberális kapitalizmussal szemben megfogalmazott bourdieu-i bírálatokat a Luc Boltanski-féle – konkurens – pragmatikus szociológia (egyszerre leíró és normatív) perspektívájából is szemügyre vegyük.
A tudományos alapok vizsgálatának elvégzése után a következtetés: bár radikális baloldali értelmiségiként Bourdieu a neoliberális világrenddel szembeni ellenállás lehetőségét a tömegek mozgósításában látta, az általa kidolgozott szociológiaelméleti keretben a mozgósítás elgondolása és a kollektív cselekvésre ösztönzés korántsem egyértelmű.
A könyv a bourdieu-i elmélet módszeres tárgyalásával egyszerre ad betekintést tudomány és politika viszonyába, és nyújt lehetőséget e fontos társadalomtudósi életmű behatóbb megismerésére.


Fáber Ágoston
(1981) szociológus, szakfordító, a Replika folyóirat szerkesztője. Főként francia társadalomelméletekkel foglalkozik, de 2005 óta társadalmi-közéleti kérdésekben is rendszeresen publikál.

 

 

KISS VIKTOR
Ideológia, kritika, poszt-marxizmus: a baloldal új korszaka felé

Ez a könyv sajátos szempontból mutatja be a poszt-marxizmus eltelt fél évszázadát. Az irányzattal foglalkozó munkák közül elsőként állítja a rekonstrukció középpontjába azt a tényt, hogy az ideológia kérdésköre vált a poszt-marxizmus egyik meghatározó témájává.
A szerző bemutatja, miért éppen az ideológiakritika nézőpontjaitól remélték a radikális-forradalmi politika újraalapozásának esélyét azok, akik egyszerre kívántak túllépni az osztályharc és a történelmi materializmus elméleti és politikai horizontján és kapcsolódni Marx örökségéhez. Elemzéseiben nyomon követi, hogy a „hamis tudat” és a „társadalmi tudat” marxi gyökerű elméleti hagyományának dekonstrukciója hogyan tette lehetővé az új évezred politikai logikáinak beazonosítását, a korábbi tőkés korszakoktól minden tekintetben különböző „posztmodern kapitalizmus” megértését a poszt-marxista szerzők számára.
A kötet azonban nem csak szaktudományos monográfia, de provokatív számvetés is a kritikai társadalomelmélet aktuális helyzetével, amely többek között olyan korszakos jelentőségű gondolkodók életművébe enged betekintést, mint Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Guy Debord, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Stuart Hall, Fredric Jameson, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, vagy éppen Antonio Negri.
Kiss Viktor munkája hiánypótló és a szélesebb olvasóközönség számára is nélkülözhetetlen, hiszen sem a „poszt-marxizmus”, sem az „ideológia” témájában nem születtek korábban még átfogó írások.


Kiss Viktor
(1976) politológus, ideológiakutató. Az ELTE BTK-n politikaelmélet, a Szegedi Egyetemen kommunikáció szakos bölcsész diplomát szerzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg PhD disszertációját. 2014 óta az MTA köztestületi tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Jelenleg a Politikatörténeti Intézet kutatója. Többek közt a Marx&Ideológia című könyv szerzője. Kutatási területe: ideológia, poszt-marxizmus, globalizáció, fogyatékospolitika.

 

 

TAKÁCS ERZSÉBET
A szolidaritás alakváltozásai
Az együttműködés lehetőségei és gátjai Magyarországon

A könyv megírását az a felismerés ösztönözte, hogy a minden körülmények között pozitív értelemben elgondolt szolidaritás egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben és a társadalomtudományi szakirodalomban is, miközben a kollektív cselekvés lehetőségei mindinkább beszűkülnek, és bizonyos területekre összpontosulnak.
A szolidaritás számos esetben válik a legösszetettebb társadalmi problémák (sőt főként ezek) megoldásává, a társadalom bajainak orvosságává. A családi szolidaritás megoldja a gyermeknevelés, az idősek ápolása és a kettős műszak problémáját, a klasszikus munkahelyi vagy civil mozgalmi szolidaritás harcol az érdekvédelemért, a társadalmi szolidaritás tompítja a jóléti állam leépülését követő elszegényedést, küzd a rasszizmus és a társadalmi egyenlőtlenségek visszaszorításáért. Miközben magának a szolidaritásnak a jelentése mind problematikusabbá, mind összetettebbé és ellentmondásosabbá válik, számos magánember, szakember, közösség, szervezet és mozgalom tesz erőfeszítéseket az egyéni és közösségi szolidaritás működtetésére és ösztönzésére, megteremtve ezzel a szolidaritáshoz kapcsolódó kollektív cselekvés számos formáját (közöttük társadalmi megközelítésből nézve diszfunkcionálisakat is). E könyv kísérlet arra, hogy a szolidaritás jelenkori alakváltozásának nyomon követésével bemutassam a kollektív cselekvés néhány olyan lehetőségterét, ahol a történeti örökség, a piaci átmenet és a globalizáció hatásaként (is) megjelenő szolidaritáshiányt áttörve egyéni szolidaritáscselekvések válnak – tudatosan vagy sem – közösségivé.


Takács Erzsébet
(1974) szociológus, történész, egyetemi adjunktus az ELTE TáTK Elmélettörténet Tanszékén.

Kutatási területei: szociológiatörténet és -elmélet, késő modernitás, autonómia és hatalom, identitás. A TEM-en belüli kutatási témái: szolidaritás, társadalmi igazságosság, kollektív cselekvés.

 

 

Korábban megjelent köteteink:


Antal Attila
: A populista demokrácia természete
Realizmus és utópia határán


Bagi Zsolt
: Az esztétikai hatalom elmélete
Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban


Vastagh Zoltán
: Társadalmi struktúra és állami redisztribúció

 

Részletek

Dátum:
2018. november 26.
Időpont:
18:30 - 19:30
Esemény kategória: